Обществени консултации

Проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн. в ДВ, бр. 31 от 2014 г. Със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 11 от 2023 г., ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ., бр. 96 от 2023 г., ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), обн. в ДВ, бр. 86 от 2023 г., и с Преходни и заключителни разпоредби на Закона за индустриалните паркове, обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г., са регламентирани нови обществени отношения, свързани с дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“, съответно с присъединяването на обекти на ползватели към такива мрежи, както и на самите мрежи към други електрически мрежи, и със съхранението на електрическа енергия, съответно изграждането и присъединяването на съоръжения за съхранение на електрическа енергия към електрическите мрежи. Също така, са въведени специфични изисквания, условия и срокове за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Описаните по-горе изменения и допълнения в ЗЕ и ЗЕВИ са многобройни и съществени, поради което за привеждането на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ и на нейната структура в съответствие с тези изменения е необходимо да се изготви проект на изцяло нов подзаконов нормативен акт, при отчитане на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), а Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи да бъде отменена.

Проектът на наредба е структуриран систематично в шест отделни глави, в част от които са обособени раздели. В отделните глави и раздели са регламентирани редът и начинът на присъединяване в зависимост от вида на присъединявания обект, както и условията за преустановяване на преноса на електрическа енергия и присъединяването. Глава първа има за цел да уреди предметния обхват, както и общите положения, приложими към всички видове обекти, които следва да се присъединят към съответната мрежа. Глави от втора до пета имат за цел детайлно да уредят реда и условията за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия, както и на обекти на оператори на електрически мрежи към електрически мрежи на други оператори, като в тях са регламентирани отделните етапи, които е необходимо да бъдат осъществени с оглед присъединяването обекта към съответната мрежа. В глава шеста са регламентирани случаите, при които съответният мрежови оператор може да преустанови преноса на електрическа енергия и/или присъединяването с или без предизвестие, както и тяхното възстановяване. В проекта на Наредба № 6 е включена и допълнителна разпоредба, чиято цел е да се дадат легални дефиниции на специфични понятия, използвани в тази наредба, като по този начин се избягва противоречивост на крайните резултати, които се целят да бъдат постигнати. Създадени са преходни и заключителни разпоредби (ПЗР), в които се уреждат как се довършват започналите процедури по присъединяване, както и влизането в сила на Наредба № 6. С ПЗР са извършени изменения и допълнения на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, с оглед привеждането ѝ в съответствие с измененията и допълненията на ЗЕ, обн. ДВ., бр. 96 от 2023 г., свързани с производството по лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни/газоразпределителни мрежи, както и прецизиране на разпоредбите ѝ относно реда за вписване в регистрите, които се водят в КЕВР и обстоятелствата, подлежащи на вписване в тези регистри.

Приемането и прилагането на Наредба № 6 като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които желаят да присъединят обект производство, потребление или съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа и съответния оператор на електрическа мрежа, както и между операторите на електрически мрежи, в случаите на присъединяване на обект на оператор към друг оператор. Също така, очакваният резултат от прилагането на Наредба № 6 е повишаването на броя на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. Това ще доведе до увеличаване на дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в общия дял на произведената/потребена електрическа енергия в страната.


Дата на откриване: 31.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 14.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 февруари 2024 г. 22:38:18 ч.
draghetto

Предложения за изменения и допълненияПравно основание: чл. 26 ал. 2 от ЗНА

1. Да се разпише текст регламентиращ задължението отказите за присъедиянване на обекти да са детайлно мотивирани.

2. Да се разпише текст задължаващ мрежовите оператори ежегодно да публикуват подробни отворени данни за броя получени заявления за присъедияване по вид, броя одобрения и откази. За всеки отказ се публикуват и причините.

3. Да се премахне ограничението от 15 минути в чл. 40 ал. 1 - мотиви: не става ясно тези 15 минути на ден ли са, месец или година. Също така не става ясно какво налага това ограничение за потребителите, тъй като предоставената мощност така или иначе винаги е по-ниска от присъединената мощност. В днешно време, с навлизането на електрическата мобилност, всеки битов потребител може спокойто да консумира до лимита в продължение на часове, зареждайки превозно средство.

4. Да отпаднат думите “и след заплащане на цена заприсъединяване в размер на първоначално договорените мощности” от чл. 45 - няма причина при намаляване на вече присъединената мощност, което не съставлява разход за мрежовия оператор, напротив, това е събитие от което имат финансов интерес, клиентът да заплаща такса.

5. Да се разпише текст регламентираш правото на всеки клиент във всеки един момент, за сметка на мрежовия оператор, да поиска подмяната на средството за търговско измерване с “умно” такова, позволяващо измерването на потребената и евентуално отдадена в мрежата енергия, дори в случай, че клиентът е само потребител. Средствата да позволяват и достанционното наблюдение на данните за потребление в реално време.

6. Да се разпише текст, регулиращ максималните срокове за процедури, при които не са разписани конкретни срокове в наредбата, като максималните срокове да са не повече от 30 каледнарни дни.

7. Да се разпише задължение на мрежовия оператор ежемесечно да предоставя спавка на клиентите за броя прекъсвания, причината и продължителността им по дата и час

8. От чл. 39 да отпаднат думите “и за сметка” -  Техническите средства са собственост на мрежовия оператори не следва да се заплащат от клиентите