Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продаж

С приети промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2024 г. се дава възможност, при определени условия, на лицата да могат да регистрират и отчитат извършваните от тях доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискален бон /ФБ/, генериран в електронен вид и доставен по електронен път. Нормата не е задължителна за прилагане, а е алтернативна възможност за тези задължени лица да предоставят фискалния бон в електронен вид, вместо на хартиен носител.

На основание § 23 от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 106 от 2023 г.) в тримесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ министърът на финансите привежда в съответствие с него Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

С предложения проект на наредба се цели именно да бъде приведена подзаконовата нормативна уредба в съответствие с разпоредбата на чл. 118, ал. 21 от ЗДДС, като за целта изрично се регламентират условията, реда и начина на предоставяне на фискалния бон, генериран в електронен вид. По този начин икономическите оператори ще могат, използвайки съвременни технологични решения и начини на комуникация, да генерират в електронен вид и предоставят по електронен път (на електронен адрес, мобилно приложение и др.) на своите клиенти фискалния бон, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга. Същевременно това е възможност за лицата, избрали да използват софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, в значителна степен да намалят разходите си за отпечатване и предоставяне на фискален бон на хартия. 

Отговорна дирекция:

Данъчна политика

E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 3.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 март 2024 г. 16:30:15 ч.
i_rig

Предложения по предложените текстове

Моля, да се вземе предвид следното:
1. Относно § 1
1.1. Липсва дефиниция по какъв начин и с какво устройство ще бъде създаван фискалният бон в електронен вид в търговския обект.
Като се вземат предвид дефинициите в Н-18, в които участва понятието "фискален бон в електронен вид" се вижда, че това понятие е пряко свързано с електронните магазини.
Например текстовете на
  - "Чл. 25. (8) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид......"
 
  - "Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1    ....
VІб. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез електронен магазин
1. Фискално устройство за електронен магазин трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон или чрез генериране на фискален бон в електронен вид."
, електронен бон може да бъде издаден единствено устройство регистрирано за електронен магазин съгласно точка 3.
"3. Фискално устройство за електронен магазин трябва да осигурява запис в КЛЕН и на генериран в електронен вид фискален бон. 
Тази функционалност е разрешена само за фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин."
 
 
1.2. Предвид, че тези текстове (по т1) не са отразени в текущата редакция на Н-18, разбирам (без да претендирам за клалифицираност) че  единственият начин търговец да се възползва от предложените нови текстове е:
1. да използва само електронен магазин в (физически) търговския си обект 
2. + да регистрира този електронен магазин като СУПТО (съгласно § 1. т.1 от измененията)
3. + в обекта да използва фискално у-во за електронен магазин (съгласно "Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 - VIб")
 
1.3. Поради описаните текстове в I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства VІб 
Производителите са лишени от възможност да предоставят ФУ, предвидени за издаването на фискални бонове в електронен вид, тъй като такова не е описано като възможност.
За търговецът възниква въпроса: какво фискално у-во може да използва предвид, че :
1. традиционно фискалното у-во задължително разпечатва генерираният фискален бон и неможе да го генерира в електронен вид
2. а фискалните у-ва предвидени да генерират ФБ в електронен вид, се допуска да се използва единствено за продажби през електронен магазин.
 
Като се вземат описаните от мен по горе съображения, моля да се внесат следните изменения
 
Предложение: 
Моля, да бъде променен текстът на т.3 от "Общи функционални изисквания към фискалните устройства" по следният начин:
"VІб. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез фискален бон в електронен вид
1. Фискално устройство, предназначено да издава фискални бонове в електронен вид трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон или чрез генериране на фискален бон в електронен вид.
.....
3. Фискално устройство, предвидено да издава фискални бонове в електронен вид трябва да осигурява запис в КЛЕН и на генериран в електронен вид фискален бон. 
Тази функционалност е разрешена само за фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални бонове в електронен вид."
 

21 март 2024 г. 11:18:56 ч.
i_rig

Предложения по предложените текстове 2

2. Относно текстът в § 2. "..... При поискване фискалният бон се издава на хартия." възниква въпроса:
(Трябва да се има предвид, че до този момент документите от тип фискален бон се разпечатват единствено от ФУ/ИАСУТД)
 
Как е предвидено да се "издава" (разпечата) фискален бон генериран в електронен вид ? Също така не става ясно на какво устройство е предвидено да се "издава" (разпечата) той.
2.1. Ако е на обикновен принтер (не е фискално у-во), допуска ли се при отпечатването му "да не съдържа графично фискално лого." (чл.26 ал.8) или липсата на други реквизити (QR код) от чл. 26 ал.1 т.16?
2.2. Ако е от фискалното у-во (генерирало бона, тъй като в обекта може да е само то), как ще се разпечатва ФБ предвид : "VІб 2. Генерираният фискален бон в електронен вид трябва да отговаря на изискванията на наредбата за издаване на фискален бон на хартиен носител с изключение на изискването за отпечатване."
, т.е в текущите текстове на Н-18 не е предвидено генерираният фискален бон в електронен вид да се отпечата, през което и да е фискално у-во в обекта?
2.3. Възможен е пряк конфликт между отделни текстове в Глава седма и новите редакции на Н-18 предвид изискванията към СУПТО "Приложение № 29 към чл. 52а т.14 .........
14. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) При създаване на документи, различни от фискален бон, 
софтуерът не притежава вградена функционалност за генериране и печат на документи, съдържащи думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни словосъчетания. ....."
 

21 март 2024 г. 11:19:48 ч.
i_rig

Предложения по предложените текстове 3

3. Относно текстът в § 2. („(17) Регистрирането и отчитането на продажбите с фискален бон, генериран в електронен вид....")
допускат създаване на фискален бон в електронен вид, и са отнесени към чл. 52з (ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, ВКЛЮЧЕН В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 118, АЛ. 16 ОТ ЗДДС (НОВА - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 17 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2021 Г.)) 
, а това поражда въпроса:
- къде се (кой) извършва "...генериран в електронен вид "  СУПТО или ФУ ?
Тъй като по-късно трябва да може да се определи, кой е отговорен за "При поискване фискалният бон се издава на хартия" !
3.1 - Ако е СУПТО, то разпечатването на ФБ към обикновен (нефискален) принтер, нарушава изискванията към СУПТО ?
3.2 - Ако е СУПТО, то повторното разпечатването на ФБ към фискален принтер, ще дублира оборота във ФУ ?
3.3 - Ако е ФУ, то при печат от КЛЕН (ако у-вото НЕ е с блокиран печат) не се съдържа QR код - това не нарушава ли чл. 26 (липса на реквизити) и не прави ли бона невалиден?
 
така също от къде трябва да се вземе информацията при "предоставяне на фискалния бон в електронен вид" и как е предвидено "предоставя на клиента чрез изпращане на електронния му адрес или чрез съхраняване и визуализация"
3.4 - Ако е от СУПТО, то генерирането на документ *имитиращ* фискален бон в електронен вид, не поражда ли същият конфликт описан по горе в т.3.1?
3.5 - Ако е от ФУ, то трябва ли СУПТО освен да прочете от ФУ и да съхрани информацията за електронният бон (съгласно чл. 52з ал.10), за да може да я "предоставя на клиента чрез изпращане ...." 
" (10) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г., в сила от 26.02.2021 г.) Допуска се лице по ал. 1 да въвежда (импортира) в СУПТО информация за продажби от други източници и софтуери. В този случай въвеждането (импортът) в софтуера за управление на продажби се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42"
 
4. В предложените текстове не се споменава възможно ли е издаването на СТОРНО в електронен вид и ако не се допуска, как е предвидено да се обслужва това изискване. Трябва ли да се закупи друго ФУ, което е с разрешен печат и НЕ е предвидено за електронен магазин ?
Не става ясно възможно ли е да бъде генериран сторно бон в електронен вид и той да бъде изпратен по аналогичен начин описан в § 2 на клиента ?
5. Трябва да се има предвид, че на голяма част от ФУ регистрирани на пазара, при посочена опция че се използват за Електронен магазин, автоматично им се блокира печата !
6. Не е ясно по какъв начин ще присъства (или не) при декларацията на СУПТО, възможността за предоставяне на фискален бон в електронен вид чрез интернет сайт (online платформа). Не е посочено какви са изискванията за свързването между СУПТО и електронният сайт като се вземе предвид, че той може да предоставя единствено възможността за визуализирането на електронните бонове.
7. Възможно ли е в текстовете на §2 да се допусне визуализирането на фискалният бон в електронен вид от системата на НАП за проверка на фискалните бонове, предвид че тази функционалност вече съществува и всички фискални устройства я изпращат към сървърите на НАП ?
8. Моля, да бъде допусната възможност в текстовете на §2 фискалният бон в електронен вид, да се предостави и с линк към интернет сайт (online платформа), но без необходимост от регистрация в нея, това ще облекчи търговеца по спазване на тежките изисквания на GDPR.
Аналогично на това предложение в момента работят банковите терминали на няколко оператора, като след трансакция през терминала се предоставя възможност на клиента да посочи email или GSM номер за изпращане на бона, без необходимост от регистрация в определена платформа.
Това облекчава/изключва поддръжката на изискванията по GDPR в търговските обекти.
 

21 март 2024 г. 11:20:10 ч.
i_rig

Предложения по предложените текстове 4

Предложение:
Да се добавят необходимите корекции към изискванията за фискалните устройства за генериране на ФБ в електронен вид, така че да се допусне отпечатването му чрез него:
1. от КЛЕН или нефискално у-во - трябва да се има предвид, че при отпечатване от КЛЕН липсва QR код, което е основен реквизит във ФБ съгласно чл. 26
2. от нефискално у-во - да се има предвид, че такава функционалност НЕ е предвидена в текущите текстове на Н-18 и е в разрез с изискванията към СУПТО
3. към текстовете на § 1 и § 2, да се добави възможност за издаването и на сторно бон в електронен вид.
4. да се добави функционалност в приложението на НАП да се визуализира ФБ на даден клиент, с по посочването на данните за номер на Фиск.памет и номер на Фиск.бон.
Така ще се даде възможност на бизнеса да предостави на клиента информация за ФУ/ФП и номер на бон, чрез вече реализирана електронна система без да е необходимо да осигурява платформа за регистрация на клиентите.
 
Предвид изброеното по горе, предлагам текстът на § 2 да бъде променен на:
§ 2. 
1. В чл. 52з се създава ал. 17:
„(17) Регистрирането и отчитането на продажбите с фискален бон, генериран в електронен вид от лице по чл. 3, ал. 18 чрез СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект), се извършва съгласно чл. 25, ал. 6. 
Фискалният бон се предоставя на клиента чрез изпращане на посочен от клиента електронен адрес или чрез съхраняване и визуализация в електронна платформа или интернет сайт под контрола на търговеца или наето от него лице, или чрез мобилно приложение. 
Допуска се също така, чрез система за кратки текстови съобщения (sms) в определен формат или на електронен адрес, търговецът да предостави на клиента линк към "системата на НАП за проверка на фискални бонове" като за целта в текстът на съобщението се съдържат данни за :
 а. Номер на (фискалната памет) Фискалното устройство
 б. номер на фискалният бон
 в. дата и час на фискалният бон
 г. общата сума на фискалният бон,
отнасящи се за продажбата.
 
2. Допуска се СУПТО да съхранява прочетена от КЛЕН информация за генерираният фискален бон в електронен вид с цел визуализиране или предоставяне по електронен път
3. При поискване фискалният бон се издава на хартия от :
а. СУПТО като в този случай се приема, че се издава фискален бон
б. или чрез отпечатването му от КЛЕН на устройството чрез което е генериран. 
4. Допуска се генерирането и предоставянето на сторно фискален бон в електронен вид, съгласно правилата определени в т.1,т.2 и т.3"
 
 
Уважавам старанието на Държавната администрация да намали разходите за печат на бизнеса и отговорното и отношение към природата, както опитите да се отвори вратата към софтуерната фискализация, но моля предложените текстове да бъдат разгледани и през призмата на проблемите посочени тук.

02 април 2024 г. 16:01:08 ч.
Симеон Стойчев

Становище на ОМВ България ООД относно проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 - част 1

От името на ОМВ България ООД, ЕИК: 121759222, се възползваме от възможността да изразим нашето становище относно предложените изменения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин („Наредба № Н-18/2006“), предмет на настоящата обществена консултация.

Считаме, че измененията, въведени с разпоредбата на чл. 118, ал. 21 от ЗДДС, са стъпка в правилната посока, които отчитат технологичния напредък и дигитализирането на все по-голяма част от услугите, предоставяни на потребителите, както и широкото използване на мобилни приложения от търговците и съответно от техните клиенти, което подобрява значително потребителското изживяване при използване на предлаганите стоки и услуги.

В последните години онлайн пазаруването и използването на технологични решения като мобилни приложения, дигитализирани продукти и други подобни при потреблението на стоки и услуги от клиентите е по-силно изразена тенденция, която замества бързо традиционните модели на пазаруване и потребление.

В същото време, данъчното законодателство наваксва с доста по-бавни темпове технологичното развитие и модерните пазарни тенденции, което принуждава търговците да прилагат остарели технически решения и да се опитват да ги напаснат към развиващите се динамично технологии, насочени към крайните потребители.

Наредба № Н-18 се прилага от 2006г., като през периода на нейното действие процесите на продажби на стоки и услуги от задължените лице е еволюирало неимоверно, изминавайки пътя от традиционната търговия във физически търговски обекти до сегашната ситуация, в която потребителите масово използват електронни уеб сайтове и мобилни приложения не само за целите на пазаруване от електронни магазини, но и при пазаруване от традиционни физически търговски обекти.

В същото време, цялостната философия на регистриране и отчитане на продажбите, извършени от задължени лица, не се е променила съществено, като и към този момент в огромната си част продажбите се регистрират чрез физически фискални устройства, които генерират хартиени фискални касови бонове („ФКБ“), които физически се предоставят на клиентите.

Въпреки дискусиите, проведени на широка основа между НАП и бизнеса, които целяха дигитализиране на регистрирането и отчитането на продажбите не само онлайн, но и чрез физически обекти, единственото облекчение, въведено до този момент, касае регистрирането на продажби чрез електронен магазин, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

С приеманото на новата разпоредба на чл. 118, ал. 21 от ЗДДС се въвежда най-после дългоочаквано улеснение и за лицата, извършващи продажби на стоки и услуги във физически търговски обекти, като им се дава възможност да регистрират и отчитат извършваните от тях продажби в търговски обект чрез издаване на фискален бон, генериран в електронен вид.

За съжаление, въведената промяна е твърде недостатъчна и касае много тесен кръг търговци – тези, които са избрали да използват в търговския обект софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС (т. нар. „СУПТО“).

02 април 2024 г. 16:01:48 ч.
Симеон Стойчев

Становище на ОМВ България ООД относно проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 - част 2

Съгласно изричната норма на чл. 118, ал. 19 от ЗДДС лицата, ползващи интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност и електронни системи с фискална памет („ЕСФП“), нямат право да използват СУПТО по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.

Следователно, лице, което извършва продажби на течни горива по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006, каквото е и ОМВ България ООД, е задължено да регистрира всички извършени в своите търговски обекти (бензиностанции) продажби на стоки и услуги, чрез ЕСФП и няма законовата възможност да прилага облекчен ред за регистриране на продажбите чрез издаване на ФКБ, генериран в електронен вид.

Считаме подобен избирателен подход за дискриминационен и поставящ в по-неблагоприятно положение търговците на горива спрямо всички останали търговци на стоки и услуги. От една страна, търговците на горива са задължени да спазват редица по-стриктни изисквания за отчитане на оборотите от продажби, на нивата на горива в резервоарите на станциите, отчитане на получените доставки на горива, отчитане на показанията на броячите и други. Те са натоварени с редица задължения, които нито един друг търговски сектор не понася – изграждане на дистанционна връзка между НИС и ЦРУ на ЕСФП с цел предаване на редовни данни за наличните количества горива, предаване на данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива съгласно чл. 59а от Наредба № Н-18/2006, задължение за водене на книги за дневните финансови отчети, задължения за отпечатване и съхранение на хартиен носител на фискални и служебни бонове за получени доставки по документ, за прекъсната връзка между ЕСФП и НИС, на съкратени месечни отчети, на дневни финансови отчети и други подобни.

В същото време, въпреки стриктния контрол върху търговията с течни горива, на търговците на течни горива не се предоставят нито едно от облекченията, достъпни за останалите търговци. Предложената промяна с НИД на Наредба № Н-18/2006, предмет на настоящата обществена консултация, е поредният пример за това, като търговците на горива, използващи ЕСФП, са изключени от кръга на лицата, които имат право да  прилагат облекчен ред за регистриране на продажбите чрез издаване на ФКБ, генериран в електронен вид.

Подобно изключение не е обосновано по никакъв начин нито технически, нито законово, нито от житейска гледна точка. Не виждаме причина, поради която да не може да се предостави възможност и търговците на течни горива, използващи ЕСФП, да имат възможност да регистрират продажбите чрез ФКБ в електронен вид. ОМВ България ООД разполага със собствено мобилно приложение, което позволява всички издадени ФКБ от ОМВ България ООД да се съхраняват и визуализират в профила на съответния потребител в мобилното приложение на ОМВ България ООД. Самите фискални устройства от типа ЕСФП също могат да бъдат преработени така, че да позволяват генерирането и изпращането на ФКБ в електронен вид.

Това безспорно ще улесни дейността на търговците на течни горива, като ще създаде условия за по-бързо обслужване на клиентите, които ще могат да достъпят ФКБ за зареденото горива веднага след зареждането в мобилното си приложение, без да се налага да изчакват за плащане на каса. Ще се улесни изграждането на обекти на самообслужване, които няма да имат нужда от фискални принтери за отпечатване на хартиени касови бонове.

02 април 2024 г. 16:02:07 ч.
Симеон Стойчев

Становище на ОМВ България ООД относно проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 - част 3

В същото време клиентите ще имат възможност да проверяват лесно валидността на издадените ФКБ в електронен вид чрез приложението на НАП и да достъпват по всяко време всички издадени ФКБ, без да се налага да съхраняват хартиени ФКБ под заплахата от санкция.

Не на последно място, възможността за издаване на електронни ФКБ ще допринесе и до по-голяма устойчивост на търговската дейност и за постигане на целите за опазване на околната среда и намаляване на отпадъците, генерирани в търговската дейност.

На практика, въвеждането на възможност и за лицата, използващи ЕСФП, да генерират ФКБ в електронен вид не води до никакви рискове за приходите от данъци за държавния бюджет, нито води до увеличаване на риска от неотчитане на приходи. В същото време, подобна възможност ще облекчи многократно стопанската дейност на търговците в бранша и ще улесни потребителите, които ще имат достъп до цялата си история на покупки и зареждания на горива на едно място в мобилното си приложение.

С оглед на горното, призоваваме законодателя да разшири обхвата на лицата, които имат право да регистрират и отчитат извършените от тях продажби в търговски обект чрез издаване на фискален, генериран в електронен вид, и да включат в тях и търговците на течни горива, използващи ЕСФП.

03 април 2024 г. 07:15:00 ч.
i_rig

Обекти от тип "РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ"

1. Моля, да се вземат предвид в обсъжданите текстове и обектите от тип разносна търговия, които в Н-18 са описани като обекти "БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ" (Чл. 26. (1)).
 
В практиката търговците с такива обекти, закупуват отделни фискални у-ва за всеки търговски агент. 
Създаването на възможност (включването им в текстовете) за тези търговци да издават фискални бонове в електронен вид, ще позволи на бизнеса да спести не само от разходи за хартия, но същевременно и от разходи за  фискални устройства и тяхната поддръжка.
 
Съвременните софтуерни системи за обслужване на този тип бизнес (Ексван) обикновено работят с мобилни приложения управлявани от общ сървър, което означава че вместо всеки агент да свърже към мобилното си у-во и фискално такова, ще е достатъчно да се свърже единствено фискално у-во на сървъра, чрез което да се генерират фискални бонове в електронен вид и търговските агенти ще могат да го представят на клиентите си.
 
 
 
2. От предложените текстове в този ЗИД, не става ясно по какъв начин издаден фискален бон в електронен вид, ще бъде прикрепен към издадена фактура. 
В настоящият момент към всеки екземпляр с гриф ОРИГИНАЛ се прикрепя разпечатания на хартия фискалният бон.
 
Моля, да се допусне прилагането на фискален бон в електронен вид и без неговото разпечатване когато за продажбата която той отразява е издадена фактура.
Като се допусне възможността на самата фактура (или друг документ) съпровождаща продажбата се приложи линк водещ до фискалният бон в електронната платформа на търговеца, чрез която е предвидено предоставянето на фискалните бонове в електрoнен вид съгласно § 2.