Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ бр. 84 от 06.10.2023 г.) кръгът на задължените лица по чл. 4, т. 38 от ЗМИП е разширен, като в него са включени лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи.

Съгласно чл. 9а, ал. 1 във връзка с ал. 9 от ЗМИП лицата, извършващи по занятие дейности по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, се вписват в електронен публичен регистър към Националната агенция за приходите, като плащат за вписването държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

В тази връзка се предлага с предложения проект на Постановление на Министерския съвет да се допълни Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, като в кръга лица по чл. 41, т. 1 от Тарифата бъдат добавени лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, съответно за вписването на тези категории лица във водения от НАП регистър бъдат определени такси в размер на 50 (петдесет) лв.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари