Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

 

Цел на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г.

С изменението и допълнението на Наредба № 1 от 2015г. се цели привеждане в съответствие на Наредба № 1 от 2015г. с чл. 52б от Закона за електронното управление, както и създаване на по-голяма яснота и систематизиране на текстовете, касаещи признаването на част от обучението, пропорционалното изчисляване на таксите при обучение, по-кратко от 1 месец, предоставянето на средствата от държавния бюджет на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването и правата на лекарите, придобили специалност Клинична хематология след призната специалност Детски болести.

 

Очаквани резултати от приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г.

Очакваният резултат от приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. е привеждане на наредбата в съответствие с чл. 52б от Закона за електронното управление и яснота относно посочените по-горе аспекти на обучението за придобиване на специалност.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г.

Приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет. Необходимите финансови средства от държавния бюджет за изпълнение на предвидените дейности по проекта на акта са в рамките на средствата по тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на здравеопазването за разходи за специализанти.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 27.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 февруари 2024 г. 21:01:41 ч.
Aziti

Работно облекло

Като част от обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването може ли специално внимание да обърнете на работното облекло и възможности за пране и съхраняване на работното облекло. По улиците и в градския транспорт се виждат общучаващи се, пременени в медицинско работно облекло. Моля специално внимание да обърнете на хигиената на работното място и да разпишете адекватни правила, които да се изучават по време на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

23 февруари 2024 г. 10:48:13 ч.
Acromegaly@abv.bg

Становище от Ваня Добрева Асоциация Хипофиза

Предлагаме промяна на чл. 47 а от Наредбата. Към текста след хуманитарен статут да се добави и текста “временна закрила”

Мотиви

Да се даде достъп до  специализация финансирана от държавата  и  на лица - лекари бежанци от Украйна, които са с такъв статут.

През курсовете по български език които организираме са преминали 520 медицински  специалисти от Украйна. Това са хора, които биха искали да упражняват професията си в България. Правата на пациентите от Украйна са нарушени заради езиковата бариера, която налага осъщестяването на диагностични и лечебни дейности без разбиране на езика. Има недостиг на специалисти -лични лекари, педиатри и други. Този недостиг е както за бежанците, така и за българите.

Отделно от това в условия на отворен пазар на труда в рамките на Европа и липса на изгледи да се превърнем в икономическият тигър на Балканите следва да отворим бариерата за влизането на специалисти от други държави за да има кой да ни лекува в бъдеще. Такава е тенденцията в цяла Европа- в Дания вече медицинските сестри могат да работят без да владеят местният език. В Полша по ускорена процедура работят 4200 бежанци, а в България процедурата са приключили само трима.

България  е единствената страна в ЕС която не приложи препоръките на Евопейската комисия  за бързо признаване на квалифкцията на лица с ключови професии - учители и лекари - COMMISSION RECOMMENDATION (EU) 2022/554 of 5 April 2022 on the recognition of qualifications for people fleeing Russia’s invasion of Ukraine.

През обществено обсъждане преминаха промени в Закона за убежищата и бежанците които следва да влязат в парламента.  С промените се спазват препоръките на ЕК да се даде устойчивост на пребиваването на лицата от Украйна - да могат тези които са с временна закрила да кандидастват и получат международна закрила. Така започналите специализация със статут на временна закрила ще могат да я  продължат и след като придобият хуманитарен статут.

До момента в българското законодателство не е променена нито една запетайка която да улесни този достъп на тази голяма група от хор които се намират на територията ни в момента.. Тяхната интеграция е изцяло резултат на доброволен труд и дарителски кампании.

Затова пък виждаме как с проект на промяна на този нормативен акт се предлага нещо, което противоречи на българското законодателство, както и на европейската практика - да се приравни педиатрична специалност, която да даде възможност тези лекари да работят и с възрастни.  Предложението е “Клинична хематология придобита след специалност Педиатрия да бъде приравнена на Клинична хематология за възрастни пациенти” Може да предполагаме че поправката се предлага заради един-единствен специалист - бивш депутат.

Лекарите със специализация по педиатрична специалност в България нямат право да работят със възрастни.

Буди много въпроси и как това лице до момента е било консултант, както  главен изследовател в множество клинични изпитвания за възрастни

Оставаме в очакване на нормалност

Ваня Добрева