Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите

Проектът на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО) е изготвен във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Съгласно тези изисквания, министърът на околната среда и водите утвърждава употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разрешението за употреба се предоставят от Европейската комисия за определен срок, който дава възможност на индустрията да продължи да използва определено опасно вещество, което не е разрешено, докато бъдат разработени надеждни заместители – вещества или технологии.
 
Целта на настоящия проект на Заповед, произтича от публикуването на една делегирана директива на Комисията за изменение в Приложение III с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък на Директива RoHS-2 и необходимостта от транспонирането й в националното законодателство не по-късно от 31 юли 2024 г.: Делегирана директива (ЕС) 2024/232 на Комисията от 25 октомври 2023 година за изменение на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за кадмий и олово в пластмасови профили в електрически и електронни прозорци и врати, съдържащи оползотворен твърд поливинилхлорид (ОВ, L от 10.01.2024 г.).


Дата на откриване: 1.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 2.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари