Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека


Дата на откриване: 2.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 февруари 2024 г. 09:41:18 ч.
alexandrov_ak@yahoo.com

Подкрепям. И се надявам да върши работа:

Как красиво звучи:

„Защитата на правата и основните свободи на човека и спазването на общоприетите международни стандарти в областта на правата на човека е основен приоритет на вътрешната и външна политика на Република България. Страна сме по основните универсални международни договори на ООН в областта на правата на човека, както и по най-важните конвенции, приети от Съвета на Европа. Активен участник сме и във външната дейност на ЕС, както и в рамките на човешкото измерение на ОССЕ“

 

И какво става в действителност с едно от основните права на човека и гражданина – правото на труд?

Подчертавам – става дума за период от 25 години и засягащ стотици хора – обучавали се и обучаващи се в момента във висшите военни училища.

 

Обективната истина е, че те се намират в положение което е в истинският смисъл на думата ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО:

 

 Конституцията на Република България, която според чл. 5 е върховен закон и останалите закони не могат да и противоречат, изрично посочва в чл. 16 -  „Труда се гарантира и защитава от закона“ , а в чл. 48 е още по- недвусмислена- „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.“

      След Конституцията са международните договори, които веднъж ратифицирани от нашата страна и обнародвани в Държавен вестник, имат примат пред националното ни законодателство. В тази връзка, чл. 23 от Всеобщата декларация за правата на човека в своя чл. 23 постановява: “ Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу безработица.“, а Харта за основните права на Европейският съюз в чл. 15 – „Свобода на избор на професия и право на труд, ал. 1 постановява, че„ всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия“.

         Стигайки до Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се натъкваме на следните положения:

      Чл. 133 ал. 2 - „Военната служба в мирно време се изпълнява като професия“. Дотук добре. Логично е да се предположи, че когато човек упражнява професия, той се труди и ползва полагащите му се трудови и осигурителни права.

      Чл. 135 ал 2 - „Курсантите са военнослужещи с особен статус“.  Тук вече се указва, че курсантите са не друго, а военнослужещи. Логично, щом са такива, е те да изпълняват военна служба, която в мирно време вече е указано какво е. Но във втората част на изречението, започва и юридическия волунтаризъм, защото вече 24 години (от първото използване на тази фраза в отменения ППЗОВС от 23.04. 1999 г.), никой не може да каже кое му е особеното на този статут. Няма такъв документ, следователно всеки може да го тълкува и преиначава както го разбира.

      Чл .142 ал. 3 - „Времето за обучение на курсантите не се зачита за трудов стаж“. Тук вече колизията между нормативните актове става очевидна и за тези които не искат да я видят: Конституцията гарантира право на труд, международните актове по които Република България е страна също, но понеже на курсантите им е приписан някакъв мистериозен „особен статут“, те изпълняват военната служба по някакъв непрофесионален и нетрудов начин. Въпреки че, друг начин за изпълнението и в мирно време, освен като професия не е посочен.

Чл. 188 ал. 2- Несъвместимост с военната служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е налице, когато военнослужещият: …..3. извършва търговска дейност или работи по трудово правоотношение; Тоест - курсанта подлежи на уволнение ако реши самостоятелно да коригира безумието на което е подложен, и упражни гарантираното му от най- висши нормативни актове право на труд.  Теоретичен пример – сключи договор с някой кол център и започне да работи home office от стаята си във военното училище. И се позове на „особеният статут“, според който пък може да изпълнява военна служба без да има трудови и осигурителни права.

Параграф 22 е сатира, но това е фактическа реалност.

29 февруари 2024 г. 15:30:37 ч.
chankova1

предложение

В чл. 6 следва да се предвиди  възможност  представители на  академични  институции да  участват в  работата на Съвета-правата  на  човека започват с обучението.