Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. законодателят е предвидил функциите и дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, определен с Постановление № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, 36 и 54 от 2019 г., бр. 101 и 110 от 2020 г., бр. 33 и 36 от 2022 г.), да преминат от министъра на финансите към министър-председателя, считано от 1 февруари 2024 г.

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвиждат промени в нормативни актове на Министерския съвет с цел привеждането им в съответствие с разпоредбата на § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Предлагат се изменения и допълнения в Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Устройствения правилник на Министерството на финансите и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Измененията в Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт са свързани с промени по отношение на Централния орган за покупки и звеното, което го подпомага. Предлагат се функционални и структурни промени в Министерството на финансите и администрацията на Министерския съвет, отразени съответно в устройствените правилници на двете администрации. Предвидено е министър-председателят в качеството си на Централен орган за покупки да бъде подпомаган от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“, която с целия си числен състав да премине от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет.  

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg
Дата на откриване:19.01.2024
Дата на приключване:18.02.2024
 

 


Дата на откриване: 19.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари