Обществени консултации

Проект на Наредба за условията, реда и изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Приемането на Наредбата е свързано с пълното транспониране на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. С Наредбата се транспонират също и Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово и Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий, обн., ОВ L 348, 18.12.2012 г.

С Наредбата се регламентират изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), свързани с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, както следва:

-       задълженията на икономическите оператори за осигуряване на съответствие с ограниченията за употреба на опасни вещества в пуснатото на пазара ЕЕО;

-       условията за предоставяне, подновяване или отнемане на освобождаване от ограничанията за употреба на определени опасни вещества в ЕЕО;

-       изискванията за маркиране и обозначаване на ЕЕО;

-       процедурата за оценяване на съответствието с ограниченията за употреба на опасни вещества в ЕЕО и съдържанието на декларацията за съответствие;

-       случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО;

-       списък на опасните вещества, чиято употреба в ЕЕО е предмет на ограничение и пределно допустимите стойности на тегловната им концентрация в еднородните материали, съдържащи се в ЕЕО.

 


Дата на откриване: 28.1.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.2.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 януари 2013 г. 14:37:08 ч.
ironhorse

Темата в проектът за наредбата вече р разгледан в друга катаква

Моля много добре да прочетете чл. 10 от Закона за нормативните актове! Материята вече е разгледана в друга наредба: Наредба за ИУЕЕО (ДВ бр.2 от 8.01.2013г). Има цяла Глава Втора по въпроса. Най-учтиво Ви моля, да направите проект за изменение и допълнение на съществуващата наредба. Ще настане пълен хаос, защото в две наредби се третира един и същ въпрос, което е противозаконно! Предлагам да се промени заглавитето на наредбата: Наредба за пускане на пазара на ЕЕО, събиране и третиране на отпадъци образувани от излязло от употреба ЕЕО. Така ще можете да впишете в една наредба изискванията на ЗЗВВХВС и ЗУО.