Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест

Проектът на План за намаляване на административната тежест е изготвен в резултат на усилията на правителството за подобряване на регулаторната политика на страната, включително в контекста на процеса по присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и по-специално в рамките на наблюдението, извършвано от Комитета за регулаторна политика.

Част от предложените мерки са пряко свързани с предвидените дейности за намаляване на административната тежест, заложени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г.

След съвместното идентифициране на мерките, които да бъдат заложени в плана, между администрацията на Министерския съвет и министерствата, една част тях вече са изпълнени с одобряването и изпълнението на Законодателната програма на Министерския съвет за периода септември – декември 2023 г. като тези мерки са изключени от проекта на план. Пример за изпълнена мярка за намаляване на административната тежест след съвместна работа между администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите е предвиденото с последните промени в Закона за местните данъци и такси, стандартизиране на общинските услуги в областта на местните данъци и такси.

Проектът на Плана за намаляване на административната тежест съдържа 280 мерки, които са в следните основни направления:

- отпадане на изискуеми документи;

- служебно събиране на информация;

- установяване на процедурите по предоставянето на услуги в закон;

- намаляване на срокове;

- подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства.

В проекта на план се съдържат и хоризонтални мерки за разширяване използваемостта на изградени регистри, законовото установяване на които ще промени значителен брой административни производства и за заявителя на услугите ще отпадне изискването за представяне на:

- копия от скици и други кадастрални данни;

- документ, доказващ трудовото правоотношение;-

- документ, доказващ юридическата правоспособност;

- информация за наличие или липса на наказателно производство/повдигнато обвинение/статут на подсъдим.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 102 закона.

Възприетият подход през втората половина на 2023 г. при изпълнението на законодателната програма на Министерския съвет – да не се изработват отделни законопроекти за намаляване на административната тежест, а мерките да се изпълняват заедно с приоритетите в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 – декември 2024 г. ще бъде приложен при изпълнението на плана. Предвидено е мерките да се изпълняват чрез планираните от министрите законопроекти от законодателната програма на Министерския съвет за съответния период или чрез законопроекти, чието изработване се дължи на друга съществена причина.

С оглед на предложения по-горе подход не е предвиден срок за изпълнение на плана, но като механизъм за наблюдение на неговото изпълнение е предвидено да бъде изготвен доклад към 31 декември 2024 г. и евентуално да бъдат предложени действия за изпълнение на мерките, които не са приключени към края на 2024 г. 


Дата на откриване: 1.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2024 г. 21:02:59 ч.
asene

Добавяне на мерки по плана

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с представения за обществено обсъждане План за намаляване на административната тежест, ще си позволя да представя като идея още няколко мерки за промяна в законодателството:

1/ Закон за управление на етажната собственост: В чл.23, ал.1, т.9 е постановено, че управителят на етажната собственост предоставя информация на БАБХ и съответната община по местонахождение на сградата за вписаните кучета в 30-дневен срок. В същото време в утвърдения образец на декларация по чл.7, ал.7, пр.1 се изисква за куче - номер на ветеринарномедицинския паспорт.

Предложение: Да отпадне уведомлението на съответната областна дирекция по безопасност на храните като задължение на управителя на ЕС, а това задължение да бъде вменено на общинската администрация, която да го извършва по административен ред. 

Вид на мярката: Служебно събиране на информация/Установяване на обстоятелства по служебен път

2/ ДОПК: В чл.162, ал.2 е описано кои са публичните вземания. 

Като възникващ проблем, който визирам е много честото искане най-вече от държавни администрации на документи, че дадено физическо или юридическо лице няма непогасени публични вземания. За да се докаже това обстоятелство е необходимо съответното лице да се снабди най-малко с 3 удостоверения от три администрации, защото тези удостоверения се издават от НАП за дължими данъци и осигуровки, Агенция митници за мита и акцизи и отдел по общинските приходи на съответната община за общински вземания.

Предлагам да бъде записано като отделна алинея, че такива удостоверения са един документ, който се издава от НАП, след като служител направи справка в регистъра по чл.5а от ЗМДТ, с който НАП разполага и на база ЗМДТ, служителят на НАП знае сроковете и правилата кои общински задължения са просрочени, а удостоверение за съответното лице от Агенция Митници изиска по служебен път като вътрешна административна услуга.  

Вид на мярката: Служебно събиране на информация/Установяване на обстоятелства по служебен път

Край на първа част.

01 февруари 2024 г. 21:04:30 ч.
asene

Добавяне на мерки по плана

Продължение, част втора:

3/ Закон за здравното осигуряване: В чл. 40, ал.5, т.2 е записано, че лицата, които се осигуряват при условията на тази алинея, следва да подадат декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.

Установяване на проблема: Всички български граждани са задължени по закона да са здравноосигурени, а в същото време дори и заплатили минималните дължими вноски по единната сметка на НАП за здравно осигуряване не могат да са със статус здравно осигурен, докато не подадат въпросната декларация /Образец 7 от Наредба Н-13 от 17.12.2019/. При постъпване в болница, ако дадено лице е било с прекъснати здравноосигурителни права, трябва да организира заплащането на осигуровките по банков път или при доставчик на платежни услуги, в последствие да изчака отразяване на променения статус,  но всичко това и при условие, че има подадена Декларация Образец 7 и то за конкретен неосигурен период на друго основание, защото е напълно възможно в 60-месечния срок, в който се гледа здравноосигурителния статус да има няколко периода с основание за заплащане на здравно осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО, за които следва да има подадени отделни декларации. Тези, които са внесли вноските, но подадат декларация на по-късен етап, заплащат лихви за съответните платени периоди до датата на подаване на декларацията, макар че вноските им са по сметката на НАП.

В допълнение към горното като технически въпрос, точката, която визирам в тази част на предложението ми,  е в сила от 01.01.2013г., когато беше възприет модел за обслужване на данъкоплатците на заплащане на всички данъци и осигуровки по една сметка открита на всяка дирекция на НАП. Тогава можеше за едно физическо лице да има постъпили преводи, които са за здравно осигуряване, ДОД или например закупуване на стаж по чл.9а от КСО. След промени през годините, днес вече, съгласно Указание ДДС5 от 3.05.2023г., в сила от 01.10.2023г. има една единствена сметка в БНБ за заплащане на здравноосигурителни вноски. Физическо лице, което е внесло средства по тази сметка, може да го е направило само с една цел да заплати здравните си вноски. Разбира се, ако е грешен превод, има и ред за възстановяване на грешно преведени средства по бюджетни сметки.

На база на горното предлагам да се промени т.2 от ал. 5 на чл.40 от ЗЗО по следния начин: подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, когато посочват по свое желание, че ще се осигуряват по реда на т. 1 на избран осигурителен доход, по-висок от минималния, върху който се дължат вноски на основание чл.40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, но ненадвишаващ максималния осигурителен доход.

Може да се създаде нова ал.3 с текст, че постъпили суми в сметката за здравноосигурителни вноски за неосигурени на друго основание лица се разпределят за погасяване на техните задължения за здравно осигуряване по реда на чл.169, ал. 3 от ДОПК. 

Вид на мярката: Установяване на обстоятелства по служебен път, но спомагаща много за намаляване на административната тежест на всички физически лица при ползването на здравни услуги.

4/ Закон за наследството: Описание на проблема: Няма да преписвам подробности, визирам т.351 от Приложение 2 от РМС 704/05.10.2018г. относно вписване на отказ от наследство. До днес няма информация да се работи нещо по този въпрос от тогава. Предложението ми е тази материя да залегне и в този план. Ако не се приемат идеите описани тогава за отказ от наследство пред кмет, то предлагам днес да се търси начин тези откази, след разглеждане на делото в закрито заседание от районен съдия, да бъдат вписани в регистър за да има някаква публичност за тях, достъпна за държавни и общински органи и лица с публични функции.

За вид мярка ще отбележа: Регистрова реформа

С уважение: Асен Михалков

03 февруари 2024 г. 21:12:42 ч.
Sir Humphrey

Предложения по плана (1)

По проекта на ПМС:
 
В т. 3 на ПМС да се укаже срок за внасяне на доклада, напр. 31 март 2025 г. 
При положение, че всички 280 мерки обективно погледнато са неизпълними за 10-те месеца до 31.12.2024 г., предлагам т.3 да се преформулира по следния начин: "Ежегодно до 31 март министър-председателят внася за разглеждане от Министерския съвет доклад за изпълнението на решението през предходната календарна година."
 
 
Общи предложения за плана:
1. Няма да е лошо мерките по плана все пак да се разделят на фази, защото изпълнението на едни мерки зависи от изпълнението на други. По-надолу в изложенито за конкретни мерки ще дам при мери за това. Също така, в началните фази на плана могат да се поставят най-лесните за изпълнение мерки, както и тези, които ще имат положителен ефект върху най-голям брой физически и/или юридически лица.
2. Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, който пристъства в много от мерките, следва да бъде подложен на сериозен ремонт и да бъде приведен в съответствие с чл. 4, ал. 2 и 3 на ЗОАРАКСД. Тоест в ЗОБВВПИ да останат единствено изискванията, на които трябва да отговаря даден субект, за да получи даден лиценз или разрешително, а в подзаконов нормативен акт (напр. наредба, издадена от министъра на вътрешните работи) да бъдат изброени документите, с които се удостоверява изпълнението на тези изисквания. По този начин ЗОБВВПИ ще се оптимизира като съдържание, а същевременно процесът по постепенно отпадане на изисквани документи с напредъка в дигитализацията на държавните и общинските регистри ще стане много по-гъвкав в сравнение с настоящия тежък процес по промени в закон.
3. Навсякъде в ЗОБВВПИ да се предвиди текстът "документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12" да се допълни с "Документ не се изисква когато плащането е извършено по електронен път."

03 февруари 2024 г. 21:14:50 ч.
Sir Humphrey

Предложения по плана (2)

По конкретните мерки:
 • Мярка №1 - Предложената мярка е чудесна по замисъл, но предложението за изпълнението ѝ е сбъркано. Чл. 100, ал. 3 от ЗДВП изцяло трябва да отпадне, защото изменението, което е предложено, запазва задължението за носене на картонче, което е в противоречие с формулировката на вида на мярката, а именно "Отпадане на изискването за предоставяне на информацията на носител (хартиен и магнитен)". За да се изпълни реално замисълът на мярката, трябва да се предвиди премахване от чл. 487 на Кодекса за застраховането и Наредба № 49 от 16 октовмри 2014 г., издадена от Комисията за финансов надзор, на уредбата на т. нар. "знак" за удостоверяване на сключването на застрахователен договор, част от който знак са както стикерът за предното стъкло, така и картончето.
 • Мярка №2 - От мярката трябва да се изключат становищата за съответствие на строежите от IV и V категория с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация. Причината е, че ако при строежите от по-високите категории служители от пожарната участват в държавни приемателни комисии, в рамките на които излагат своите становища, то при строежите от IV и V категория такива комисии не се съставят, а общинската администрация разрешава ползването на строежа на базата на документи, предоставени от инвеститора, включително и това становище. Администрацията на общината не може да получени служебно становището, защото неговото издаване изисква посещение на служителя от пожарната на самия обект, тоест така или иначе ангажира участието на инвеститора и едно "служебно" издаване на становище всъщост няма да доведе до реално намаляване на административната тежест. Същевременно, пожарната безопасност на сградите безспорно е по-висша ценност от намаляването на административната тежест.
 • Мярка №7 - Освен отменяне на чл. 61, ал. 2, т. 1, трябва да се предвиди създаване на нова т. 4 в ал. 1 със следното примерно съдържание "4. трите имена и ЕГН на наследодателя в случаите на придобиване по наследство". Също така трябва да се създаде нова ал. 5 със следното примерно съдържание "(5) При поискване от страна на длъжностните лица по ал. 1, длъжностните лице по гражданска регистрация в общините предоставят служебно информация относно истинността на обстоятелството по ал. 1, т. 4.". Алинеята е необходима, тъй като информацията от регистъра на населението е чувствителна и служебното ѝ предоставяне трябва да е изрично уредено в нормативен акт.

03 февруари 2024 г. 21:17:11 ч.
Sir Humphrey

Предложения по плана (3)

 • Мерки №8, 11, 13 139 и 140 - Това са едни от мерките, за които в т. 1 от общите забележки написах, че ще дам пример. Тя трябва да се отложи  и да бъде задължителна за изпълнение едва след въвеждането в експлоатация на публичния регистър по чл. 5а от ЗУТ (Мярка №227). Проблемът е, че понастоящем няма единни изисквания за формАта на отделните публични регистри от страна на общините, няма и дисциплина за воденето и публикуването им. Например, голяма община като Бургас, не поддържа на сайта си актуален публичен регистър на въведените в експлоатация строежи. Тоест, съответната администрацията на МВР ще бъде силно затруднена при служебното събиране на документите, които с мярката се предлага да отпаднат като задължение на заявителя да представя.
 • Мярка №18 - Мярката изцяло да отпадне, тъй като вече е изпълнена чрез чл. 5 на НАРЕДБА № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
 • Мерки №126-131 - Предлагам да се обмисли дали да не бъде отменен изцяло Законът за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици като излишен. Той бе приет в изцяло различен икономически и политически контекст, когато незаконното размножаване върху CD/DVD на съдържание със защитени авторски права се беше превърнало в епидемия в България. 20 години по-късно, с развитието на технологиите, такова съдържание се краде по напълно различни начини, а CD/DVD като носител на информация вече почти не се използва.
 • Мярка №209 - Да отпадне предложението за нов чл. 82в в Закона за държавната собственост, а вместо това да се предложи изменение на чл. 77 със следното примерно съдържание:  "Чл. 77 (1) Единният регистър на държавната и общинската собственост е публичен; (2) Държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, осъществяващи публични функции нямат право да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на данни, които са налични в регистъра.". Актовите книги, които ще бъдат заменени от единния регистър, винаги са били публични и такива трябва да си останат. Не трябва да има служебен достъп за отбрани категории лица и организации.
 • Мярка №218 - Предлаганата мярка е непълна и ще има само пожелателен характер. И в момента областните управители имат правомощие за контрол законосъобразност на актовете на общинските съвети чрез връщане за ново обсъждане и оспорване пре административния съд. Ако анализът показва, че този механизъм не работи, то следва мярката да се концентрира в него, напр. чрез добавяне на МРРБ към правоимащите да оспорват общински актове пред съда, а не да се създават нови мъртви текстове.
 • Мярка №229 - Към предложените изменения в чл. 56 да се добави още едно - създаване на нова ал. 16 със следното съдържание: "(16) Обектите по ал. 1 не подлежат на въвеждане в експлоатация.", а в преходните и заключителните разпоредби да се предвиди срок, в който общинските съвети да приведат съответните общински наредби по чл. 56, ал. 2 в съответствие с измененията в ЗУТ. Има лоши практики, като напр. в най-голямата община в България - Столичната - където поради липса на изрична забрана в ЗУТ, с общинска наредба е създадено процедура по въвеждане на преместваемите обекти в експлоатация, каквото условие в момента ЗУТ изобщо не предвижда.
 • Мерки №233 и 236 - Изпълнението на мерките изцяло зависи от изпълнението на мярка №224, следователно трябва да се предвиди в по-късните фази на плана.

03 февруари 2024 г. 21:20:52 ч.
Sir Humphrey

Предложения по плана (4)

Предложения за нови мерки:
 
 • В чл. 264, ал. 1 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс думите "Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка." да се заменят с "Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота и размерът на данъчната оценка се удостоверяват чрез служебна проверка в информационната система, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси.". Вид на мярката: "Служебно събиране на информация/Установяване на обстоятелства по служебен път". Отговорна институция: Министерството на финансите.
Мотиви: Удостоверението за данъчна оценка е напълно излишна като самостоятелен документ при сделки с недвижими имоти при положение, че цялата необходима информация се съхранява в информационната система по чл. 5а от ЗМДТ и нотариусите и съддите по вписванията биха могли да я получат директно оттам.
 
 • В чл. 7 на Закона за местните данъци и такси:
 1. в ал. 1 след думата "услугата" се добавя "съгласно Приложение №3".
 2. Създава се ново Приложение №3, което да представлява текстът на съществуващата Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите, приета с ПМС №1 от 5.01.2012 г.
 3. Да се добави нова ал. 3 със следния примерен текст: "(3) Общинските съвети изпращат до Министерството на финансите проектите на актове за приемане или изменение на наредбите по чл. 9 за предварително съгласуване относно съобразността на посочените в тях суми за такси с Приложение №3. Становището на Министерството на финансите е неделима част от преписката по приемането на акта от общинския съвет. В случай на отрицателно становище областният управител е длъжен да оспори на наредбата пред съответния административен съд съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация."
 4. В преходните и заключителните разпоредби се създава параграф със следното примерно съдържание: "До 31.12.2025 г. Министерството на финансите извършва проверка за съобразеност с Приложение № 3 на всички  наредби по чл. 9, приети до датата на обнародването на този закон, и изпраща становищата по тях на съответните областни управители. В случаите на отрицателни становища, в срок от 1 месец от получаване на съответното становище областният управител оспорва наредбата пред адмнинистративния съд.".
Мотиви: В момента разпоредбата на чл. 7, ал. 1 практически е пожелателна и общините не се съобразяват нея когато приемат наредби по чл. 9. Не съществува системен контролен механизъм. Контролът е предимно инцидентен и се осъществява когато частно лице с правен интерес реши да оспори конкретна такса в административния съд, което в никакъв случай не може да се приеме за качествен контрол, какъвто гражданите заслужават.
 
 • В Закона за движението по пътищата подробно да се уредят споменатият мимоходом в чл. 140, ал. 6 национален регистър на пътните превозни средства и споменатият мимоходом в чл. 159, ал. 1, т. 2 централен регистър на водачите на моторни превозни средства.

12 февруари 2024 г. 17:00:31 ч.
tzviatkov

Предложения

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

Чл. 2. (7) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документи по този закон, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. Заповедта и документите се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 24 часа от утвърждаването им. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за подаване на документите в електронен вид.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Всички образци на документи да се подлагат на обществено обсъждане с цел намаляване и контрол върху административна тежест, която документите може да създаде.

 

 

Чл. 30. (2) В срок до 30 дни от настъпване на промяна във вписаните в регистъра по чл. 27 обстоятелства винопроизводителите подават заявление за промяна, придружено със:

1. документи, удостоверяващи промяната;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът да се прецизира и да не се изисква документ, ако той се издава от държавна или общинска администрация.

 

 

 

Чл. 10. (3) Формата, съдържанието и редът за издаване и заверка на сертификатите се уреждат с правилника за прилагане на закона.

Чл. 27. (4) Изискванията за съдържанието на досиетата по ал. 3 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 47. (3) Формата, съдържанието и начинът на водене на дневниците по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 116. (6) Образците на придружителните документи, както и условията и редът за превоз на продуктите по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Посочените в алинеите документи няма законово основание за съдържание, защото няма действащ правилник за прилагане на закона. Липсата му създава необоснована административна тежест върху задължените лица по него, която се материализира чрез документите на ИАЛВ, за съдържанието на които липсва законово основание.

12 февруари 2024 г. 18:40:47 ч.
tzviatkov

Предложения

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Всички образци на документи да се подлагат на обществено обсъждане с цел намаляване и контрол върху административна тежест, която документите може да създаде. Отнася се и за такива, които са включени в поднормативни актове на закона.

 

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед технологични карти в растениевъдството и животновъдството, които се прилагат при провеждане на политиките в секторите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се посочат срокове за публикуване на картите, защото от тях зависят други процедури за прилагане.

 

Чл. 9. (1). (2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Условията за признаване да се опишат в закона и на тяхна база да се прилага наредбата.

В закона да се опишат документите, с които се доказват условията за признаване.

 

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства издава:

1. наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на директните плащания;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 02.08.2022 г.) наредби по прилагането на мерките и подмерките по чл. 21, параграф 1, буква "б", чл. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39б и 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;

3. наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2;

4. наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В закона да се запишат условията за допустимост, критериите за оценка и изискуемите документи и на тяхна база да се издават наредбите по точки 1, 2 и 3.

 

Чл. 28. ((2) Индивидуалният административен акт по ал. 1 се счита за връчен с изтеглянето на съобщението от СЕУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Наредбите за интервенциите от Стратегическият план да се приведат в съответствие с начина на връчване по закона, защото в тези наредби се сочи към получаване, което е различно от връчване, а това от своя страна е административна неуредица със съответната тежест от нея.

12 февруари 2024 г. 18:41:29 ч.
tzviatkov

Предложения

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (2)

Чл. 30. (6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите по ал. 2 и информационната система по ал. 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В закона да се запишат условията за създаване, поддържане, достъп и ползване на системата и въз основа на тях да се издаде наредбата.

 

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие", съгласувано с Управляващия орган на Стратегическия план, създава Електронна информационна система, съдържаща информация относно изпълнението на Стратегическия план съгласно чл. 130 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Информацията е необходима за наблюдение и докладване на изпълнението на Стратегическия план, за наблюдение на напредъка по заложените цели и целеви стойности, включително информация за всеки ползвател на помощ и операция. Бенефициентите по интервенциите, включени в Стратегическия план, в съответствие с чл. 131 от Регламент (ЕС) 2021/2115, са длъжни да предоставят всички необходими данни за наблюдение при попълване на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В закона изчерпателно да се запишат всички данни, които са нужни за наблюдение, въз основа на условията на плана. Липсата води до неуправляема административна тежест върху кандидатите/бенефициентите от страна на УО/ДФЗ.

 

Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните урежда с наредби условията и реда за прилагане на интервенциите по чл. 65, включени в Стратегическия план, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, за оттегляне на изплатената финансова помощ, както и реда за налагане на административни санкции.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В закона да се запишат условията за допустимост, критериите за оценка и изискуемите документи и на тяхна база да се издават наредбите по интервенциите.