Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Националните програми за развитие на образованието се изпълняват със средства от държавния бюджет съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование. Чрез разходите за изпълнението им се реализират национални мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират само в рамките на средствата по стандарти за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата/учениците, подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.     

С проекта на настоящото Решение на МС се предлага през 2024 г. да се изпълняват 22 национални програми. Преобладаващата част от тях са изпълнявани и през 2023 г. с доказана ефективност и успешна реализация в предходните години. Две от предлаганите програми са нови – „Без агресия за сигурна образователна среда“ и „Безопасност на движението по пътищата“ и са насочени към превенция на насилието и тормоза в образователните институции и към образование за устойчиво развитие в областта на пътната безопасност.

С одобряването и изпълнението на националните програми за развитие на образованието през 2024 година се очаква да бъдат подпомогнати основните образователни политики, реализирани от МОН, включително политиките за утвърждаване приобщаващия характер на образованието; достъпа до образование на всички деца и ученици с фокус към уязвимите групи; утвърждаване на компетентностния подход, на иновациите във всички аспекти на образователния процес; придобиване на ключови компетентности за учене през целия живот.


Дата на откриване: 6.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2024 г. 17:08:29 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Интересно е че изрично се изтъква, че резултатите от НВО по български език и литература и по математика в края на VII клас ще бъдат използвани за класиране на учениците в държавни и в общински училища, но нищо не се споменава за изпозлването на резултатите от матурите в 12 клас?!

 

Резултатите от НВО по български език и литература и по математика в края на VII клас да НЕ се използва ПОВЕЧЕ за класиране на учениците в държавните и общинските училища.

Всяко училище само да направи своя система за класиране, да използва например оценки от олимпиади във времето и други резултати в определена област от последните три години, учениците да преминат през тест за кариерно/лрофесионално ориентиране.

 

Свободноизбираема матура по чужд език да се предхожда от предматруа/изпитване, при която да се определя истинското ниво на ученика. Ученикът да има правото САМ да избира на какво ниво А2, В1, В2 да се яви.

 

Относно Съдържателно осигуряване

Целевата подготовка за даден изпитан/изпитен формат е доказано, че води до моментни резултати, скоростни резултати и учене без разбиране. Упражнения с подбрани типове задачи и изкарване на правилния отговор от учениците може да доведе до по-добри групови резултати, но не отговаря на (обществените) очакванията за образование в 21 век.

 

06 март 2024 г. 17:30:03 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Неразказаните истории на българите“

Моля да се наблегне на Неразказаните истории на българските ученици в чужбина 

Ученици, които са сменяли образователната система и са били успешно приобщени в новата образователна система да разкажат от първо лице как е преминал процесът на адаптация, какво им харесва в новата образователна система и какво им е харесвало в/им липсва от българската образователна система. Моля да споделят и табута - неща, които са стандарт и нормалност в едната образователна система и нещо напълно чуждо/недопустимо/нечувано/невиждано в другата образователна система (могат да се дават и сравняват както позитивни така и негативни примери).

06 март 2024 г. 17:42:04 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „България – образователни маршрути“

Моля да добавите тематично направление

- диалекти и кодирани езици 

В много Западни страни диалектите се считат за национално богатство и се изучават за обща култура по план. Учениците и учителите говоря в училище на диалект и се гордеят с произхода и манталитета си. В други страни съществуват съществуват кодирани езици за работодатели с цел оценка на друдовите навици на работещите. В България има кодирани езици за професионалисти в определени професии, например на майсторите строители (вижте музея в Брацигово).

06 март 2024 г. 17:48:10 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Въвеждане на възможност за придобиване на ICDL сертификати в училище, както и придобиване на частични умения/ модули заложени в ICDL програмата

ИТ умения като писане с 10 пръста в много европейски страни е стандарт и се изучава още в пети клас. Има много онлайн платформи за свободно ползване и може да се въведе веднага и без проблем при наличие на интерес. 

06 март 2024 г. 17:56:37 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Без свободен час“

Всеки учител да изготви план за действие, който да съгласува с учениците и свои потенциални заместници, с цел продължаване на обучителния процес въпреки липсата на титуляра в клас. Планът за действие да е с различен времеви хоризонт - отпадане на един час, отпадане на няколко часа.

Учениците да са информирани как трябва да протече часа без учител и сами да могат да се самоорганизират и да проведат часа така, че да не се бездейства, а да се работи по учебния материал. Чрез планираните дейности трябва да се гарантира едно плавно преминаване към следващия урок при завръщането на титуляра по предмета.

06 март 2024 г. 18:02:22 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

Моливчета и безплатен транспорт....

Общините да сключват шество/кооператив между "елитни" училища и училища с ученици от уязвими групи или в риск от образователна десегрегация. Да се предостави безплатен транспорт за трансфер на ученици между двете училища, както и пари за моливчета и маркери с цел реализиране на общи класови и извънкласови проекти.

06 март 2024 г. 18:18:35 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Moля да смените името на програмата, тъй като отпуснатите пари са за обещетения на персонала при прекратяване н трудовите им договори, а не за оптимизиране на вътрешната структура на персонала. 

"Повишаването на ефективността от разходването на публичните средствата за образование" - Как мислите да се постигне повишаването на ефективността?! Колегите трябва да са солидарни и да се лишат от допълнително заплащане с цел подсигуряване на досатъчно средства за пенсониращите се. Mоля да предоставите вътрешни финансови инструменти за подсигуряване на средствата и да поущрите училищата периодично да назначават и млади учители, за да не се натоварва бюджета на училището прекомерно при напускане в пенсия на няколко учителя едновременно.  

По тази логика може да давате по същата програма и "обещетения"/"стартов капитал" за персонала при започване на трудов договор, както и да давате бонуси на майки/бащи с деца/със студенти, на баби и дядовци итн

Програмата може да я наречете например "Променен статус в обществото"

06 март 2024 г. 18:28:28 ч.
Aziti

Обезщетения по чл. 221 итн от Кодекса на труда

За обещетения да кандидатсват не училищата, а РУО.тата. Стажът да се сумира от годините стаж в образователни структури на територията на даденото РУО. 

 

06 март 2024 г. 18:46:41 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

 

Финансирането като инструмент с цел постигане на устойчивост/поддържане на ниво и стандартПълно финансиране само за стартиращи занимания в даденото училище и в дадената възрастова група. Ако училището вече е получило финансиране предходна година и иска да продължи дейността със същите участници, самото училище да отдели средства от бюджета на училището и да предостави възможност на учениците да продължат своето развитие.

Смесено или частично финансиране само за новите участниците, над определен брой участиците от предходна година в даденото направление. Дейностите се финансират по формула от части по програма "Заедно в изкуствата и в спорта“ от части от самото училище.

 

Всеки ученик може да бъде включи като участник в националната програма веднъж по направление изкуства и веднъж по направление спорт, и неограничен брой пъти като участник от квотата с училищното финансиране. Така ще се гарантира равен достъп до участие  и поущряване на нови,други учениците да се включат активно в дейностите.

 

Модул 2 Спорт

11'1 Moля добавете

Гимнастика и акробатика

Лека атлетика и щафетни игри

06 март 2024 г. 18:58:50 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предуч

11 Допустими дейности

 

Добавяне на дейност 11 Обратна връзка

Осигуряване на дигитална.онлайн възможност за позитивна обратна връзка според политиките за изграждане на позитивен организационен климат в училищата, както относно образователните компетентности и развитието на ученика, така и за социалните и поведенчески компетентности - индивидуални и за работа в група. Създаване на онлайн портфолио на всеки ученик и документиране на личностното му развитие във времето.  

06 март 2024 г. 19:46:45 ч.
Aziti

НВО след VII клас

"Резултатите от НВО по български език и литература и по математика в края на VII клас да НЕ се използва ПОВЕЧЕ за класиране на учениците в държавните и общинските училища.", а да се разработи нова  методика за класиране

 

Нов модифициран модел за кандидатстване

Всяка година всяко училище да определя колко минимум точки трябва да е получил един ученик на НВО, за да може въобще да кандидатства и да бъде приет в даденото училище за дадена специалност - мин 90 точки за Математическа гимназия, мин. 80 точки за Езикова гимназия, мин. 50 точки за професионална гимназия. Отделно всяко училище може да изисква и допълнителни участия от миналите три години в олимпиади и състезания, за да направи класирането по обективно. 

Ако учениците не са постигнали нужните точки на НВО и има още свободни места, училищата след 7 клас да предлагат безплатни летни курсове по математика и български език и литература. Учениците да имат възможност да се явят края на август на вид поправителен изпит, с цел да достигнат до минимума точки, който се изисква за дадената.желаната специалност.

По този начин ще се гарантира от една страна равен шанс за учениците, а от друга страна и успешно развиване на гимназиални.професионални умения и успешна бъдеща реализация по специалността.

А за да не се краде лятната ваканция на децата, първото."пробно" НВО може да се направи след първия срок. Безплатните курсове от гимназиите и професионалните училища да се предлагат на пролет или събота и неделя и всичко да се изтегли така, че поправителното НВО да съвпадне с днешното. 

 

06 март 2024 г. 23:21:14 ч.
georgiev1991

Становище относно националните програми за развитие на образованието - 2024 година

ДО: проф. ГАЛИН ЦОКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно: Националните програми за развитие на  образованието 2024 година

СТАНОВИЩЕ

ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Национална програма Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“:

Според проекта на документа на Национална програма Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“:

точка 7. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

7.1. Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са класирани за финансиране в първото издание на модула – през 2023 година.

Допускат се и училища, класирани по модула през 2023 година, с условие да не кандидатстват за финансираната дейност от първото издание на модула.

Предлагам следното:

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България, получили финансиране по модула през 2023 г. с проекти за библиотеки или кът за четене, могат да кандидатстват с проекти само за учебен кабинет/класна стая по хуманитарни науки/ или стая по занимания по интереси.

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България, получили финансиране по модула през 2023г. с проекти за стая по занимания по интереси, могат да кандидатстват с проекти само за учебен кабинет по / класна стая по хуманитарни науки/ или библиотека/кът за четене

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на училищното образование на територията на Република България, получили финансиране по модула през 2023г. с проекти за учебен кабинет по/ класна стая по хуманитарни науки, могат да кандидатстват с проекти само за  библиотека/кът за четене или стая за занимания по интереси

Национална програма „Без свободен час“, Модул 1 „Без свободен час в училище“ и Модул 2 „Без свободен час в детската градина“

Според проекта на документа на Национална програма „Без свободен час“, Модул 1 „Без свободен час в училище“ и Модул 2 „Без свободен час в детската градина“

Всяко училище, ЦСОП и ДГ може да кандидатства по Модул 1 и 2 от националната програма за средства в размер не повече от 0,3% от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания на училището, ЦСОП и ДГ по утвърдения му бюджет за 2024 г.

Предлагам следното:

Всяко училище, ЦСОП и ДГ може да кандидатства по Модул 1 и 2 от Националната програма за средства в размер не повече от 0,6% от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания на училището, ЦСОП и ДГ по утвърдения му бюджет за 2024 г., както беше и в предишните години. 0,3 % е твърде недостатъчно.

 

06 март 2024 г. 23:24:57 ч.
georgiev1991

Становище относно националните програми за развитие на образованието - 2024 година

ДО: проф. ГАЛИН ЦОКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно: Националните програми за развитие на  образованието 2024 година

СТАНОВИЩЕ

ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ 

Според проекта на документа на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1 „Изкуства“ и Модул 2 „Спорт“

Етапи на финансиране

Финансирането се извършва на два етапа, както следва:

1. За изпълнение на дейностите по програмата в началото на учебната година на училищата се предоставя аванс в размер на 50% от сумата, с която са кандидатствали.

 2. Останалите до 50% от сумата се предоставят през 2025 г. за реално извършените разходи.

Може да се извършват компенсирани промени на средствата между отделните модули и дейности при запазване на целите и обхвата им.

Предлагам следното:

Етапи на финансиране

 Финансирането се извършва на два етапа, както следва:

1. За изпълнение на дейностите по програмата в началото на учебната година на училищата се предоставя аванс в размер на 70% от сумата, с която са кандидатствали.

 2. Останалите до 30% от сумата се предоставят през 2025 г. за реално извършените разходи.

Може да се извършват компенсирани промени на средствата между отделните модули и дейности при запазване на целите и обхвата им.

За „малките“ училища, 50 % са крайно недостатъчни за изпълнение на дейностите по националната програма. Малките училища са с ограничен бюджет.

 Според проекта на документа на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1 „Изкуства“

Конкретната стойност за финансиране на една група в държавно, общинско или частно училище се определя от попълнения във формуляра за участие бюджет, но не повече от 6000 лева.

Предлагам следното

Конкретната стойност за финансиране на една група в държавно, общинско или частно училище се определя от попълнения във формуляра за участие бюджет, но не повече от 7000 лева.

Според проекта на документа на Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2 „Спорт“

Конкретната стойност за финансиране на една група в държавно, общинско или частно училище се определя от попълнения във формуляра за участие бюджет, но не повече от 5000 лева.

Предлагам следното:

Конкретната стойност за финансиране на една група в държавно, общинско или частно училище се определя от попълнения във формуляра за участие бюджет, но не повече от 6000 лева.

Да се предвиди бюджет в размер на 3 000 000 лева  допълнително за модул 1 и 2 000 000 за модул 2 или общо 5 000 000

Общ бюджет на програмата: 30 302 600

Или

Модул 1. Изкуства 16 302 600 лв

Модул 2 . Спорт 15 000 000 лв.

Национална програма на министерството на образованието и науката (МОН) и на министерството на отбраната (МО) „изучаване и съхраняване на традициите и историята на  Българската армия“

Според проекта на документа

В точка 7. допустими кандидати

Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински училища, в които се обучават ученици от VIII до XII клас

Предлагам следното:

Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински училища, в които се обучават ученици от V до XII клас, за което да се предвиди бюджет в размер на 100 000 лева  допълнително.

10 март 2024 г. 13:22:02 ч.
georgiev1991

Становище относно националните програми за развитие на образованието - 2024 година

ДО: проф. ГАЛИН ЦОКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Относно: Националните програми за развитие на  образованието 2024 година

СТАНОВИЩЕ

ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

В Дейност 2. Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование Предлагам следното: В дейност 2 да могат да се включат и училищата, в които имат подготвителни групи. В предишни години това не бе възможно и училищата с подготвителни групи не можеха да кандидатстват по тази дейност.

11 март 2024 г. 16:16:18 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“

3.1. Организиране и провеждане на форуми и конференции за представяне на ..... информация за възможности за развитие на училището като общностен център/сдружение за предоставяне на обществени блага и услуги (регламентирано споделяне/общо ползване на ресурси от сграден фонд, през интернет, до соларна енергия и ел автомобил/ ел. aвтобус - един вид модификация на реджо педагогиката за работа с родители/прародители и общинската администрация (Reggio Emilia Approach) с цел постигане на общи регионални цели и задържане на младите в малкия град и на село).

 

3.1.2 

Показатели

напредък спрямо уменията за преприемачество и управляване на обществени блага/доброволчески труд

 

 

Oчакван резултат

Училището като общностен център, съопределящ регионални социални политики и управляващ споделени ресурси в общността, в това число труд

12 март 2024 г. 11:29:40 ч.
Aziti

Нова Национална програма "Родителите в час"

Предложение за разработване на нова Национална програма с цел повишаването на възможностите за взъимодействие между училището като социална общностна институция, в която децата прекарват голяма част от деня, и възрастните от общността (в това число родителите).

Причина за нуждата от такава програма са табелки на вратите на българските училища с текстове като "Родителите дотук". Родителите също работят, учили са, развили са умения, получили са дипломи за квалификация и могат да бъдат в полза на училището, в което се обучава дете му, ако са информирани и са "в час" с проблемите и нуждите на място. Програмата може да е насочена както към родителите, така и към прародителите (баби и дядовци), бившите ученици на училището, живущите в района на училището по постоянен адрес.

В новата Стратегия за корпоративна социалн отговорност 2024-2027 е заложено И взъимодействие с образователната сфера. Програмата би била основа и опит да се засили гражданското участие (виж негативни въздействия под Концепция на ЕС за КСО. Европейски контекст и среда. Стратегически и оперативни цели)

Цел: Прекарай един ден в година в училище и бъди със случващото се там в час!

Участниците в програмата могат да присъстват и участват както в учебните часова, но също така могат да се информират  в детайл за състоянието в училище според професионалните си умения, като например да напишат мнение/впечатления (обратна връзка) или констативни протоколи (факти с приложен снимков материал), да направят проверка (за изправност), да дават препоръки (за превенция), да участват в изготвянето на документация (атестация на педагогически персонал от колега педагог, тръжна документация, проектни и стратегически документи, безопасни условия на труд, итн).

Тъй като този ден е работен ден за участиниците в програмата, а в Бълария уж е забранено/непозволено/нежелано да се полага безвъзмезден труд, да се подсигурят средства за заплащане на работния ден срещу възнаграждението между 8 часов работен ден на минимален доход и 8 часов работен ден на максимален осигурителен доход. Родителите могат да представят данъчна декралрация от предходната година и по формула да се изчислява реалния хонорар, който трябва да се заплати на участника за работата му или по свое желание да получат минималното възнаграждение за един работен ден според актуалната минимална ставка. Данните за доходите на родителите могат да се използват за трети цели от училищното ръководство, например пи определяне нивото на диференцирано доплащане, освобождаване от доплащане. Родителите могат да имат право да дарят получените средствата като възнаграждение обратно на училището, но САМО целево.

Родители, които по една или друга причина не се включат в програмата индивидуално, да могат поне два пъти в годината да се включат в групова помощна дейност - почистване (например на сноПчета), поддръжка (на обръчите), отсортирване (например на ...), итн  

Да се съхраняват документите за участието относно дата, заявена желана дейност от страна училището и или от страна на участника,  въпросници относно обучение и професионално развитие, професионални умения, допълнителна квалификация, протокол за извършена дейност през деня "в час", професионални препроръки и наблюдения. Даване на възможност работодателят на участника да се включи и да даде допълнително професионално, надграждащо становище по определения въпрос, преференциална оферта, в която е описана и реалната цена на стоката/услугата

Всяка учебна година училищата да качват информация за нужна професионална експертиза в училище - миризма на мухал в салона, болести по дървета  в училищния двор, агресия в училище, итн. Участниците да могат целево да се включат според нуждите на училището или сами да предложат сферата, в която могат и искат да положат труд. Информацията от документацията по дейности и протоколи по проекта да е видима за директорите на училищата и да може да се търси информация по ключова дума, спазвайки се законите за защита на личните данни.   

Ако децата посещават училище, което не им е по район, моля да не ги карате да лъжат и да ги оплитате в обръчите и снопите на възрастните. Училищата по район, да получават копие от протоколите по дейностите и дарението на средствата от заплащането на труда на родителя да се пренасочва към училището по район, който е реален.

Ако решите да реализирате пограмата, може да ...  

22 март 2024 г. 09:40:31 ч.
Aziti

Проект на Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Наличие на актуални данни за състоянието на образователната система

 

Moля да заложите пари и да проверите дали актуалните данни за състоянието на образователната система са актуални в смисъл РЕАЛНИ, както дали са въобще сравними с данните от други години.

В кои случаи сегашната точковата система дава актуални и реални данни за състоянието на образователната система и как се опитвате да "диагностицирате" и оцените налучканите и "модерните" правилни отговори?!

Моля да проверите в кои случаи е удачно да въвеждането на нова точкова система със следните особености - 3 от 4 отговора са вярни, един е грешен. За верен отговор се дава една точка, за грешен се отнемат две, минимум точки за да се приеме модула като успешен са например 77 %. Предложеният модел за оценка се практикува при следване по медицина в Европа, тоест там където решенията може да струват здраве и живот. Моля да прецените в кои случаи такива въпроси са удачни и наложащи в началното, основното и средното образованието и да ги обособите при изпитванията като отделен модул. Подобна оценка може да се въведе и при писмените изпити за директори на училища.Моля специално внимание да обърнете на въпросите за грамотност и начина на оценка на нивото на грамотност. Нормално ли е в 12 клас да се изпитват учениците за ниво на грамотност при положение, че в Европа на този изпит учениците имат право да използват речник, а в реалността могат да използват програма за проверка на правописни грешки?! Дори автоматичните преводачи разпознават днес типични "клавиатурни" грешки и превеждат правилно в контекста.

26 март 2024 г. 14:46:08 ч.
ИИИ

Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“

Из писмо до министъра на образованието и науката - вх. № 1105-50/26.03.2024 г.

Фондация „Институт за информални иновации“ е постоянен партньор на МОН в отстояването на държавната политика за гражданското и личностното развитие на учениците, включително чрез ученическото самоуправление на ниво паралелка и училище. Тази политика е залегнала в нормативната уредба и МОН следва да я подпомага, а учениците да виждат, че са подкрепени и финансово чрез тяхното структурирано ученическо самоуправление в полза на по-ефективното управление на училищните общности. В тази връзка предлагаме в новата Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ да се направят следните допълнения, които са точен цитат от чл. 171 ал. 2 от ЗПУО:

  • Раздел 11. Допустими дейности и срок на изпълнение. 11.2. Модул 2. Училище без агресия за сигурна образователна среда. „11.2.4. Провеждане на дейности с учениците, насочени към формиране и развитие на социално-емоционални умения, активиране на техните обединения чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, овластяване и смислено участие в живота на училищната общност, осъществяване на инициативи от ученици за ученици и др.“
  • Раздел 12. Допустими разходи и етапи на финансиране. Модул 2. Училище без агресия за сигурна образователна среда. - пакет от дейности, включващ: … „провеждане на дейности с учениците, насочени към формиране и развитие на социално-емоционални умения, активиране на техните обединения чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, осъществяване на инициативи от ученици за ученици и др….“

Мотиви:

  1. В съвременните условия няма как да се постигнат Общата и Специфичните цели на Националната програма „Без агресия за сигурна образователна среда“, ако с тяхната реализация не се ангажират пряко учениците. Проект с участието на ДАЗД отдавна показа, че децата/учениците не желаят да се включват в дейности, организирани от възрастните. Когато възрастните включват учениците просто като участници в училищни инициативи, които не са съгласувани с организационния и творческия им потенциал чрез структурите на ученическото самоуправление в училището, децата/учениците стават още по-агресивни, за да се докажат.
  2. Коректно е да се направи връзка между ЗПУО и Националната програма по отношение на ученическите „обединения“, които са „различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище (чл. 171 ал. 2 от ЗПУО).
  3. Учениците създават проблемите, които са предмет на Националната програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ и те трябва да участват в тяхното разрешаване на принципа "връстници овладяват връстници", защото днешните деца получават уроците си за живота (информалното учене) не само в училището. Те усвояват методики за предизвикване на агресия и тормоз от свободни източници и съзнателно ги проверяват на практика в училището. Но знаят и как да ги потушават помежду си.
  4. В днешния свят възрастните от 4 поколения (Т – традиционалистите, Х – аналоговите, Y – Милениумите, Z – дигиталните), работещи в училището, все по-трудно ще успяват да се налагат над Алфа поколението при решаването на техните проблеми без структурите на ученическото самоуправлението като колективна форма на детското участие. Силовите подходи и авторитетите все по-малко работят. Необходимо е структурите на ученическото самоуправление да бъдат признати като пълноправни съучастници в ефективното управление на училищната общност.
  5. Ролята на възрастните в училището е с „овластяването“ да стимулират създаването на структури на ученическото самоуправление на ниво паралелка и училище и чрез тях да гарантират осъществяване на инициативи от ученици за ученици.
  6. Предложените допълнения в Националната програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ ще дадат възможност на съществуващи и новосъздадени структури на ученическото самоуправление на всички нива в училището да обогатят дейността си за смислено участие в живота на училищната общност“.                                 

Настоятелство на Фондация „Институт за информални иновации”

05 април 2024 г. 20:03:30 ч.
isivanov

и

и