Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Военномедицинската академия (ВМА) осъществява дейност като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона да лечебните заведения (ЗЛЗ). Съгласно чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЛЗ, устройството, дейността и структурата на ВМА се уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната съгласувано с министъра на здравеопазването. В Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1 от Правилника са посочени дейностите, които осъществяват болниците в структурата на ВМА, а в Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4 от Правилника са определени нивата на компетентност на структурите в болниците, в изпълнение на действащите утвърдени медицински стандарти.

От м. декември 2023 г. в МБАЛ – Сливен, ВМА, са налице следните обстоятелства:

- Болницата не разполага със специалист по ревматология, поради което не се извършва дейност по медицинската специалност „Ревматология“.

- В болницата е разкрито отделение по ортопедия и травматология и са назначени трима лекари с призната медицинска специалност „Ортопедия и травматология“, с което са създадени възможности за извършване на дейност по посочената специалност с ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия и травматолоигя”.

Тези две обстоятелства са констатирани при извършена проверка в болницата от РЗИ – Сливен и е издадено Удостоверение № АУ-1660-7/28.12.2023 г. за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти.

Горепосочените обстоятелства за МБАЛ – Сливен, ВМА, следва да бъдат отразени в Приложения № 1 и № 2 към Правилника за устройството и дейността на ВМА.

С разработения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВМА се постига привеждане на статута на МБАЛ – Сливен, ВМА, в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения, действащите медицински стандарти и издаденото от компетентните здравни органи удостоверение.


Дата на откриване: 1.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.3.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари