Обществени консултации

Актуализиран национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ и Национална пътна карта за цифрова трансформация на България до 2030 г.

 

На основание одобрен доклад на заседание на Съвета за развитие, проведено на 7 септември 2023 г. са предприети две стъпки: актуализиране на националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030“ и разработване на националната стратегическа пътна карта към него.

 

  1. Актуализиран национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Стратегическият документ е разработен от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приет с РМС № 493 от 21.07.2020 г. актуализацията се наложи от настъпилите от тогава политически, нормативни, технически и обществени промени в областта на цифровата трансформация, и за изпълнение на националните задачи, свързани с европейската политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.

 

  1. Национална пътна карта за цифрова трансформация на България до 2030 г.

Изготвянето на националната пътна карта за цифрова трансформация на България до 2030 г. произтича от приетата с Решение (ЕС) 2022/2481 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. европейска политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г., с която се въвежда механизъм за наблюдение и сътрудничество, предназначен за:

a) създаване на среда, благоприятстваща иновациите и инвестициите, чрез определяне на ясна посока за цифровата трансформация на Съюза и за постигането на цифровите цели на нивото  на Съюза до 2030 г. въз основа на измерими показатели;

б) структуриране и стимулиране на сътрудничеството между Европейския парламент, Съвета, Комисията и държавите членки;

в) насърчаване на съгласуваността, съпоставимостта, прозрачността и пълнотата на наблюдението и докладването от страна на Съюза.

С цел да се следва траекторията на ЕС по отношение на темпа на цифровата трансформация, на нивото на Съюза бяха определени цифрови цели, обвързани с конкретни области, в които се очаква напредъкът да се постига колективно в рамките на ЕС. Цифровите цели са съобразени с четирите основни политически области (направления) в съобщението „Цифров компас“: цифрови умения, цифрови инфраструктури, цифровизация на предприятията и цифровизация на публичните услуги.

Като част от процеса по изготвяне на националните пътни карти, държавите членки следваше да изготвят анализ на състоянието на цифровата трансформация на национално ниво. Приложеният тук аналитичен доклад е изготвен със съдействието на Световната банка и е одобрен от Съвета по цифровото десетилетие към Министерски съвет.

Вторият задължителен документ, съпътстващ националната пътна карта, са националните прогнозни траектории за цифровите цели - предполагаемия път за всяка цифрова цел до 2030 г., които използват за основа прогнозните траектории на ниво ЕС. Приложеният тук доклад, съдържащ националните прогнозни траектории на България е изготвен при строго спазване на изискванията на ЕК и е одобрен от Съвета по цифровото десетилетие към Министерски съвет.

Националната стратегическа пътна карта за цифрова трансформация е изготвена изцяло по образеца, предоставен от ЕК и е съобразена с ограничението, наложено от Комисията, обемът на пътните карти да не надвишава 70 страници. Възприет е стратегически и всеобхватен подход към цифровата трансформация, насочен към националния ни принос за постигането на общите цели и задачи. В изготвянето и окончателното ѝ редактиране взеха участие всички институции, имащи отношение към цифровата трансформация – Министерски съвет, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието и храните, Комисия за регулиране на съобщенията, Национален статистически институт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национално сдружение на общините в Република България и др. Съдържанието ѝ кореспондира с основните планирани, приети и прилагани политики, мерки и действия, предоставени от българските институции, като е представена и прогноза за необходимите инвестиции и ресурси, както и общо описание на източниците на посочените инвестиции. В пътната карти са включени и изпълнявани многонационални проекти, сътрудничество на равнище ЕС, благоприятстващи фактори на равнище ЕС, обратна информация от заинтересованите страни и общо въздействие и заключение.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: d.pesheva@egov.government.bg


Дата на откриване: 19.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари