Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

 

Съгласно чл. 9б, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за извършване на дейности по чл. 4, т. 16 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в публичен електронен регистър към министъра на правосъдието,  а съобразно ал. 8 условията и редът за вписване и заличаване в публичния електронен регистър се определят с наредба на министъра на правосъдието. Съгласно чл. 9б, ал. 9 ЗМИП за вписването в регистъра се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет. В тази връзка е необходимо размерът на държавните такси, събирани от Министерството на правосъдието при предоставянето на новите електронни административни услуги, да бъде определен в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Министерството на правосъдието ще предоставя електронни административни услуги при спазване на изискванията на Закона за електронното управление. Услугите ще се заявяват по електронен път посредством електронна административна услуга, която ще бъде достъпна на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за електронно управление и ще се подписва с усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или друго средство за електронна идентификация по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

 


Дата на откриване: 24.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари