Обществени консултации

Проект на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Карнобат за периода 2021-2028г.

 

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение първо от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Програма за опазване на околната среда на Община Карнобат 2021-2028 г., на заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по предложения проект.
Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) е разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и се приема от Общинския съвет. Тя е необходима, за устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общинска администрация Карнобат за ефективно и целесъобразно използване на ресурсите.
Основните задачи, които се поставят с Програмата, са свързани с актуалните проблеми по опазване на средата, бъдещите инициативи за снижаване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план, съдържащ схеми и организация на изпълнение, начини на финансиране, отговорни звена, методи за контрол, превантивни дейности и др. В ПООС се поставят и задачи за интегриране на икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната среда при планиране на общинските дейности и създаването на оптимална екологична обстановка с траен ефект за обществото.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Център за административно обслужване, находящ се в гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg.


Дата на откриване: 2.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 3.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари