Обществени консултации

Проект на Методика за подбор и оценка на работодатели, подали заявки за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Проектът определя показатели, въз основа на които се прави оценка по всеки от критериите, съгласно чл. 50, ал. 3, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗНЗ и начина на формиране на крайната оценка. Показателите гарантират обективност при оценяване на кандидатите и ефективност при изразходване на средствата от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда.

Регламентирани са правилата за работа на съветите за Сътрудничество към Дирекции „Бюро по труда“ при провеждане на процедурата за оценка, класиране и подбор на работодатели, подали заявка за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по реда на ЗНЗ.

Методиката има за цел да създаде условия за осигуряване на устойчива и качествена заетост в икономически дейности, приоритетни за развитието на съответния регион; оказване на подкрепа, приоритетно за малките и средните предприятия, вкл. с основна дейност в областта на селското, горското и рибното стопанство, и прецизиране на условията за допустимост на работодателите кандидатстващи по мерките.

В проекта на Методика са отразени промени, свързани с измененията в ЗНЗ, в сила от 01.01.2024 г., както и със замяната на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. с Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година.


Дата на откриване: 12.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари