Обществени консултации

проект на Наредба за за изменение и доп. на Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло,лични предпазни средства,специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, СППМО и БА

Целта на представения проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 04.04.2018 г. е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, регламентиращ осигуряването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение.

Необходимостта от разработването на проекта се обуславя от няколко аспекта:

От една страна, в проекта са отразени изискванията, налагащи се от приетата Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, обн., ДВ, бр. 41 от 09.05.2023 г., в сила от учебната 2023/2024 г., в частта, регламентираща осигуряването с униформено облекло, снаряжение и друго вещево имущество на българските граждани по чл. 57 от ЗРВСРБ, приети за обучение за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, за периода на присъственото обучение.

От друга страна, в проекта са оптимизирани редът и условията за изплащане на военнослужещите на левовата равностойност при неусвоен лимит или част от него в края на годината, при наличие на финансови средства.

Отразени са и изискванията, свързани с осигуряването на военнослужещите от висшите военни училища (без курсантите) с униформено облекло и друго вещево имущество от звената за осигуряване с вещево имущество от състава на КЛП. 

Прецизиран е редът за осигуряване на випускниците курсанти (без тези заявени за обучение от служба Военна полиция) с полагащото се униформено облекло за тържественото им производство в първо офицерско звание, в частта касаеща издаването на заповедта с полагащият се еднократен лимит и получаване на униформеното облекло от обслужващия филиал на ВВУ с лимитна вещева книжка. Редът за осигуряване на випускниците курсанти, заявени за обучение от Военномедицинска академия, с полагащото се униформено облекло за тържественото им производство в първо офицерско звание, се определя от началника на ВМА.

При изготвянето на проекта са отразени и други конкретни мотивирани предложения, касаещи вещевото осигуряване на военнослужещите и цивилните служители, постъпили от командирите на Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, СКСО, КЛП, ККИПКО и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.С приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2018 г. ще се оптимизира осигуряването на военнослужещите и цивилните служители с униформено, специално и работно облекло, снаряжение и друго вещево имущество и ще се актуализира вътрешно-нормативната база, регламентираща тези въпроси, в съответствие с националното законодателство и другите релевантни актове на министъра на отбраната.


Дата на откриване: 23.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2024 г. 13:20:54 ч.
alexandrov_ak@yahoo.com

Ами то на катата е гладко......

Кога ще има кубинки и пагони във военния магазин на МО2?

02 февруари 2024 г. 08:56:33 ч.
norma23

Становище

За недвусмисленото  прилагане на чл.20 ал.2 от Наредба Н-9/04.04.2018 г., предлагам текста:

Точка 1 да се чете: „Възстановява стойността на предоставеното му униформено облекло над полагащата му се част, изчислена пропорционално на непрослуженото време до края на втората година от приемането на военнослужещия, по балансова стойност към датата на прекратяване на договора за военна служба”.  

            Точка 2 да се чете: „Не му се изплаща стойността на неусвоения лимит или част от него”.

                       За целите на точното прилагане на чл.20 ал.2 от Наредба Н-9/04.04.2018 г., следва еднозначно да се определи коя е началната дата на периода за износване на еднократния лимит при първоначално приемане на служба.

            Съгласно чл.4 ал.1 от Наредбата еднократния лимит е валиден за текущата година на назначаването и за следващата календарна година. 

            Пример: Военнослужещ назначен на военна служба от 03.04.2003 г. е уволнен считано от 08.02.2024 г. с размер на еднократния лимит от 2400.00 лв.  , от който е получил униформено облекло на стойност 1600.00 лв. 

            I вариант: При условие, че приемем за начална дата – 01 януари на годината на назначаване, независимо от датата на фактическо постъпване на военна служба то чл.20 ал.2 от наредбата би довел до следните изчисления,

Периодът за износване на униформеното облекло е 01.01.2023 г. до 31.12.2024 г. = 2 г. 00 м. 00 дни.

Непрослуженото време до края на втората година от приемането на военнослужещия е от 08.02.2024 г. до 31.12.2024 г. = 00.г. 10 м. 24 дни. Полагаемият лимит за времето от 01.01.2023 г. до 07.02.2024 г. = 01г. 01 м. 7 дни

            1 година = 1200.00 лв.       1 месец = 100.00 лв.         1 ден = 3.33 лв.

За 1 година х 1200.00 лв.= 1200.00 лв.

            За 1 м. х 100.00 лв. =            100.00 лв.

            За 7 дни х 3.33 лв. =               23.31 лв.

            Всичко                                 1323.31 лв.

 

            Стойността на предоставеното облекло, която следва да възстанови военнослужещият е : 1600.00 лв. – 1323.31 лв. = 276.69 лв. 

II вариант: При условие, че приемем за начална дата – 03.04.2023 г. дата на фактическото назначаване на военна служба то чл.20 ал.2 от наредбата би довел до следните изчисления:  

Периодът за износване на униформеното облекло е 03.04.2023 г. до 31.12.2024 г. = 1 г. 8 м. 28 дни = 638 календарни дни.

            Непрослуженото време до края на втората година от приемането на военнослужещия е от 08.02.2024 г. до 31.12.2024 г. = 00.г. 10 м. 24 дни. Полагаемият лимит за времето от 03.04.2023 г. до 07.02.2024 г. = 00г. 10 м. 5 дни

            1 година = 1354.23 лв.       1 месец = 112.85 лв.         1 ден = 3.76 лв.

            За 10 м. х 112.85 лв. =        1128.50 лв.

            За 5 дни х 3.76 лв. =               18.80 лв.

            Всичко                                1147.30 лв.

            Стойността на предоставеното облекло, която следва да възстанови военнослужещият е : 1600.00 лв. – 1147.30 лв. = 452.70 лв.

 

02 февруари 2024 г. 12:15:21 ч.
123

Предложение по изменения и допълнения на Н-9

В предложените изменения и допълнения на Приложение №2 и Приложение №11 към Наредба Н-9/04.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са заложени различни начини за осигуряване на летателния състав и авиационния инженерно-технически състав с „Обувки летателни черни от лицева кожа“ и „Обувки летателни от кожа и текстил“ (по служебен път и по линия на военните магазини).

Предлагам да се уеднакви начина за осигуряване с „Обувки летателни черни от лицева кожа“ и „Обувки летателни от кожа и текстил“ за летателния състав и за авиационния инженерно-техническия състав.

 

 

21 февруари 2024 г. 16:20:29 ч.
Spasita

Приложение 3 към Наредба Н -9/04.04.2018г.

Предлагам в Приложение № 3 към Наредба Н-9/04.04.2018г.на представение проект за изменение и допълнение да не се правят следните изменения:

В Раздел I. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, подраздел А, Униформено облекло за курсантите в НВУ и ВВВУ:

Навсякъдето в редове № 8, № 16, №1 8-№ 29, № 31, № 32, № 34,№ 35 и № 47, в колона 6 "отпуска се", думата "безвъзмездно" да не се променя.

Мотиви:

1. Съгласно в колона 5 е упоменат "срока на обучение". Този срок към сега действащите учебни планове и нормативна уредба на ВВУ е 5 години.

2. Техническите спецификации по всеки вид имущество са съответно от 6 до 12 месеца за експлоатация, състоянието на използванато имущество се изменя след този срок, и трябва да бъде бракувано.

3. Нормалната експлоатация на вещевото имушество от военнослужещи е в рамките на 8 часов работен ден, но курсантите използват същото имущество в продължение от 12 до 16 часа на ден. В тази връзка при експлоатация от курсантите на вещевото имушество, износването на съшото е голямо, доведено до непригодност за повторно използване.

4. В проекта се предлага вещевото имущество да се представя за повторно използване, налагащи се от приетата Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, ДВ, бр. 41 от 09.05.2023 г. , в сила от учебната 2023/2024 г., в частта, регламентираща осигуряването с униформено облекло, снаряжение и друго вещево имущество на българските граждани по чл. 57 от ЗРВСРБ, приети за обучение за придобиване на квалификация "Офицер от резерва", за периода на присъственото обучение.

5. Не е определено как ще се оценява качеството на заделяното имущество за повторно използване, колко е годно за повторно използване, ще се съобразява с техническите спецификациии износване.

Съгласно Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба, в чл. 4 се цитира, че дрехите втора употреба  трябва да отговарят на следните здравни изисквания:

1. да са почистени и дезинфекцирани

2. да са без видими дефекти и петна

3. да са здрави

За обувки (кубинки) без коментар, как да се ползват употребявани и вмирисани?

6. Ако имуществото за повторно използване се върне в складовете:

- как се определя повтаряемостта на използване

- къде ще се съхранява

- при бракуване, ще се изкопават ли дупки за заравяне в района на военното формирование, и колко години ще са нужни за тяхното разграждане или ще се изгарят в ТЕЦ -те?

Въпроси и пак въпроси .....

Само за допълнение, че на един курсант се полагат 6 чф. кубинки за срока на обучение му, и при завършване випуска е 100 човека, като сметнем 100х6=600 чиифта всяка година, колко дупки ще трябва да се изкопаят.

Може би се разчита да не получават полагащато му  се имущество или пък да няма толкова прием на курсанти?

При така описаните промени и в чл. 43 (1) за всъпване в длъжност, новоназначените офицери трябва да се доосигуряват с униормено облекло по приложение 1 от обслужващото звено от състава на КЛП по местоназначение, въз основа на издадената им от ВВУ лимитна вещева книжка и личния вещеви картон.

Това означава, че отиват по военните си формирования само и единствено с полагащото се униформено облекло за тържественото им производство в първо офицерско звание, и тепърва да се доосигуряват с униформено облекло.

Ще трябва да да разчитат на голям късмет да има обувки полеви/зимни (кубинки) и униформено облекло.