Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

Предлаганите изменения и допълнения в Търговския закон създават правна уредба, съобразена с новите положения в Директива (ЕС) 2019/2121 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния и условия за постигане на ефективен вътрешен пазар без вътрешни граници за дружествата, при съобразяване на останалите цели на европейската интеграция.

С предложените изменения и допълнения се цели:

1. Усъвършенстване на правната уредба относно преобразуването чрез сливане и вливане на търговски дружества с участие на дружества от други държави членки в съответствие с приложимите хармонизирани правила и процедури в правото на Европейския съюз.

2. Създаване на правна уредба, която да позволи преобразуването на капиталовите търговски дружества със седалище в Република България в други дружества с участието на дружества от държави членки - чрез разделяне и отделяне, както и чрез преобразуване в дружество от друга държава членка.

Предвид сходството на правилата относно сливането, предвидени в чл. 118 – 134 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право, и на правилата относно разделянето в чл. 160а – чл. 160ф от същата директива, законопроектът предлага обща уредба на правилата за преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне на дружества с участие на дружества от държава членка във вече съществуващия раздел V „Преобразуване с участие на дружества от държави – членки на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“ на Глава Шестнадесета „Преобразуване на търговски дружества“.

Новите правила на чл. 86а – чл. 86у от Директива 2017/1132, които се отнасят до презгранично преобразуване на дружество в дружество от друга държава членка, са уредени в новосъздадения раздел VI „Преобразуване в дружество от друга държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“ на Глава Шестнадесета на Търговския закон. Новата форма на преобразуване се отличава от уредените в раздел V поради факта, че преобразуването засяга само едно дружество, което премества седалището си, без да настъпва правоприемство и уредбата следва да бъде самостоятелна.

 


Дата на откриване: 8.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари