Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Целта на Постановлението е да бъдат актуализирани разпоредби на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г., изм. и доп., бр. 64,  90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27, 30 и 68 от 2017 г., бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г., бр. 49 63 от 2023 г.) (ПМС № 70/2010 г.), на Постановление № 15 на Министерския съвет от 30.01.2023 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) (ПМС № 15/2023 г., обн., ДВ, бр. 11 от 2023 г.) и на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г., изм. и доп., бр. 30, 32 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 54 от 2018 г., бр. 60 и 70 от 2022 г., бр. 63 от 2023 г.).

 

Отговорна дирекция:"Централно координационно звено"
E-mail:ccu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 7.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари