Обществени консултации

Консултационен документ относно Последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на ЗРР за периода 2012-2023 г.

Всички заинтересовани страни могат да изразят мнението си по следните начини:

- чрез попълване на електронен въпросник, публикуван на https://lsrv3.gateway.bg/index.php/379951?lang=bg

- на Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);

- по електронна поща на имейл: press@strategma.bg

Изготвянето на последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за периода 2013 – 2023 г. цели изследването на съотношението между поставените цели и постигнатите резултати и оценка качеството на използваните механизми за подобряване формулирането, изпълнението и оценката на политиката за регионално развитие.

Целта на консултацията е получаване на мненията на заинтересованите страни за развитието и съотносимостта на нормативното регулиране към нуждите за постигането на целите на държавната политика за регионално развитие; качеството и ефективността на прилаганите нормативни механизми за регламентиране на програмната и институционалната рамка на регионалното развитие и въпросите за ресурсно осигуряване и за наблюдение и оценка на регионалното развитие; както и установяване на въпроси или области, които следва да бъдат адресирани за постигане целите на ЗРР.


Дата на откриване: 29.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 29.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2024 г. 13:28:32 ч.
bboy4

Предложение за промяна районите за планиране в България.

България от години не изпълнява техническите изисквания на Регламент 1059/2003 за икономическите си райони на ниво NUTS 2. През 2018 г. правителството за пореден път отказа да преначертае районите за планиране, което в комбинация с други лоши регионални политики в неизпълнение на кохезионните цели на ЕК, задълбочи още повече проблеми като иконимически и социални дисбаланси между София от една страна и останалата част на България от друга и ускори демографската катастрофа в страната.

Към днешна дата България е единствена държава членка от присъединилите се след 2001 г., с над 2 млн. население, която все още не е обособила столицата си в самостоятелен регион на ниво NUTS 2.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TGS00006/default/map?lang=en&category=na10.nama10.nama_10reg.nama_10r_gdp&fbclid=IwAR15S8sm0zq79aPUl_tRVgFs5GMdhK6_T2qsU2FAaNxdb-TifZbW9MkKslA

Предвид гореизложеното и поради това че NUTS 2 формират рамката, която страните членки използват за да прилагат регионални политики, предлагам промяна на границите на икономическите райони на ниво NUTS 2 в съответствие с Регламент 1059/2003 по следния начин:

  • Софийски район: области Софийска  и  София град.
  • Дунавски район: области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра
  • Черноморски район: области Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол Сливен и Стара Загора.
  • Южен район: области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Перник и Кюстендил.