Обществени консултации

Консултационен документ по проект на Закон за виното и спиртните напитки (нов)

 

Министерството на земеделието и храните организира обществена консултация по концепция за нов Закон за виното и спиртните напитки в частта за производството и търговията с лозаро-винарски продукти, държавната политика по отношение на които се осъществява от министъра на земеделието и храните.

Приемането на нов Закон за виното и спиртните напитки се налага, за да бъдат изпълнени задължения на Република България по въвеждане и прилагане в националното ни законодателство на актуализираните правила за регулиране на секторите на виното и спиртните напитки съгласно новите и променени европейски регламенти.

Предвижданите в законопроекта промени целят още и да разрешат възникнали проблеми по националното прилагане на сега действащия закон, включително и по отношение на осъществявания контрол в двата сектора, намаляване на административната тежест и начинът на водене на някои регистри.

Основната цел на настоящата обществена консултация е да се проучат нагласите сред заинтересованите страни в лозаро-винарския сектор относно необходимостта от усъвършенстване на водената политика в сектора, промени по отношение на заложените изисквания за водене на отчетната дейност в предприятията (дневници, входящ и изходящ регистър), представителността на браншовите организации в лозаро-винарския сектор, въвеждането на някои нови изисквания към продажбата на грозде и вино.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 февруари 2024 г. 14:44:23 ч.
tzviatkov

Попълнен въпросник

Въпрос 1: Вие сте представител на:

0 Научната общност: (посочете коя) …………………………..

0 Държавната администрация: (посочете коя) …………………………..

0 Бизнеса със спиртни напитки: (посочете дейност) …………………

Х Друг бизнес: (посочете кой сектор) УСЛУГИ

0 Местната власт: (посочете каква) ......................................

0 Неправителствена организация: (посочете каква) .....................................

0 Гражданин: (посочете Ваш отговор) .....................................

0 Друго: (посочете Ваш отговор) .....................................

 

 

Въпрос 2: Вие извършвате дейност на територията на община: (моля, посочете в коя община/общини извършвате дейност)

РУСЕ

 

 

Въпрос 3: Вашето предприятие отговаря на изискванията  за:

Х (1) Микропредприятие

2) Малко предприятие

3) Средно предприятие

4) Не отговарям на изискванията за микро, малко или средно предприятие

 

 

Въпрос 4: Сертификатът за произход на грозде, предназначено за производство на вина със ЗНП /ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ, вина без ЗНП/ЗГУ и за произход на вина със ЗНП/ЗГУ, да се генерира автоматично от информационната система за поддържане на лозарския регистър.

Пояснение: Информацията за издаване на Сертификата за произход на гроздето се извлича от лозарския регистър. Сертификатът се генерира автоматично, одобрява се от ИАЛВ и се подписва с електронен подпис. Това ще намали административната тежест за производителя - посещение в офиса на съответното РЛВК и звено на ИАЛВ, които в някои случаи са в два различни града и извън населеното място, в което той живее и отглежда лозето.

Х Подкрепям

0 Не подкрепям (моля пояснете защо)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се опишат краен брой проверки, които ще се извършват автоматично за да се издаде сертификата.

Да се опише информацията, която ще се набавя автоматизирано от регистъра и тази, която ще се въвежда допълнително.

Сертификатът да е само електронен документ.

Гроздопроизводителите да имат право чрез API да подават нужната информация за издаване на документа.

От гроздопроизводителите да отпадне задължението за попълване на годишната декларация, а същата да се генерира автоматизирано от данните от издадените сертификати.

Липсата на тези ограничения може да доведе до нова административна тежест от страна на ИАЛВ при съставяне на формулярите за заявяване на документа, а не да я намали.

Всички данни, които се изискват за електронното издаване на документа, трябва да са ясно и точно изброени в закона, а не в наредбата за прилагането му.

 

12 февруари 2024 г. 14:44:43 ч.
tzviatkov

Попълнен въпросник

Въпрос 5: Дневниците (входящ и изходящ регистър) за продуктите, суровините и енологичните манипулации в предприятията за производство на вино да бъдат електронни в информационната система за поддържане на лозарския регистър.

Пояснение: По този начин ще се улесни воденето на дневниците, както и контролът по тях. Ще се намали административната тежест, ще отпадне физическата проверка и заверката на контролния орган.

Х Подкрепям

0 Не подкрепям (моля пояснете защо)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Винопроизводителите да имат право чрез API да подават нужната информация към регистъра, която автоматично да се генерира от техните системи за водене на дневниците.

Да се опишат точно и изчерпателно всички данни, които ще се набавя автоматизирано от регистъра и тази, която ще се въвежда допълнително в дневниците. Да не се изисква информация, която е предмет на търговска тайна или технология.

От винопроизводителите да отпадне задължението за попълване на годишната декларация, а същата да се генерира автоматизирано от лозарския регистър на базата на подадените данни от дневниците.

Липсата на това описание може да доведе до нова административна тежест от страна на ИАЛВ при попълване на дневниците, а не да я намали.

Всички данни, които се изискват за електронното попълване на дневниците, трябва да са ясно и точно изброени в закона, а не в наредбата за прилагането му.

 

 

Въпрос 6: Представителността на браншовите организации в лозаро-винарския сектор да бъде регулирана в ЗВСН.

Пояснение: В закона да бъдат заложени изисквания към организациите в сектора, като по този начин ще се осигури легитимност и представителност на всички сдружения, които отговарят на тези изисквания. Националната лозаро-винарска камара ще продължи да бъде регулирана в ЗВСН, както и нейните структура и функции.

0 Подкрепям

Х Не подкрепям (моля пояснете защо)

Браншът е част от земеделския сектор за производство и преработка на земеделска продукция.

На 09.01.2023г. приключи обществена консултация ( https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=7329 ) на „Проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти“.

Регулацията трябва да остане в специализирания закон и да не се създава специфична такава в ЗВСН.

 

 

Въпрос 7: Задължителна регистрация на обектите за продажба на вино.

Пояснение: Продажбата на вино, вкл. наливно, да се извършва в регистрирани за целта обекти, чрез опростена регистрация - място и лице (юридическо лице, извършващо продажбата). Въвеждане на глоба за неспазване на изискването за вписване и отписване, контрол от страна на ИАЛВ. Причината е, че при липса на такъв режим практиката показва, че търговците не са запознати с регулацията в сектора - кой контролира, къде са разписани правилата и разпоредбите, които следва да спазват. Установяват се продажби извън обекти в нарушаване на законодателството в областта на публичните финанси. Контролът по спазването на новите правила за етикетиране на лозаро-винарските продукти, които влизат в сила от 8 декември 2023 г., ще бъде затруднен ако такава регистрация не се предвиди.

0 Подкрепям

Х Не подкрепям (моля пояснете защо)

Приемането на предложението ще създаде нова административна тежест за регистрация, контрол и управление.

Действащата нормативна база ясно изисква регистрация в общината при търговия, в която се включва и търговията с вина.

В ЗВСН може да се задължат общините да предоставят по електронен път данни за регистрираните обекти за търговия, включително и с вина, а ИАЛВ чрез тази информация да създаде и поддържа такъв регистър, без за това да се изисква намеса на операторите на търговската дейност.

 

 

Въпрос 8: Регламентиране на места за продажба на винено грозде (продажба на грозде от стопанството да е разрешена).

Пояснение: Изсветляване на сектора и проследимост на виненото грозде. Въвеждане на глоби за продажби извън регламентираните места.

0 Подкрепям

Х Не подкрепям (моля пояснете защо)

Всяка търговска дейност се регистрира в общината и следва да се извършва по текущия нормативен ред за това.

Не следва да се създава нова административна тежест и за нейната регистрация в ИАЛВ.

Правото за продажба от стопанството да бъде администрирано по реда на наредбата на общината за търговия.

 

12 февруари 2024 г. 14:45:08 ч.
tzviatkov

Попълнен въпросник

Въпрос 9: Въвеждане на изискване ежегодно в Лозарския регистър да се попълва информация за актуализиране на данните за лозарското стопанство.

Пояснение: Периодът на подаване може да бъде преди гроздобер, например от началото на новата лозарска година до края на срока за подаване на декларации за реколта, при което ще подават всичко заедно. Така ще разполагаме с актуална информация за действащите гроздопроизводители.  Възможността да се подава информация за промени в лозарското стопанство и през останалия период от време ще се запази..

0 Подкрепям

Х Не подкрепям (моля пояснете защо)

В ЗВСН да се опише точно и ясно коя информация следва да се актуализира при промяна.

Актуализацията на тази информация да се впише като задължение за промяна в регистъра в определен срок, например 14 календарни дни след нейното настъпване.

В предложения ред всички ще следва да въвеждат данни в декларациите, даже и да няма промени в тях, което е допълнителна административна тежест. Задължените лица по ЗВСН следва да изпълняват своите задължения, но не и чрез задължаване на всички за подават дублиращи се данни, включително и налични в Лозарския регистър.

 

 

Въпрос 10: Да се раздели ли законът на два отделни закона – Закон за виното и Закон спиртните напитки?

0 Да

Х Не (моля пояснете защо)

Създаване на още един закон с права и задължения увеличава нормативната база, която трябва да се следи за изменение и за спазване при извършване на дейността на сектора.

 

 

Въпрос 11: Други, моля предложете:

1. Всички образци на документи, които са свързани с прилагането на закона да бъдат включени като приложения към него или в наредбите, които се издават въз основа на него.

Предложение ще даде възможност за обратна информация от сектора относно изискваната информация и данни в такива документи, както и обосновка на законодателя защо се изисква и как тя води до намаляване на административната тежест върху сектора.

2. Всички текстове, които са обръщение към параграфи от регламенти на ЕС или свързани с тях актове да се преработят, и в закона да се запишат как ще се прилагат в България.

Проследяване на задължения през множество нормативни актове и регламенти на ЕС създава изключителна административна тежест върху сектора.

3. Всички заявления и справки, които са свързани с прилагането на закона да се реализират в електронна среда и форма.

Основна цел на предложението е прекъсването на прекия контакт на сектора с администрацията и произлизащите от това корупционни практики.

4. Изискването на документи от задължените лица по закона да се изпълнява само чрез представянето им по електронен път, като копия, заверени с КЕП.

Основна цел на предложението е прекъсването на прекия контакт на сектора с администрацията и произлизащите от това корупционни практики.

5. При ползване на „година“ в текст на закона изрично да се уточнява дали тя е винарска, финансова или календарна.

При наличие на повече от един вид година в текстове на закона не става ясно, или може да се тълкува в повече от един вариант, коя от тях се прилага в конкретния текст.

6. При срокове за отговор по искане на администрация винаги да се посочва и минимален срок.

Практика е да не се посочва минимален срок, която може да постави бизнеса в невъзможност да отговори заради сложността на отговора, което води до санкции или корупционни практики.

7. Еднозначно да се разреши или забрани прехвърляне на лозарски потенциал между лозарските райони в страната при издаване на разрешенията за презасаждане.

Наложената практика за това позволява прехвърляне на потенциали между лозарските райони, като това не е мотивирано в стратегиите на сектора.

8. Да се създаде облекчен ред за прехвърляне на права за презасаждане между гроздопроизводители.

Регулацията по закона трябва да остане само за регистрация на това прехвърляне, а не и неговото администриране чрез приложими формуляри и такси.

9. В текстове на закона еднозначно да се определи кога се прилага прямо всички лозарски стопанства или спрямо конкретно лозарско стопанство на даден гроздопроизводител.

Наложената практика е в определи случай действащия закон да се уточнява, че се прилага спрямо стопанството на гроздопроизводителя, което според МЗХ и ИАЛВ включва всичките му лозарски стопанства в страна, а това е практика за заобикаляне на задължения, което е предпоставка за корупционни практики.