Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Във връзка със законово вменените й правомощия, регламентирани в чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ, Наредбата), която е обнародвана в ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ, обн. в ДВ, бр. 96 от 2023 г. (ЗИД на ЗЕ), са извършени съществени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), които налагат НРЦЕЕ, да се приведе в съответствие със закона съгласно § 50 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЕ, обн. в ДВ, бр. 96 от 2023 г. С посочените изменения и допълненията на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 96 от 2023 г.) се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, който предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. Премахва се фигурата „обществен доставчик на електрическа енергия“, определянето на прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. В тази връзка отпада задължението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) да утвърждава цени, по които: производителите в рамките на определената им разполагаемост продават електрическа енергия на обществения доставчик; общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар и крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти за обекти. По време на преходния период, а именно до 2026 г. крайните снабдители са задължени да снабдяват крайни битови клиенти по регулирани цени, като е предвидено КЕВР да определя компонента от тази цена. Предвидено е също КЕВР да определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени, като е регламентирано как се формира тази компенсация.

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НИД на НРЦЕЕ) се цели привеждането на акта в съответствие с гореописаните изменения и допълнения на ЗЕ. В тази връзка редица норми на Наредбата са изменени и допълнени, а други са отменени. Създадена е и изцяло нова глава Глава втора „а“ Определяне на компонента от цената за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ и на компенсации за битови крайни клиенти съдържаща разпоредби от 37г до 37з. В глава трета, която урежда изменение на цените при основните методи на регулиране е създаден нов чл. 40а. Наименованието на глава четвърта е променено. Чрез изброените изменения и допълнения се постига практическо реализиране на целите на законодателя, съдържащи се в ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 96 от 2023 г., а именно: пълна либерализацията на пазара на едро на електрическа енергия като необходим етап от пълната либерализация на пазара на дребно и в частност на крайните битови клиенти. В допълнителните разпоредби на НРЦЕЕ са направени изменения и допълнения в легалните дефиниции, които са съобразени със ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 96 от 2023 г. Създадени са преходни и заключителни разпоредби, с които се урежда влизането в сила на НИД на НРЦЕЕ, както и правила, свързани с определянето и изменението на компонентата по чл. 37г, ал. 1 и ал. 3 от Проекта на НИД на НРЦЕЕ за регулаторния период, който започва от 1 юли 2024 г.

Приемането на проекта на НИД на НРЦЕЕ има за цел НРЦЕЕ да бъде приведена в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ. С отпадането на задължението за ценово регулиране на цените на обществения доставчик и крайните снабдители и въвеждането на нови условия и ред за формиране на цената на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти, както и определянето на компенсации в тази връзка ще се осигури постепенно възможност за пълна либерализация на пазара на дребно.


Дата на откриване: 19.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 5.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2024 г. 14:10:35 ч.
Izpravise.BG

Становище от гражданска платформа Изправи се.БГ относно Проект на Наредба за изменение и допълнен

                                                                                    ДО

                                                                                     ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И

ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

 

 

 

 

адрес: София, пл. „П.Р. Славейков“ №4А ет. 3;

e-mail: office@izpravise.bg

 

 

 

Относно:

Проект на Наредба за изменение

и допълнение на Наредба № 1 от

14.03.2017 г. за регулиране на

цените на електрическата енергия

 

 

 

            ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

В срок представямe становище на гражданската платформа Изправи се.БГ по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

Измененията и допълненията в Наредбата за регулиране на цените на електрическа енергия се предприемат в изпълнение на последните изменения и допълнения на Закона за енергетиката и са свързани с разписване на новосъздадените с измененията правомощия на КЕВР.

С последните изменения със Закона за енергетиката се започва поетапно преминаване на битовите потребители към свободния пазар на електрическа енергия. Първият етап на либерализацията на пазара по отношение на битовите потребители започва на 01.07.2024г. като първоначално (до 1 януари 2026г.) за тях се запазва известна регулация на цените на електрическа енергия. След 1 юли Националната електрическа компания (НЕК) престава да бъде обществен доставчик като остава търговец и производител на ел. енергия. Считано от 01.07.2024г. цената на тока за бита вече няма да се определя от КЕВР по познатия начин – КЕВР няма да утвърждава цени, по които производителите в рамките на определената им разполагаемост продават ел. енергия на обществения доставчик, няма да утвърждава и цени, на които общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар и крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти за обекти.

След 01.07.2024г. вече Министерският съвет ще определя базова стойност на електрическата енергия. Базовата стойност на ел. енергия ще е част от цената за битовите потребители като към нея ще се добавя и т.нар. „компонента“  от регулираната цена на крайния снабдител.

Регулираната от КЕВР цена ще е валидна за крайните снабдите на ел. енергия – електроразпределителните дружества. Тя ще се постига като среднопретеглена от борсовата цена в сегмента „ден напред“, отнасящата се до съответното дружество за съответния месец и определената от КЕВР компонента от регулираната цена на крайния снабдител.     

05 март 2024 г. 14:11:19 ч.
Izpravise.BG

Становище от гражданска платформа Изправи се.БГ относно Проект на Наредба за изменение и допълнен

Възникват пет основни групи въпроси:

 1. Как промените в закона и наредбата ще се отразят на крайната цена за домакинствата? Ще се повишат ли сметките на хората?
 2. Как ще бъдат компенсирани електроразпределителните дружества (крайни снабдители) за разликата между цената на ел. енергията на свободния пазар и базовата такава? Няма ли да се създадат условия за злоупотреби и изтичане на публични пари при отчитането на пазарните цени на закупената на свободния пазар ел. енергия от крайните снабдители (т.нар. регулирана от КЕВР цена), респективно размерът на получаваните от тях компенсации от Фонда за енергийна сигурност?
 3. Как ще се отрази на потребителите и на крайните снабдители въвеждането на прогнозна цена на електроенергията за домакинствата за срок от 1 година? Няма ли да се повтори негативният опит за плащане на топлинна енергия по прогнозна цена? Цената на природния газ определена от КЕВР за м. март е 57,59лв на MWh, докато потребителите плащат в цената на парното калкулирана прогнозна стойност на природния газ в размер на 103 лв, тоест със 79% повече. Въпреки тази драстична разлика няма индикации, че КЕВР ще намали цената на парното. Опасенията се, че по същия начин потребителите ще бъдат ощетявани и с цената на тока.
 4. Как ще се отрази на въглищните ТЕЦ-ове премахването на регулирания пазар, на който те продаваха ел. енергия за битовите потребители и извеждането им изцяло на енергийната борса? Според някои експерти това би довело до фалит. Още повече, че с  премахването на обществения доставчик високата себестойност на произвежданата от тях енергия няма как да бъде компенсирана.
 5. Ефективен ли е предложеният механизъм за защита на домакинствата и компенсации за битовите абонати при повишаване на цените на ел. енергията?

 

За съжаление предложеният проект за изменение и допълнение на Наредбата не дава отговор на така поставените въпроси. Гражданската платформа Изправи се.БГ изразяваме нашите опасения, че предприетите промени ще ударят сериозно потребителите и ще ощетят държавната хазна. Аргументите ни за това са следните:

 1. Неизбежно е повишаването на цените на ел. енергията за битовите потребители още от 01.07.2024г., особено ако базовата цена се  определя от Министерския съвет въз основа на средната пазарна цена, по която доставчиците купуват тока от енергийната борса, плюс ценова компонента в размер до 7%.
 2. От 01.07.2024г. трите електроснабдителни дружества (крайни снабдители) ще купуват тока за бита от енергийната борса. Когато цената на свободния пазар е по-висока от базовата, разликата до базовата цена ще се покрива от Фонда за сигурност на електроенергийната система. За целта КЕВР определя регулирана цена, която ще е валидна за крайните снабдители. Тя ще се пресмята като среднопретеглена от борсовата цена в сегмента „ден напред“ за съответното дружество за съответния месец, плюс определената от КЕВР компонента от регулираната цена. Очевидно е, че отчитането на среднопретеглената борсова цена ще създаде възможности за злоупотреби – кой ще попречи на електроразпределителните дружества чрез различни схеми, включително, създаване на свързани дружества да отчитат по-високи от реално договорените цени на електрическата енергия? Съответно и получаваните компенсации ще бъдат в раздути размери, което ще ощети Фонда „СЕС“, а доколкото в него няма достатъчно средства - директно държавния бюджет.
 3. Въвеждането на прогнозна цена на електроенергията за домакинствата за едногодишен период най-вероятно ще удари битовите потребители. Порочната практика, прилагана от КЕВР, при определянето на прогнозна цена на топлоенергията за едногодишен период чрез залагане на нереално висока цена на природния газ тежко ощетява потребителите на парно. Заради разликата между действителната цена на природния газ и прогнозната такава, заложена в цената на топлоенергията, в момента потребителите плащат с 30% по-висока цена на парното. По официални данни на самата Топлофикация София надвзетите суми заради разликата между прогнозната цена на природния газ и действителната такава, са в размер 110 млн. лв. за 8 месеца, или по 254 лв. на абонат.
 4. Според експерти топлоцентралите, включително тези от комплекса „Марица-Изток“, при сегашните нива на цените на енергийната борса или ще фалират, или ще се нуждаят от огромни компенсации от държавния бюджет. Този сценарии би се влошил многократно при студена следваща зима.
 5. Действащ механизъм за защита на домакинствата при повишаване на цените на ел. енергията не е предвиден. Единствено малка част от населението, попадаща в дефиницията „енергийно бедни“ ще получат компенсации и то не в достатъчен размер.

05 март 2024 г. 14:11:20 ч.
Izpravise.BG

Становище от гражданска платформа Изправи се.БГ относно Проект на Наредба за изменение и допълнен

Възникват пет основни групи въпроси:

 1. Как промените в закона и наредбата ще се отразят на крайната цена за домакинствата? Ще се повишат ли сметките на хората?
 2. Как ще бъдат компенсирани електроразпределителните дружества (крайни снабдители) за разликата между цената на ел. енергията на свободния пазар и базовата такава? Няма ли да се създадат условия за злоупотреби и изтичане на публични пари при отчитането на пазарните цени на закупената на свободния пазар ел. енергия от крайните снабдители (т.нар. регулирана от КЕВР цена), респективно размерът на получаваните от тях компенсации от Фонда за енергийна сигурност?
 3. Как ще се отрази на потребителите и на крайните снабдители въвеждането на прогнозна цена на електроенергията за домакинствата за срок от 1 година? Няма ли да се повтори негативният опит за плащане на топлинна енергия по прогнозна цена? Цената на природния газ определена от КЕВР за м. март е 57,59лв на MWh, докато потребителите плащат в цената на парното калкулирана прогнозна стойност на природния газ в размер на 103 лв, тоест със 79% повече. Въпреки тази драстична разлика няма индикации, че КЕВР ще намали цената на парното. Опасенията се, че по същия начин потребителите ще бъдат ощетявани и с цената на тока.
 4. Как ще се отрази на въглищните ТЕЦ-ове премахването на регулирания пазар, на който те продаваха ел. енергия за битовите потребители и извеждането им изцяло на енергийната борса? Според някои експерти това би довело до фалит. Още повече, че с  премахването на обществения доставчик високата себестойност на произвежданата от тях енергия няма как да бъде компенсирана.
 5. Ефективен ли е предложеният механизъм за защита на домакинствата и компенсации за битовите абонати при повишаване на цените на ел. енергията?

 

За съжаление предложеният проект за изменение и допълнение на Наредбата не дава отговор на така поставените въпроси. Гражданската платформа Изправи се.БГ изразяваме нашите опасения, че предприетите промени ще ударят сериозно потребителите и ще ощетят държавната хазна. Аргументите ни за това са следните:

 1. Неизбежно е повишаването на цените на ел. енергията за битовите потребители още от 01.07.2024г., особено ако базовата цена се  определя от Министерския съвет въз основа на средната пазарна цена, по която доставчиците купуват тока от енергийната борса, плюс ценова компонента в размер до 7%.
 2. От 01.07.2024г. трите електроснабдителни дружества (крайни снабдители) ще купуват тока за бита от енергийната борса. Когато цената на свободния пазар е по-висока от базовата, разликата до базовата цена ще се покрива от Фонда за сигурност на електроенергийната система. За целта КЕВР определя регулирана цена, която ще е валидна за крайните снабдители. Тя ще се пресмята като среднопретеглена от борсовата цена в сегмента „ден напред“ за съответното дружество за съответния месец, плюс определената от КЕВР компонента от регулираната цена. Очевидно е, че отчитането на среднопретеглената борсова цена ще създаде възможности за злоупотреби – кой ще попречи на електроразпределителните дружества чрез различни схеми, включително, създаване на свързани дружества да отчитат по-високи от реално договорените цени на електрическата енергия? Съответно и получаваните компенсации ще бъдат в раздути размери, което ще ощети Фонда „СЕС“, а доколкото в него няма достатъчно средства - директно държавния бюджет.
 3. Въвеждането на прогнозна цена на електроенергията за домакинствата за едногодишен период най-вероятно ще удари битовите потребители. Порочната практика, прилагана от КЕВР, при определянето на прогнозна цена на топлоенергията за едногодишен период чрез залагане на нереално висока цена на природния газ тежко ощетява потребителите на парно. Заради разликата между действителната цена на природния газ и прогнозната такава, заложена в цената на топлоенергията, в момента потребителите плащат с 30% по-висока цена на парното. По официални данни на самата Топлофикация София надвзетите суми заради разликата между прогнозната цена на природния газ и действителната такава, са в размер 110 млн. лв. за 8 месеца, или по 254 лв. на абонат.
 4. Според експерти топлоцентралите, включително тези от комплекса „Марица-Изток“, при сегашните нива на цените на енергийната борса или ще фалират, или ще се нуждаят от огромни компенсации от държавния бюджет. Този сценарии би се влошил многократно при студена следваща зима.
 5. Действащ механизъм за защита на домакинствата при повишаване на цените на ел. енергията не е предвиден. Единствено малка част от населението, попадаща в дефиницията „енергийно бедни“ ще получат компенсации и то не в достатъчен размер.

05 март 2024 г. 14:13:11 ч.
Izpravise.BG

Становище от гражданска платформа Изправи се.БГ относно Проект на Наредба за изменение и допълнен

По конкретните текстове, включени в проекта на НИД на НРЦЕЕ, свързани с измененията в Закона за енергетиката и предвидените нови правомощия на КЕВР:

 

В § 4, чл. 7 – В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 3 думите „утвърдената цена за 1 kWh активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители“ се заменят с думите „постигнатата средна месечна цена за 1 kWh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия а съответния календарен месец“.

 

7. В ал. 10 думата „Производителите“ се заменя с думите „Лицата по ал. 8“, а думите „утвърдената цена за 1 kWh активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители“ се заменят с думите „постигнатата средна месечна цена за 1 kWh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден

напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия за съответния календарен месец“.

 

В §5, чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката за преминалата реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда на ал. 2, по цена за 1 kvarh, равна на 10 на сто от сумата от постигнатата средна месечна цена за 1 kWh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия за съответния календарен месец и цената за задължения към обществото.“.

 

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Лицата по ал. 1 заплащат надбавка за преминалата реактивна електрическа енергия от електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа към електропреносната мрежа, когато посоката на активната електрическа енергия е от електропреносната към електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа, по цена за 1 kvarh, равна на сумата от постигнатата средна месечна цена за 1 kWh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия за съответния календарен месец и цената за задължения към обществото.“.

 

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката за преминалата реактивна електрическа енергия от електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа към електропреносната мрежа за периодите, когато посоката на активната електрическа енергия е от електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа към електропреносната мрежа, по цена за 1 kvarh, равна на 10 на сто от сумата от постигнатата средна месечна цена за 1 kWh активна електрическа енергия за базов товар на сегмент ден напред на организирания борсов пазар на електрическа енергия за съответния календарен месец и цената за задължения към обществото.“.

 

§ 32. Създава се глава втора „а“:

„Чл. 37е. (5) Постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред по ал. 1 се изчислява въз основа на данните за отчетените количества електрическа енергия, потребени от клиентите на съответния краен снабдител.“

Предложените в цитираните членове от Наредбата промени обуславят определянето на регулираните от КЕВР цени, валидни за крайните снабдители, въз основа на борсовата цена в сегмент ден напред. На следващия етап от въвеждането на пълната либерализация, считано от началото на 2026г, от средномесечните котировки на борсата за цените от сегмента ден напред ще зависят и цените за битовите потребители. Поради колебанията и изкривяванията на пазара в този най-динамичен сегмент може да се стигне до драстично увеличение на цените в някои периоди засега за енергоразпределителните дружества -  крайни снабдители, а от 2026г. и за битовите абонати.

Предлагаме определянето на регулираните от КЕВР цени на ел. енергия, включително за достъп и пренос, да не бъде обвързвано с средномесечните котировки на енергийната борса за цените от „сегмент ден напред“.

 

05 март 2024 г. 14:14:33 ч.
Izpravise.BG

Становище от гражданска платформа Изправи се.БГ относно Проект на Наредба за изменение и допълнен

В § 6, чл. 9 и § 33, чл.38, ал.4, т.2 се отменят.

„Чл.9. (1) За гарантиране интересите на клиентите комисията коригира необходимите приходи и/или цени на енергийното предприятие за всеки ценови период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за  качество на обслужването през предходната година.

(2) В случай че за даден ценови период средното изпълнение на показателите за качество на енергията и/или за качество на обслужването от енергийното предприятие не достига целевите показатели, съответното ниво на изпълнение се отразява в намаление на необходимите приходи и/или цени за следващия ценови период по методика, утвърдена от комисията.“

С отмяната на чл. 9 КЕВР абдикира от изпълнението на едно от основните си правомощия за осигуряване на баланс между интересите на енергийните дружества и потребителите, а както и за стимулиране на енергийните предприятия да предоставят качествени услуги, включително електрическа енергия, отговаряща на определени показатели за качество.

Независимо, че базовата цена валидна за битовите потребители се определя от Министерски съвет, а не от КЕВР, в правомощията на комисията остава регулирането на цените за достъп и пренос през електроразпределителните мрежи. Тоест, интересите на клиентите за получаване на качествена услуга следва да бъдат защитени от КЕВР чрез формирането на тези цени.

Предлагаме чл. 9, чл.38, ал.4, т.2  да останат в Наредбата.

 

§ 32. Създава се глава втора „а“: 

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПОНЕНТА ОТ ЦЕНАТА ЗА ДЕЙНОСТТА „СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ КРАЕН СНАБДИТЕЛ“ И НА КОМПЕНСАЦИИ ЗА БИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ“

 

Чл. 37г. (1) Компонентата от цената на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти се определя в размер до 7 на сто от определената със закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет, базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период.

(3) В случай, че не е определена базова стойност по ал. 1, компонентата от цената на крайния снабдител се определя в размер до 7 на сто от прогнозната пазарна цена по чл. 37в.

          

05 март 2024 г. 14:15:30 ч.
Izpravise.BG

Становище от гражданска платформа Изправи се.БГ относно Проект на Наредба за изменение и допълнен

Липсват аргументи за това, как е определена горната граница на компонентата до 7 на сто. В ал.2 е разписано, че „ (2) Компонентата включва икономически обосновани разходи и възвръщаемост за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“, както и разходи за балансиране, и се определя като обща стойност, без да се посочва конкретният размер на елементите, които я формират.“. Кои точно икономически обосновани разходи са включени в посочената компонента? Как се определя „възвращаемостта за дейността „ снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ ? Кои са посочените в ал.2 разходи за балансиране?

          Поради това считаме, че горната граница на компонентата - до 7 на сто, е определена абсолютно произволно и е в интерес на енергийните дружества.

Предлагаме думите „ в размер до 7 на сто“ в ал.1 и ал.3 на чл. 37г да бъдат заменени с думите „ в размер до 3 на сто“.

Предлагаме „икономическите обоснованите разходи“, посочени в ал.2 на чл. 37г, да бъдат описани конкретно.

Предлагаме да бъде създадена легална дефиниция на понятието „възвръщаемост за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“ в Допълнителните разпоредби на Проекта за изменение и допълнение на Наредбата.

Предлагаме разходите за балансиране, визирани в ал.2 на чл.37г, също да бъдат посочени конкретно.

Предлагаме ал.3 на чл.37г да отпадне, доколкото определянето на базова стойност по ал.1 е задължение на Министерския съвет. Базисната цена би била по-ниска от „прогнозната пазарна цена по чл.37в“, цитирана в ал.3 на чл.37г и нейното игнориране би ощетило битовите потребители.

В чл.37г, ал. 5 и § 49 и 50 от Проекта за изменение и допълнение на разпоредбата, предлагаме изразът „индексиран с инфлационен индекс за предходната календарна година на основата на данни от НСИ“ да отпадне. 

В чл.37е е посочен алгоритъм за определяне на компенсацията за покриване на част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени. Предлагаме в ал.2, чл.37е изразът „или за част от“ да отпаднат.

Доколкото липсва ясен механизъм за компенсиране на битовите клиенти за високи цени на електрическата енергия, а също и за некачествено предоставено услуги, предлагаме такъв да бъде разписан в Проекта за изменение и допълнение на Наредбата.

Изразяваме нашето безпокойство, че последните промени в Закона за енергетиката и предложените промени в Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на електрическа енергия, ще ощетят битовите потребители, драстично ще повишат цените на заплащаната от тях електрическа енергия и ще създадат възможности за злоупотреби и източване на държавния бюджет от странна на недобросъвестни енергийни дружества и търговци на електрическа енергия.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Мая Манолова

Председател на

                                                                                      Изправи се.БГ