Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. е изготвен във връзка с приети промени в Кодекса на труда (КТ), Постановление № 69 на Министерския съвет от 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила,  Кодекса за социално осигуряване, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и във връзка с приети промени  в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

С предложения проект на Наредба се цели подзаконовата нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с последните промени в изброените по-горе закони и по този начин да се избегне създаване на празноти в подзаконовата нормативна уредба уреждаща този вид обществени отношения.

В тази връзка с предложените промени се създава ред и начин за подаване на данни в Националната агенция за приходите от следните категории лица:

1. от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) за осигурените лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, включително за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и данък по чл. 41а от ЗДДФЛ за тези лица.

2. от работодателите за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) за месеците януари – март 2024 г., когато за тях не се прилага минимален осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя и квалификационната група професии, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

3. от осигурителите за осигурените лица, които са се възползвали от правото си на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата по смисъла на чл. 164в от КТ. от Националния осигурителен институт във връзка с разпоредбите на чл. 33, ал. 5, т. 20 от КСО за определени категории лица и в определените с разпоредбите случаи.

            Във връзка с гореизложеното, проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. и мотивите към него е необходимо да бъдат публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите за срок от 14 дни поради наличието на изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, а именно - необходимостта от издаване на подзаконов нормативен акт, с който да се даде достатъчно време на лицата да подават данни, които са пряко свързани с правата на осигурените лица, и въз основа на които своевременно ще се разпределят средствата за ДЗПО по индивидуалните партиди на лицата.  Съкратеният срок за обществени консултации е наложителен и поради факта, че промените в посочените закони са обнародвани на 22 декември 2023 г., в следствие на което не е осигурено достатъчно технологично време за привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с приетите промени в посочените по-горе нормативни актове. Също така вменените на лицата задължения за деклариране на данни не могат да бъдат изпълнени без да са влезли в сила промените в наредбата и образците към нея, което ще засегне техните осигурителни права.

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 януари 2024 г. 09:44:39 ч.
ivanmurtin

Декларация 1

Здравейте,

в последните години се забелязва активен ръст на минималната заплата и бавно увеличение на максималния облагаем доход. Все по-често се случва облагаемата сума от трудови правоотношения на работещите пенсионери и сумата от получаваната пенсия да надвишават размера на максималния облагаем доход. От достъпната в интернет информация става ясно, че за да се отчете декларация образец едно в тези случаи е необходимо осигурителят да попълни и подаде

2 броя декларации образец 1, както следва:

  • 1 бр. Декларация образец 1 за социално осигуряване - стандартно за съответния вид осигурен без клетка 22.1;
  • 1 бр. Декларация образец 1 за здравно осигуряване - с попълнени клетки от 1 до 12.3, 21 и 22.1.

Предлагам да се дава възможност с един запис да се отчитат всички възможни варианти? Защо се приема, че облагаемата сума за здравно осигуряване е равна на тази за социално осигуряване, след като т. 1 от Поредност на доходите при ограничаване до максималния месечен осигурителен доход за здравно осигуряване е "1. Пенсии (без добавките към тях) от държавното обществено осигуряване и/или от професионален пенсионен фонд"? Това не означава ли, че облагаемата сума за здравни вноски може да бъде по-малка от тази за социално осигуряване и дори нула в определени случаи?

В този случай би следвало в данните за декларация образец 1 да има възможност за въвеждане на облагаема сума за здравно осигуряване, каквато между другото имаше в предходни години. В този случай информацията ще се отчита с един запис, което съществено ще облекчи процеса. Искам да допълня, че при отчетени два редовни записа за един и същи вид осигурен не могат да се подават два записа с код корекция и е необходимо да се подаде заличаващ запис и след това отново два редовни записа, което затруднява доста отчитането. .

05 февруари 2024 г. 23:00:17 ч.
KosKos

Предложение

Предлагам 1 5. 1 да огпадне