Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Причините, които налагат настоящите законодателни промени, са свързани с приетия на 18.05.2022 г. доклад от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL). Извършената от Комитета оценка се основава на Международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и на пролиферацията (т.нар. Препоръки на FATF) от 2012 г., на Методологията за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF относно изпирането на пари и финансирането на тероризма (Методологията на FATF) от 2013 г., както и на Процедурните правила за провеждане на Пети оценителен кръг на Експертния комитет MONEYVAL. В доклада настойчиво се отправят множество препоръки, сред които и такива за привеждане на наказателния закон в пълно съответствие с множество международни и европейски стандарти в областта на тероризма и изпирането на пари. Законопроектът предлага Особената част на НК да се създаде нова глава първа „а“ ,,Тероризъм“ с характеристики на кодификационна (обхваща всички престъпления с терористичен характер). Първият раздел обхваща същинските терористични престъпления, криминализиращи самите терористични действия, а вторият – несъщински терористични престъпления, отнасящи се до по-ранни подготвителни етапи (приготовление, набиране и обучаване на терористи), съпътстващи и подкрепящи дейности (финансиране, организирана терористична дейност, пътуване с цел тероризъм, лично укривателство на терорист и др.), както и прояви, свързани със застрашаване с тероризъм (заканване).

С преходните и заключителните разпоредби на проекта се предлагат изменения и допълнения на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ) и Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП).

Предложенията за изменения и допълнения на ЗАНН имат за цел да бъде усъвършенстван режимът за реализация на отговорността на юридическите лица по чл. 83а и сл. ЗАНН и да се достигне до по-справедливо санкциониране на същите; да се отговори на отправените препоръки към Република България с доклада по фаза 4 на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно отговорността на юридическите лица по чл. 83а и следващите ЗАНН за извършени престъпления; да се отговори на препоръки на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа, приети в рамките на Петия кръг за оценка на България.

Предложенията за изменение и допълнение в ЗОНПИ целят прецизиране на отделни разпоредби на сега действащата законодателната рамка, както и подобряване и оптимизиране на процесите по управление, съхранение и опазване на обезпеченото и отнетото имущество.

Измененията и допълненията в ЗНАП имат за цел да подобрят режима по управление на отнетите в полза на държавата имущества.

 


Дата на откриване: 31.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 февруари 2024 г. 13:08:08 ч.
rypro

Във връзка с чл.319ж в НК

Относно създаването на нов чл.319ж в НК. „Който чрез информационна система или компютърна мрежа се представи за друго лице, като използва чуждо име, снимка или други лични данни, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до три години и с глоба до 5000 лева“
На първо място преценката за маловажност ще се прави на субективен принцип, както е и при други такива престъпления до момента. Налице е една свръхкриминализация, при положение, че основният текст не изисква настъпването на вреди, за да е изпълнен състава на престъплението. Промяната изглежда чисто лобистки с цел да се назначат още чиновници в определени полицейски отдели. Дори и в момента представящите се за други лица, с цел да ги заблудят и измамят и причинят вреда могат да попаднат под основния състав на Измама - чл.209 от НК. Свръхкриминализацията е проблем, водещ само до негативи в икономически, социален, обществен и професионален аспект. В конкретния случай, отношенията са от гражданскоправен характер.
"Наказателно Право: Обща част" Стойнов, А.: "Наказателните правоотношения възникват единствено когато са извършени деяния с висока степен на обществена опасност, които са особено вредни за обществото като цяло. По принцип забранените от наказателното право деяния не трябва да са свързани с интересите на отделни класи, монополи или групи в обществото. Наказателното право отразява противоречието с по-общи обществени интереси и поначало трябва да отразява интереса на обществото. Видът и размерът на наказанията също трябва да зависят преди всичко от вида, значението и степента на засягане на обществените отношения, които са обект на престъплението."