Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

С предложените промени специалният закон се привежда в съответствие с общите изисквания на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление – отделните административни режими се уреждат на ниво закон с ясно посочване на изискванията за извършване на отделните административни услуги, сроковете, процедурите и необходимите документи.

Със законопроекта се цели да се осъществят промени в следните основни насоки:

Изпълнение на Решение № 704/2018 г. Разрешителните режими, въведени със закона, са регламентирани в подзаконови нормативни актове, поради което е налице несъответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Така Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите не установява особени правила, не определя срок за отстраняване на нередовности и не изключва приложимостта на института за мълчаливо съгласие при режимите по издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати; издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества; издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба; промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, издаване на лицензии, специални лицензии, и допълнения към тях за дейности с прекурсори.. Посочените административни режими са доказали своята практическа приложимост, тъй като се прилагат от дълги години. С настоящите законови промени се цели изцяло преминаване на режимите на ниво закон, като промени по същността на регулацията не се предвиждат.

Предлага се промяната в състава на Националния съвет по наркотичните вещества с цел осъществяване на по-ефективна работа на съвета чрез включване на лица, на които контрола върху наркотичните вещества, е в тясната отраслова компетентност. В състава на съвета, като заместник-председател се включва ресорен заместник-министър на здравеопазването вместо заместник-министър на правосъдието, тъй като в неговите функции е включена дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества. Като заместник-председател на Националния съвет по наркотичните вещества се включва заместник-министър на вътрешните работи вместо главният секретар на Министерство на вътрешните работи, във връзка с неговите компетенции.

Дава се възможност като членове на Експертния съвет по лечение на зависимости да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости, като психолози и социални работници, тъй като тяхната професионална компетентност би имала важно значение в работата на съвета.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 2.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари