Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Целта на нормативния акт е подобряване и изясняване на изискванията за осигуряване на достъпна среда при вземане предвид на установените проблеми при прилагането на наредбата в практиката.

Част от предложените промени в настоящия проект са по отношение на:

  • Изискването броят на достъпните места за паркиране да се определя допълнително към капацитета на паркинга да се отнася само за паркингите към сгради за обществено обслужване и към капацитета на паркинга, определен за самостоятелните обекти за обществено обслужване, в нови сгради със смесено предназначение;
  • Отменя се ал. 2 към чл. 22, съгласно която, когато със заданието за проектиране в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение са предвидени жилища при спазване на изискванията на приложение № 4, за всяко едно от тях се предвижда достъпно място за паркиране, в допълнение към броя на достъпните места за паркиране по чл. 22, ал. 1.

 


Дата на откриване: 14.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2024 г. 03:48:52 ч.
Димчо Ганчев

относнто чл. 22, ал. (2)

Новата алинея 2 е толкова неясна, че дори не знам дали не коментирам напразно?

От текста аз разбирам, че достъпните паркоместа НЕ увеличават местата за паркиране определени съгласно чл. 42 от НАРЕДБА №РД-02-20-2 ОТ 20.12.2017г. (транспортната наредба), а просто част от тях се оразмеряват като достъпни? Според мен предложеният текст е неясен и многозначителен, тъй като никъде в наредбата не се дефинира израза "капацитета на паркина". Освен това думата "паркинга" не изчерпва възможните начини за паркиране в УПИ - освен паркинг може да има отделни паркоместа, отделни гаражи или общ гараж или комбинация от четирите. Предлагам редакция на цялата алинея 2 на чл. 22 както следва:

"При проектиране на нови многофамилни жилищни сгради, част от местата за паркиране определени съгласно чл. 42 от НАРЕДБА №РД-02-20-2 ОТ 20.12.2017г. се оразмяряват като достъпни места за паркиране на автомобили, като броят им е равен на броя на жилищата в съответствие с приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2."

20 февруари 2024 г. 21:25:17 ч.
Елисавета Георгиева

Относно чл. 22 от Наредбата

Уважаеми господине/госпожо,

Предлагам следните изменения в проекта за Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията:

  1. В глава пета на Наредбата липсва изискване за определяне на минималния брой достъпни места за паркиране в обществени паркинги, които не са към сгради. Да се създаде нов чл.22а, в  който да се определят достъпните места в паркинги за обществено ползване, които не са разположение към сгради.
  2. Чрез НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии се определят минимален брой места за паркиране и гариране на МПС. Поради тази причина навсякъде в Наредбата текстът „Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания“ трябва да се измени така - „Броят на достъпните места за паркиране и гариране на автомобили на хора с увреждания“.
  3. Съгласно чл.53, ал.2 от ЗХУ достъпът се осъществява чрез идентифициране и премахване на всякакви пречки и прегради пред достъпността, които се отнасят и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение. Съгласно чл. 39, ал.1 от Наредбата Достъпна среда се осигурява във всички сгради и съоръжения по реда на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ, вкл. в самостоятелните обекти за обществено обслужване, най-малко чрез:

1. входните и комуникационните пространства;

2. помещения и пространства за общо ползване;

(4) При планирането, проектирането и изпълнението на сградите/самостоятелните обекти и съоръженията по смисъла на чл. 53, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗХУ се спазват принципите за универсален дизайн съгласно чл. 1, ал. 3, както и се осигуряват следните основни фактори на достъпната среда: ….

2. при наличие на ПАРКИНГ към сградите/съоръженията се осигуряват изискваните по тази наредба достъпни места за паркиране в близост до главния вход на сградата или съоръжението;

В чл.39 се определя минималния брой жилища за хора с увреждания – „При проектирането на нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение с повече от 30 жилища най-малко едно жилище се проектира при спазване на специфичните изисквания на приложение № 4

Чрез предложените изменения на чл. 22, ал.2 следва, че при многофамилни жилищни сгради с по-малко от 30 жилища може да няма нито едно достъпно място, ако няма „жилища в съответствие с приложение № 4“. Следователно предложеното изменение е в нарушение на чл.53, ал.2 от ЗХУ и чл.39, ал.4, т. 2 от Наредбата.

С оглед на това предлагам нов текст на чл. 22, ал. 2 със следното изменение:

„(2) Броят на достъпните места за паркиране И ГАРИРАНЕ на автомобили на хора с увреждания на паркингите към нови многофамилни жилищни сгради е равен на броя на жилищата в съответствие с приложение № 4 по реда на чл. 39, ал. 2, като местата се осигуряват в рамките на минималният изискуем брой от места за паркиране и гариране съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система за урбанизираните територии. Осигурява се минимум едно достъпно място за паркиране в откритите паркинги към многофамилните жилищни сгради, разположено в близост до главния вход на сградата.“

 

С уважение,

Арх. Елисавета Георгиева