Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение на Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници

С проекта на заповед се регламентира размерът на допълнително възнаграждение за научна степен по дисертационен труд на научно-преподавателския състав в Академията на МВР. Допълнителното възнаграждение за научна степен „доктор“ и „доктор на науките“ формира възнаграждението на академичния състав във всички висши училища в страната. С него се стимулира академичния състав за осъществяване на научно-изследователска дейност, повишаване на нейната репрезентативност и на качеството на учебния процес. Допълнителното възнаграждение за научна степен придава по-голяма привлекателност сред кандидатите за заемане на академична длъжност и е един от факторите за привличане на млади преподаватели, предвид това че в последните години се забелязва ясна тенденция към намаляване интереса за заемане на академични длъжности в Академия на МВР и трудност при набиране на квалифицирани преподавателски кадри.


Дата на откриване: 15.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2024 г. 16:43:48 ч.
normovista

Предложение за редакция

Предлагам да не се създава нова т.1а, а предложените от министерството промени на възнагражденията да бъдат отразени в съществуващата т.1.

Мотиви:

В МВР има служители, които притежават ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките" и не са на академична длъжност в Академия-МВР. Затова създаването на т.1а:

1. поражда дискриминация спрямо тези служители;

2. противоречи на заложените от министерството мотиви за промяна на Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. тъй като тези служители са "специалисти от практиката" и същевременно повечето от тях участват по един или друг начин в учебния процес на курсанти, студенти и докторанти от Академия-МВР (като хонорувани преподаватели, гост-преподаватели по определени теми, лектори по специфични курсове и др.). В този смисъл "отделянето" на тези служители ще има негативен ефект спрямо тяхната мотивация за осъществяване на научно-изследователска дейност и за гарантиране на така важната "ексклузивност"* в обучението, респективно за повишаване на качеството на учебния процес.

*Ексклузивност на преподавателския състав е особено важен фактор за качеството на учебния процес и забележете - индикатор за оценяване на висшите училища в България по стандартите на действащата Рейтингова система.

01 март 2024 г. 09:45:31 ч.
Ivanov_1

Предложение за промяна

Защо това увеличение е предвидено да се отнася само за преподавателите с придобита образователна и научна степен „доктор“ работещи в Академията на МВР?

В системата на МВР има служители, които също са придобили ОНС „доктор“, но не извършват преподавателска дейност. Има такива служители и в Медицински институт на МВР, Института по психология на МВР, Националния институт по криминалистика и други структури.

Какво трябва да стане да сменят работните си места и тези структури да загубят от експертизата и потенциала си, за да получат служителите достойно заплащане за постигнатия резултат от труда си?

Освен, че те също са положили необходимите усилия по-важното, е че те са бъдещи потенциални кандидати за преподавателски длъжности. Трябва да се поощряват и тези служители, защото те  са служители на МВР, които имат ОНС „доктор“ и работят в други звена на МВР.

Предлагам ръководството на МВР, да преосмисли своят проект на заповед и да приведе размерът на тези възнаграждения еднакъв за всички служители на МВР с  придобита ОНС "доктор".

Поставя се и въпроса за смисъла от извършването на дисертационни изследвания от служители в практическите структури, при такова дискриминационно отношение?

Цели 300 лв. разлика за едно и също постижение, придобита образователна и научна степен „доктор“ - за едни 60 лв., а за други 350 лв.

Това завишение е необходимо и то за всички служители на МВР с придобита ОНС „доктор“.

Такава дискриминация, каквато се предлага с проекта за изменение, обаче е неприемлива

11 март 2024 г. 10:32:50 ч.
Zubar

Предложение за промяна

В системата на МВР има служители, които също са придобили ОНС „доктор“, като например в Медицински институт на МВР, Институт по психология на МВР, Национален институт по криминалистика, както и в други структури. Защо това увеличение трябва да се отнася само за преподавателите работещи в Академията на МВР?

Колегите, които са придобили ОНС „доктор“  и са "специалисти от практиката" често участват в учебния процес на курсанти и студенти от Академия-МВР (като хонорувани преподаватели, гост-преподаватели по определени теми, лектори по специфични курсове и др.). Аз например, съм направила множество емпирични научни изследвания, които са публикувани в индексирани издания. Това поставя въпрос за смисъла на извършването на изследвания и за мотивацията на служителите придобили научна степен „доктор“, които не са преподаватели в АМВР, да се занимават с научно-изследователска дейност?

След като досега е имало равни условия  за всички придобили ОНС "доктор" и „доктор на науките“ мисля, че размерът на тези възнаграждения отново трябва да бъде еднакъв за всички служители на МВР с придобита ОНС "доктор". В противният случай става въпрос за дискриминация.

11 март 2024 г. 16:20:51 ч.
P_Tsvetanova

Коментар

Присъединявам се към изложените аргументи в останалите коментари, че този проект е дискриминационен спрямо служителите от другите структури на МВР с ОНС „доктор“ като добавям и следните:

Не видях логичен довод това увеличение да се отнася само до преподателите в АМВР с ОНС „доктор“ . Очевидно е, че за да бъдеш  преподавател в АМВР научната степен не е задължително условие.

Научно-изследователска дейност не се извършва само в АМВР, а и в научно-приложните институти – Медицински институт на МВР, Национален Институт по криминалистика, Институт по психология – МВР и други структури.

Не само АМВР, но и другите служби имат нужда от компентентни специалисти, за привличането на които са необходими материални стимули.

 

11 март 2024 г. 16:20:52 ч.
P_Tsvetanova

Коментар

Присъединявам се към изложените аргументи в останалите коментари, че този проект е дискриминационен спрямо служителите от другите структури на МВР с ОНС „доктор“ като добавям и следните:

Не видях логичен довод това увеличение да се отнася само до преподателите в АМВР с ОНС „доктор“ . Очевидно е, че за да бъдеш  преподавател в АМВР научната степен не е задължително условие.

Научно-изследователска дейност не се извършва само в АМВР, а и в научно-приложните институти – Медицински институт на МВР, Национален Институт по криминалистика, Институт по психология – МВР и други структури.

Не само АМВР, но и другите служби имат нужда от компентентни специалисти, за привличането на които са необходими материални стимули.

 

12 март 2024 г. 19:42:23 ч.
ЦКараколев

Редакция на текста

Приветствайки идеята, едва ли не Ви прави впечатление, че става въпрос за дискриминация... Обжалване пред КЗД, после по съдебен ред и не е ясно кога би влязла в сила новата Заповед.

Предполагам сте си направили сметката, но едва ли са толкова много "докторите" (ОНС и Доктор на науките) в МВР. Не изпадайте в неправомерен формализъм, който би постигнат по-скоро обратен ефект...

Просто изменето цифрите в чл. 1 без да добавяте нов.

С уважение към инциативата! 

13 март 2024 г. 14:16:01 ч.
normovista

Изменение вместо допълнение

Избраният подход за изменение на заповедта определям като дискриминационен и не по-малко важното - НЕцелесъобразен и НЕдалновиден. Ясно е, че в МВР има служители, които притежават ОНС "Доктор" и/или НС "Доктор на науките" и не са в Академия-МВР. При това такива служители има не само в институтите на министерството, но също и в териториалните звена на дирекциите.

Целесъобразно и Далновидно е именно тези служители (от институтите, от териториалните звена на дирекциите), които имат степен „Доктор“ да не бъдат пренебрегвани, а обратното – да бъдат поощрявани и мотивирани, защото преди всичко имат роля в учебния процес на Академия-МВР, а същевременно са и потенциални кандидати за академични длъжности.

Затова следва логичното предложение:

Предложеното допълнение със създаването на т.1а да отпадне, а  вместо това да има изменение:

"Изменя се т.1 по следния начин:

Размерът на допълнително възнаграждение за научна степен по дисертационен труд е:

а) за образователна и научна степен „доктор“ - 350 лв.;

б) за научна степен „доктор на науките“ - 400 лв.“

 

13 март 2024 г. 16:54:10 ч.
Beni

Против предложения проект на заповед

Адмирирам желанието на ръководството на МВР да повиши допълнителното възнаграждение за придобита образователна и научна степен "доктор", както и за научната степен "доктор на науките", които не са актуализирани повече от 15 години, но категорично не съм съгласна това да се случи само за определени служители на МВР.

Увеличаването на допълнителното възнаграждение за научна степен по дисертационен труд само на научно-преподавателския състав в Академията на МВР би било дискриминационно спрямо служителите в другите структури на МВР, които са отделили време и са положили същите усилия за повишаване на квалификацията си, което води до по-доброто изпълнение на служебните им задължения. Трудности при набиране на квалифицирани кадри се наблюдават във всички структури на МВР, а не само в АМВР, доказателство за което са сериозните проблеми с кадровия състав.

Предлагам да не се създава т. 1а, а текстът на т. 1 в заповед № 8121з-156 от 05.02.2020 г. да бъде изменен както следва:
„1. Размерът на допълнителното възнаграждение за научна степен по дисертационен труд е:
а) за образователна и научна степен "доктор" – 350 лв.;
б) за научна степен "доктор на науките" – 400 лв.“

13 март 2024 г. 22:41:45 ч.
HumanRight$

Предложение за промяна

         Във връзка с предложението за  изменение на Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, считам, че се създават условия за дискриминация на служителите от МВР, които също притежават ОНС „доктор“, но не са част от академичния състав на АМВР. Този вид дискриминация на работното място е описана в регламент на ЕС за Равно третиране на служителите. По-точно това е вид непряка дискриминация, която е налице, когато дадена практика, политика или правило, които важат за всички, имат отрицателен ефект върху дадена група.       

         В предложените мотиви към проекта на Заповед очевидно има съществени аргументи за повишаване на допълнителното възнаграждение за ОНС „доктор“ и научна степен „доктор на науките“,  които са напълно релевантни на актуалната икономическа и социална обстановка в страната ни. В тази връзка инициативата на ръководството на МВР за актуализиране на допълнителните възнаграждения заслужава адмирации, но разделението на служителите по показател „месторабота“ не е целесъобразно и нарушава усещането за справедливост и равенство в организацията. Голяма част от служителите на МВР, които притежават ОНС „доктор“, но не работят в АМВР, също участват в обучението на курсанти и студенти от АМВР, като гост-преподаватели, хонорувани преподаватели, лектори в специфични курсове от Каталога на МВР и с предложената промяна техният принос към учебния процес се омаловажава. Също така част от тези служители осъществяват научно-изследователска дейност чрез провеждане на изследвания и публикуване на статии, студии и/или монографии в авторитетни индексирани научни издания, което всъщност е един от основните индикатори на научна работа и развитие. В този смисъл не бива да бъдат третирани снизходително като се предвижда по-ниско възнаграждение за тях, само защото не са част от академичния състав на АМВР. В допълнение трябва да се отбележи и обстоятелството, че сред студентите/курсантите винаги е имало голям интерес към преподаватели, които практикуват, това което преподават. С други думи университетите, в това число и АМВР, имат нужда от хора, които притежават научна степен  и същевременно упражняват професията си на практика, а не само на теория.  Това също е основание да не се дискриминират служителите, които притежават ОНС „доктор“, но не са от академичния състав на АМВР.

Предвид гореизложеното предлагам предложените изменения в допълнителните възнаграждения за научна степен да са валидни за всички служители на МВР, които притежават ОНС „доктор“ и научна степен „доктор на науките“.

 

 

15 март 2024 г. 13:21:27 ч.
M.Ivanov

Предложение за промяна

Напълно се присъединявам към изложените аргументи в останалите коментари, че този проект е дискриминационен спрямо служителите от другите структури на МВР с ОНС „доктор“. Безспорно е необходимо увеличение в Академията на МВР, но не само.

Като служител на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с придобита ОНС „доктор“ от Академията на МВР често участвам в учебния процес на курсанти и студенти от Академия на МВР. В допълнение на това имам редица научни изследвания, които са публикувани в индексирани световни научни журнали в сферата на безопасността на сградите и пожарната безопасност. С това считам, че активно развивам научният аспект на нашата професия.

Предложената за обсъждане заповед подлага на изпитание мотивацията на служителите и поражда неравното им третиране. Предвид гореизложеното предлагам предложените изменения в допълнителните възнаграждения за научна степен да са валидни както за Академията на МВР, така и за всички служители от другите структури на МВР, които притежават ОНС „доктор“.

 

18 март 2024 г. 14:20:46 ч.
Teodosi Tsankov

Предложение за промяна

Казвам се Теодоси Цанков, притежавам ОНС "Доктор" и към момента служа в Седма РС ПБЗН София към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, която също е към МВР (за онези, които не знаят или все забравят, че и пожарната е в МВР). До 2-3 месеца очаквам да бъда преназначен в Академията на МВР, като „главен асистент“ и се присъединявам към мнението, че  увеличаването на допълнителното възнаграждение за научна степен по дисертационен труд само на научно-преподавателския състав в Академията на МВР би било дискриминационно спрямо служителите в другите структури на МВР, които също са писали научни трудове, дисертация и т.н. В крайна сметка, при едни и същи начални условия, да има различно възнаграждение от една страна е нелогично, а от друга си е чиста дискриминация. Предлагам възнаграждението да е за всички! 

18 март 2024 г. 18:27:16 ч.
К.Grozdanov

предложение

 Допълнителното възнаграждение за науча степен по дисертационен труд на научно-преподавателския състав  в Академия на МВР  ще стимулира академичния състав за осъществяване на научно-изследователска дейност  в Академия на МВР.

  В системата на МВР има служители, които също са придобили ОНС „доктор“, и извършват  преподавателска дейност  като хонорувани. Аз самият съм преподавал в Академия на МВР, факултет ПБЗН, като действащ служител на МВР.

Разделението на служителите не е целесъобразно и нарушава усещането за справедливост и равенство в МВР. Част от служителите на МВР, които притежават ОНС „доктор“, но не работят в АМВР, също участват в обучението на курсанти и студенти от АМВР.

 

Предлагам да не се създава нова т.1а, а предложените от министерството промени на възнагражденията да бъдат отразени в съществуващата т.1.