Обществени консултации

Проект на Закон за ратифициране на актовете на четвъртия конгрес на Всемирния пощенски съюз, Рияд, 2023 г.

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Рияд през 2023 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна-членка на Съюза и в изпълнение на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, член 15, ал. 1 на Закона за международните договори и член 13, т. 3 на Закона за пощенските услуги.

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В рамките на ВПС, взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 15, ал. 1 на Устава е върховен орган на ВПС.

Съгласно резолюция С12/2021 (Организиране на Извънреден конгрес през 2023 г.), приета по време на редовния 27 Конгрес през 2021 г. в Абиджан, събитието се проведе, за да „разгледа предложения, свързани с по-нататъшното отваряне на Съюза към външни заинтересовани страни, както и други спешни въпроси в пощенския сектор“.

Чрез измененията в Общия правилник се постигна усъвършенстване на институционалната рамка на ВПС, чрез укрепването на ролята на Консултативния комитет като орган, състоящ се от външни заинтересовани страни в сектора. Измененията във Всемирната пощенска конвенция и в Споразумението за услугите по пощенските плащания усъвършенстват и допълват разпоредбите, касаещи основните и допълнителните услуги, предоставяни от избраните пощенски оператори.

Прието е също така увеличение на бюджета на ВПС с 622 240 швейцарски франка за 2024 г. и 2025 г. Така от 38 890 030 швейцарски франка годишно, за 2024 г. и 2025 г. бюджета ще бъде 39 512 270 швейцарски франка годишно. Следва да се отбележи, че беше прието предложението за най-малко увеличение, което минимално ще се отрази на вноските на страните членки и те няма да понесат съществена финансова тежест. той ще се отнася единствено г. Редовният Конгрес през 2025 г. ще вземе ново решение за тавана на бюджета и ще обсъди механизма на финансиране на Съюза за периода 2026-2029 г.

На основание на чл. 24, ал. 1 на Устава, приетите от конгреса актове на ВПС се подписват от пълномощните представители на страните членки. Съгласно ал. 3 на същия член, Актовете на Съюза се ратифицират, приемат или одобряват в най-кратки срокове от страните членки, които са ги подписали, съобразно конституционните им правила.

В качеството си на страна членка, Република България взе участие в конгреса с делегация, чиито позиция, състав и правомощия на членовете бяха определени с Решение на Министерския съвет (Протокол № 42 от заседание на Министерския съвет, проведено на 20.09.2023 г., т. 30). 

В съответствие с правомощията си, съгласно цитираното по-горе Решение на Министерския съвет, ръководителят на делегацията на Република България подписа, с резерва за последваща ратификация, актовете, приети от четвъртия извънреден конгрес на ВПС.

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз има за цел да се изпълнят разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, като се осъществи ратификация на следните актове:

1.     Четвърти допълнителен протокол към Общия правилник на ВПС – в сила от 1 март 2024 г., с изключение на чл. XV (Разходи на Съюза), който влиза в сила от 1 януари 2024 г.;

2.     Първи допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция – в сила от януари 2025 г., с изключение на промените в параграфи 1.1 и 1.2 на чл. II, които влизат в сила от 1 януари 2026 г.;

3.     Първи допълнителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания – в сила от 1 юли 2024 г., с изключение на промените в параграфи 1.2 и 1.2.1 на чл. VII, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.

Приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на четвъртия извънреден Конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

· потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС;

· създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и нейния избран пощенски оператор и останалите страни-членки на ВПС и техните избрани пощенски оператори при организирането и осъществяването на международните пощенски услуги;

· осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза както от страна на органите, провеждащи държавната политика и осъществяващи регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 на Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;

· гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС.

· гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

 

Лицe за контакт:
Илияна Карафизиева
Държавен експерт в дирекция "Съобщения"
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/9409 477
E-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 22.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 22.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари