Обществени консултации

проект на Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

С Постановление № 307 от 13.12.2023 г. на Министерския съвет са направени изменения и допълнения на Постановление № 54 от 01.04.2010 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. С постановлението на Информационния център на Министерството на отбраната са вмененени нови функции, които налагат приемането на нов правилник за устройството и дейността на Центъра, в който са отразени новите функции и задачи на Центъра и съответстващите на тях структурни промени.

          Проектът на Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната следва да бъде публикуван за 14 дни на Портала за обществени консултации, поради необходимостта спешно да се приемат измененията в правилника съобразно новите функции на Информационния център, предвидени в ПМС № 54 от 01.04.2010 г.


Дата на откриване: 23.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2024 г. 11:43:00 ч.
Васил Василев

Допълнение на Заключителните разпоредби

В Заключителните разпоредби, да се въведе нов §2 със следния текст:

§2 За заемане по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.) се определят длъжностите, които се изпълняват по трудово правоотношение в Информационния център на Министерството на отбраната по чл. 5б от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които осъществяват функции по:

 1.Анализиране нагласите и очакванията към отбраната и въоръжените сили по вътрешни и външни целеви аудитории;

2.Организира и поддържа системата за цифровизирана и информационно-свързана работна среда;

3. Планира и организира разпространението на информационното съдържание, произведено от Центъра, във взаимодействие с външни говорители, канали и партньори.

Досегашния §2 става §3.

С така предложените функции се гарантира, изпълнението им от служители, държавни служители, с  необходимата квалификация и образование (висше образование) и професионален опит, чрез които ИЦ своевремнно да извършва мониторинг, администриране и експертен анализ на информационната среда.