Обществени консултации

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

 

Съгласно чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, проектът за «Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.» се публикува на интернет страницата на Община Кнежа за обществени консултации, като заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Община Кнежа, могат да представят становищата си по проекта в деловодството на Общински съвет-Кнежа в рамките на работното време или на e-mail: obs_kneja@abv.bg.

Определеният по-кратък 14-дневен срок за обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника е мотивирано от необходимостта за въвеждането на конкретни нови разпоредби, както и актуализиране на съществуващи разпоредби в съответствие с измененията  на Закона за местното самоуправление и местната администрация, отразени в ДВ, бр.8 от 26.01.2024 г.  и влезли в законова сила от 01.02.2024 г.

    Тел. за контакти: 09132/7662.

 


Дата на откриване: 6.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кнежа
Дата на приключване: 20.2.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари