Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

С проекта на акт се предвижда привеждане на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (УП на ИАГИТ) в съответствие с изискванията на чл. 127, ал. 3 и чл. 128, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл), както и в изпълнение на дадени препоръки с доклад на Главния инспекторат на Министерския съвет от извършена извънпланова проверка на ИАГИТ.

С предложените с проекта на акт промени ще бъде регламентирано задължението на изпълнителния директор на агенцията, произтичащо от чл. 128, ал. 1 от ЗДСл за утвърждаване на Годишен план за контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение. Също така ще се осигури съответствие на УП на ИАГИТ с нормативното изискване осъществяваната от агенцията специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, да се извършва само от служители на длъжност „инспектор“.

С предложените промени ще се създадат условия и за по-ефективно изпълнение на специализираната контролна дейност по спазване на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.


Дата на откриване: 29.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 февруари 2024 г. 11:39:22 ч.
Aziti

Предварителната оценка - Вариант 1 „Без действие“

"Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

При неприемане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и

допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

положителни въздействия не се очакват.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Няма да се създадат условия за по-ефективно изпълнение на специализираната контролна

дейност по спазване на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на

правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

Специфични въздействия: Не се отчитат

Въздействия върху малките и средните предприятия: Не се отчита

Административна тежест: Не се променя"

 

Относно Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Тоест при неприемането на проекта на Постановление не се очакват Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия?!

Положителното е, че всичко ще си остане по старому и няма да има нужда от реогранизация и преквалификация на персонал. Например ще се спестят пари от обучение и квалификация за сметка на държавата. Работните групи ще останат същите и няма да се разбиват социални структури в работната среда. Екологичните позитиви могат да се отнасят до начина на предвижването до мястото на инспекция и създадената хартийна документация...

Има ли наличен работен и лицензиран капацитет, за да се изпълнят на практика предвидените промени? Моля да включите анализ на качество, свободен работен и ангажиран по дейността капацитет на работната сила към днешен ден в предварителната оценка!

....

Относно

Специфични въздействия: може да помислите още веднъж над въпроса

Въздействия върху малките и средните предприятия: може да помислите още веднъж над въпроса

Административна тежест: може да помислите още веднъж над въпроса