Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Предлаганото изменение на Наредбата има за цел да създаде условия за изпълнение на задължението на педагогическите специалисти да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят, до постигане на по-добри резултати при осъществяване на обучението им и подобряване на качеството на образованието.

Промяната цели да регламентира ясни срокове за реализиране на атестирането на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, с което се осигуряват еднакви възможности за кариерно развитие на всички учители, директори и други педагогически специалисти. Процесът на атестиране ще се превърне във важен фактор за осигуряване на управление на качеството в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и стимул за професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти.


Дата на откриване: 19.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 януари 2024 г. 17:25:24 ч.
spinball

Отпадане на ПКС като задължителен критерий за повишаване квалификацията на училищните психолози

Мотиви:

Към настоящия момент задължителният характер на придобиването на ПКС като един от критериите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (в чл. 73, (3) и 74, (2) на Наредба 15) е в разрез с чл. 224 на ЗПУО. 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ (ЗПУО):

Чл. 224. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.
(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.

19 февруари 2024 г. 10:01:49 ч.
Aziti

малки промени, но с голямо значение във времето

Приложенията за образци да не се променят във времето. Всякакви промени в методики водят само до трупане на данни big data, но и до практическа невъзможност за обработка и анализ data mining.

Моля този аргумент да ги взимате предвид при всички конюнктурни промени в методология. 

.....

 

Moже ли да мотивирате избрания срок 2025-2026 в §6.

Предложение - Първото атестиране да извърши още през 2024-2025, а в §6 да се запише 01.01.2025.

 

.....

Допълнение на нова точка в разпоредбата за предотвратяване на още една година загуба  

Ако запазите 2025-2026 в §6 моля да дадете възможност на учители, директори и други педагогочески специалисти, които искат по-рано да бъдат атестирани, да получат възможност да бъдат командировани за една година във вече инспектирани инситуции на разменни начала - атестиран специалист отива в неинспектираната институция, а не.атестиран специалист в инспектираната инситутиция. Всяка испектирана инситуция може в една учебна година да приеме и предостави възможност за обмен на максимум например 5-10% от персонала, но минимум например 1-2 места при проявен интерес от неатестиран специалист към инспектираната институция. Атестирани специалисти напрупали точки от обмен - межуднароден или вътрешен, да могат с приоритет да се местят в неинспектирани инситуции.

По този начин ще осъществите на практика и препоръката на Шлайхер за обмен итн, както и ще постигнете и много много други цели. Ако законът не позволява временното командирироване на специалисти, моля да изискате бързи промени от законодателя, за да може да спазите сроковете.

....

P.S. Предполагам, че ще предпочетете промяна в §6 вместо внасяне на допълнителната разпоредба за обмен