Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните

 

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните се очаква да се гарантира висока степен на защита на здравето и правата на потребителите на територията на Република България по отношение на храните, да са повиши ефективността на официалния контрол върху безопасността на храните и сигурността за потребителите, както и да се подобри качеството на продуктите, информираността на потребителите и доверието в пазара на храни.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и в Закона за здравното осигуряване.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
22 февруари 2024 г. 13:20:06 ч.
bizness

Предложения за изменение и допълнение в Закона за храните и ЗУАВ

I. Предложения за допълнение в Закона за храните:

1. В чл.26 и чл.31 от сега действащия закон за храните не е предвидено какви действия се предприемат от контролния/компетентния орган след извършване на първата проверка на място (съгл. чл.26, ал.9 и чл.31, ал.5) в случаите ако обекта е в пълно съответствие със законодателството. 

В чл.26, ал.11 и в чл.31, ал.6 са предвидени мерки само ако се констатират несъответствия с нормативните изисквания.

Предлагам: Да се добави опция за вписване на бизнес оператора в регистъра или издаване на Удостоверение за одобрение след извършване на първа проверка и съответствие на обекта със действащото законодателство.

II. Предложения за допълнение и изменение на ЗУАВ

В чл.25, ал. 1 от ЗУАВ са описани начините, с които се прилагат мерките по чл.24, ал.1.

В закона не е предвиден начин за прилагане на мерки при случаите извън чл.138, параграф 2 от Регламент ЕС 2017/625. 

Например при констатиране на несъответствия при извършване на официален контрол в регистрирани / одобрени обекти по реда на ЗХ не е предвидена мярка "издаване на предписание за несъответствия с изискванията на Регламент 852/2004 (сграден фонд и оборудване).

Съгласно чл.138, параграф 2 от регламент 2017/625 "Когато предприемат действия в съответствие с параграф 1 от настоящия член, компетентните органи вземат всички мерки, които смятат за подходящи за гарантиране на спазването на правилата, посочени в член 1, параграф 2, което включва, но не се ограничава до следното:....

Във връзка с горното

Предложение: В чл.25, ал.1 от ЗУАВ да се създаде нова:

"т.4 - предписание на длъжностно лице, осъществяващо контрол за нарушения, извън случаите по чл.138, параграф 2 от Регламент ЕС 2017/625.

2. В чл.46, ал. 1 от ЗУАВ от действащия закон е записано, че "официалните ветеринарни лекари с разпореждане насочват за унищожаване храни от животински произход". 

Във връзка с обстоятелството, че официалните ветеринарни лекари извършват дейност само в обекти за добив и преработка на месо, това ограничава възможностите за прилагане на мерките на официален контрол в други обекти регистрирани или одобрени по реда на ЗХ, както и лицата които осъществяват този контрол.

Предложение: 

В чл. 46, ал. 1 се изменя така:

„(1) Лицата извършващи официален контрол с разпореждане:

1. насочват за унищожаване храни (от животински произход и неживотински произход), когато:

а) установят, че са негодни за консумация или опасни за здравето на хора и/или животни;

б) установят, че са с неизвестен произход;

в) е получена официална информация, че са опасни за здравето на хора и/или животни;

г) установят, че са произведени, преработени или дистрибутирани в обекти, които не са регистрирани или одобрени по реда на Закона за храните;

д) храните са добити от животни, отглеждани в животновъдни обекти, които не са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;