Обществени консултации

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

С проекта на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост се създава нормативно основание за реализиране на интеграция на Централизираната информационна система „Съдебен статус“ (ЦАИС „Съдебен статус“) с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата са:  Облекчаване на дейността на органите на досъдебното и съдебното производство във връзка с индивидуализиране на наказанията;  Ускоряване на процеса по издаване на справки за съдимост, водещо до по-икономичен и ефективен процес на работа на органите на досъдебното и съдебното производство;  Улесняване на гражданите, държавните и общинските органи и институции, предвидени в Наредбата и облекчаване на административната тежест.


Дата на откриване: 2.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 февруари 2024 г. 07:12:03 ч.
rlbg

предложения за допълнение

С оглед постигане на по- добра структура на данните в регистъра за съдимост, избягване на измами и подмяна на лични данни, както и по- широк достъп до новата функционалност за междурегистров обмен по чл. 35в от Наредбата с оглед липсата на чувствителна информация при предоставяната от нея информация и намаляване на административната тежест предлагаме следните допълнения в проекта:

В параграф 6 относно промени в чл.7, ал.1, т.1-4 се допълват както следва:

1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак или е променяло името си по друг начин или притежава документи за самоличност с различни имена, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди всяка промяна и съгласно всички документи за самоличност; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето; имената на лицето се изписват в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);

2. пол; когато е извършена промяна на пола, това подлежи на вписване

3. единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ), ако притежава такъв; когато е извършена промяна в ЕГН или лицето притежана няколко ЛНЧ, се вписват всички идентификационни номера и се осъществява връзка между тях така, че да осигуряват предоставяне на пълна информация за съдимостта; 4. денят, месецът и годината на раждане; когато е извършена промяна в акта за раждане относно тези данни или лицето притежава документи, удостоверяващи различни дати на раждане, се вписват всички известни такива;

13 февруари 2024 г. 07:13:03 ч.
rlbg

предложения за допълнение

В параграф 6, т.2 и 3 относно допълнения в чл. 7 се допълва следното:

2. В т. 5 накрая се добавя „месторождението се изписва и на латиница съгласно документа за самоличностили ако в делото се съдържа информация за него;  ако са налице няколко документа, сочещи различно месторождение, се записват всичките посочени“.

3. Създава се нова т. 7: „7. ЕГН/ЛНЧгражданство, собственото, бащиното и фамилното име на майката и бащата на осъденото лице; имената на родителите се изписват и на латиница съгласно данните в ЕСГРАОН и системите на МВРа ако са чуждестранни граждани - ако по делото е налична такава информация;“ 

13 февруари 2024 г. 07:13:35 ч.
rlbg

предложения за допълнение

В параграф 23 относно създаване на нов чл. 35в, в ал.3 да бъде добавени нови т.5-8:

5. министерства, агенции, комисии и други органи на централната власт или създадени със специален закон

6. възложители по Закон за обществените поръчки

7.банките и финансовите институции, регистриране по реда на Закон за кредитните институци, застрахователните и презастрахователните компании, 

8. организации, осъществяващи обществени услуги по §1 смисъла на т.4 от Закона за администрацията

(4) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на структурите по ал. 3, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус или задължение на структурата да изисква такова;