Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗДАНС предвижда задължение за определяне на точка за контакт от страна на ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности с органите на агенцията при осъществяване на дейностите по чл. 40, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗДАНС, както и при настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария по смисъла на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Предвид предвижданата промяна, ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности ще определят със заповед свой служител, който да осъществява функции по взаимодействие и координация по повод своевременно осъществяване на контролните и методически правомощия на органите на агенцията по чл. 40, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗДАНС, както и при настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария. Промяната ще създаде достатъчно гаранции за бърза и своевременна координация между задължените субекти и компетентните държавни органи (органите на ДАНС).

На следващо място, предвижда се ред в ППЗДАНС за достъп до стратегическите зони на стратегическите обекти и до зоните, свързани с изпълнение на стратегически дейности, на органите на наказателното производство, органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), медицински специалисти и друг персонал от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) при настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария по смисъла на ЗЗБ, както и ред за докладване от страна на ръководителите на стратегическите обекти или възлагащите или извършващите стратегически дейности на органите на ДАНС в посочените случаи.

По този начин ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности ще могат да създадат своевременна организация за допускането на изброените по-горе органи в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнение на стратегически дейности, където са настъпили бедствие, инцидент, авария или промишлена авария.

Предвидено е и задължение за ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите или извършващите стратегически дейности да уведомяват органите на агенцията при допускане в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнение на стратегически дейности, на органи на държавната власт при изпълнение на законоустановените им правомощия.

С цел намаляване на административната тежест и предвид дублирането на изискуемите удостоверителни документи, които представят проучваните лица при издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ) при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), и при провеждане на процедурата по проучване за издаване на разрешения за работа по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС, е въведена с чл. 44, ал. 1 от ППЗДАНС възможност при издадено РДКИ по реда на ЗЗКИ, кандидатите за издаване на разрешение по ППЗДАНС да представят пред органите на ДАНС единствено копие от издаденото РДКИ. В тези случаи ще се използват резултатите от вече направената оценка за надеждност, което ще облекчи административно и органите на ДАНС.

С промените в ППЗДАНС е предвидена и възможност да не се провежда повторна процедура по проучване  при възникнала необходимост да бъде възложено по силата на договор на едно лице извършването на задача в стратегическите зони на друг стратегически обект или в стратегически зони, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, когато същото лице вече има издадено разрешение по чл. 40, ал. 1, т . 2 от ППЗДАНС за конкретно възложена задача в други стратегически зони. 

Тази промяна ще намали административната тежест както за проучваното лице, така и за органите на ДАНС, като няма да се налага в посочените случаи многократно да се оценяват едни и същи факти в рамките на срока на валидност на вече издадено разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС.

Предвижда се и прецизиране на препратки към други нормативни актове.

 


Дата на откриване: 19.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари