Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (Наредбата), когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината или до юридическото лице за членство в доброволно формирование, прилагат и свидетелство за съдимост. В случаите, когато кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината, това изискване противоречи на приетите на 19.09.2023 г. изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗЕУ), тъй като с новата алинея 6 на чл. 4 от ЗЕУ се въвежда изрична забрана подзаконов акт да изисква гражданите и бизнеса да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Изменението и допълнението на Наредбата цели да се синхронизира нормативния акт в съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от ЗЕУ. Направената промяна в нормативния акт регламентира, че когато кандидатът за доброволец е български гражданин и подава заявление до кмета на общината за членство в доброволно формирование, то съответната общинска администрация извършва служебна проверка за съдимостта на лицето. Така с предлаганото изменение на чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредбата отпада изискването за прилагане на свидетелство за съдимост, когато кандидатите за доброволци са български граждани и подават заявление до кмета на община за членство в доброволно формирование. Наред с това, се прави и допълнение, с което се регламентира начинът на удостоверяването на съдимостта за чуждестранни граждани, а именно с нова алинея към чл. 8 се предвижда за чуждестранните граждани да прилагат аналогичен на свидетелство за съдимост документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Приемането на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата няма да доведе до създаване на нови структури и/или поемане и изпълнение на нови функции в публичната сфера. За прилагането на предложения проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания от държавния бюджет, поради което към настоящият доклад не са приложени финансови разчети. На общините е предоставен електронен достъп до Портала за служебен достъп - ЦАИС „Съдебен статус“ към Министерство на правосъдието. Съобразно разпоредба на чл. 35б, ал. 8 от Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (Обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г., изм. и доп. бр. 70 от 2022 г.) за издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост не се дължи държавна такса.


Дата на откриване: 6.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари