Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Наредбата за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и с нея се определят списъка на делегирани регламенти, приети съгласно регламента, контрола на пазара и задълженията на лицата, които пускат на пазара/или пускат в действие продукти, свързани с енергопотреблението, и на търговците по отношение на докладването.

Регламентът е рамков и само установява общите условия за изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението. Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението, се установяват с делегирани регламенти на Европейската комисия.

До 2022 г. бяха приети 15 делегирани регламента, което е отразено в наредбата.

През 2023 г., в „Официален вестник” на ЕС бяха публикувани 2 нови регламента на Комисията за определяне на изисквания за енергийно етикетиране. С единият регламент са въведени изисквания за енергийно етикетиране за смартфони и таблети, а с другия се актуализират изискванията за енергийно етикетиране за битовите барабанни сушилни машини.

Това налага в наредбата да бъдат направени съответните промени, за да може да се осигури адекватен контрол за съответствието на продуктите от обхвата на новите делегирани регламенти с изискванията за енергийно етикетиране.

С приемането на промените в наредбата ще се осигури прилагането на двата нови делегирани регламента и ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 делегирани регламенти по отношение на изискванията за енергийно етикетиране на продуктите от обхвата им.

 


Дата на откриване: 9.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари