Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 21.09.2023 г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 06.10.2023 г. (ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г.). Измененията и допълненията са насочени към отстраняване на слабостите в превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, установени в приетия на 18.05.2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) към Съвета на Европа.

Със ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. в ЗМИП е създадена нова ал. 3 на чл. 123а от него, с която законодателят възлага на Министерския съвет на Република България да определи в ППЗМИП условията и реда за отчитане на обстоятелствата, изброени в чл. 123а, ал. 1 от същия закон, които следва да се вземат предвид при определяне на вида и размера на глобите и имуществените санкции, налагани по административноправен ред от компетентните административнонаказващи органи. Промяната е част от мерките за изпълнение на приетия от FATF (Financial Action Task Force/ Групата за финансови действия срещу изпирането на пари) План за действие за България, свързан с осигуряване на съответствие и ефективното прилагане от страната на 40-те Препоръки на FATF, които изискват осигуряване на ефективен, пропорционален и възпиращ санкционен режим за нарушенията на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМИП, ДВ, бр. 84/2023 г. е въведено задължение за Министерския съвет да приеме изменения и допълнения в ППЗМИП в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона с оглед привеждане на правилника в съответствие с нормите на ЗМИП.


Дата на откриване: 1.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари