Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път. В тази връзка се предлагат промени, свързани с отпадане на изискването за  прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и към заявлението за изплащане на неполучени от наследодателя пенсии. Предлага се документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, да се изискват служебно. С приемането на предложените нормативни промени ще се намали административната тежест в процеса на пенсионното производство за правоимащите лица.

С влизането в сила от 1 януари 2024 г. на разпоредбата на чл. 4а1 от КСО, с която се въвежда задължение за осигуряване на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, е прието тези лица задължително да се осигуряват изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната. В тази връзка е предложена промяна в разпоредбите на НПОС, свързана с установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на тези лица.

 

 


Дата на откриване: 21.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 февруари 2024 г. 18:57:54 ч.
asene

Добавяне на промени, произтичащи от уредбата на чл. 4 от ЗЕУ

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с предложените промени в НПОС, произтичащи от промяната на чл.4 от ЗЕУ, се обръщам към Вас със сигнал дали не е редно да се направят промени и в чл.34 от НПОС относно доказване от лице на статут учащ в учебно заведение в Република България за получаване на наследствена пенсия?

Предложение: В чл. 34, ал.1, т.1 текста "те установяват това обстоятелство в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение" се заличава.

В чл.34, ал.1, т.2 текста "те установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище или от съответната научна организация" се заличава.

Чл.34, ал.7 придобива следната редакция:  (Нова – ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) За установяване статута на учащ на лицата по ал. 1, т. 1 и 2, когато не са представени съответните документи  съгласно ал.6, се ползват данните от регистрите на Министерството на образованието и науката, присъединени към системата за автоматизиран достъп до регистрите на централната администрация или  се изискват служебно от съответното учебно заведение, във връзка с необходимостта за преценка на пенсионни права“.

Мотиви: С промяната  на чл. 4, ал.6 от ЗЕУ се въвежда изрична забрана на основание подзаконов нормативен акт да се изисква от гражданите да предоставят удостоверителни документи за доказване пред административен орган на факти и обстоятелства, които са налични в регистри. Административните органи следва да извършват служебна проверка в съответния регистър на необходимите за целите на административното обслужване данни, въз основа на съответното законово основание. Следва да влезе в сила от 31.03.2024г., аналогично на въведените промени във връзка с отпадането на удостоверението за наследници като изискван документ.

С уважение: Асен Михалков