Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Необходимостта от изменението и допълнението на Наредба № 11 от 2016 г. е продиктувано от измененията и допълненията на Закона за предучилищното и училищното образование, обнародван в Държавен вестник, бр. 23 от 19.03.2024 г., с които се предостави възможност за целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит (чл. 135а от ЗПУО).

           Предвид момента на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и липсата на отлагателно действие на тази разпоредба e необходимо да се осигури възможност на лицата, придобили средно образование за полагане на този изпит още през предстоящата изпитна сесия за държавните зрелостни изпити през май-юни, чиито дати са определени още преди началото на настоящата учебна година. Ето защо  е необходимо да бъде осигурено влизането в сила на подзаконовите нормативни актове, които създават условията и реда за полагането на изпита, в срок, който да позволи изпълнението на всички етапи от процеса. След влизането в сила на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците се налага извършването на редица допълнителни организационни дейности – подаване на заявления от лицата, допускане до изпит, отпечатване на допълнителни изпитни комплекти за полагане на изпит по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО, както и на бланки на удостоверения за положен изпит, наред с осигуряване на допълнителни зали, а в зависимост от броя на желаещите – и сгради, ангажиране на квестори и други длъжностни лица. В допълнение, на основание на Наредбата предстои утвърждаване на образците за подаване на заявление за допускане до полагане на изпит по чл. 135а, ал. 1 от ЗПУО и на съответните служебни бележки за подадено заявление и за допускане до полагане на изпита, което изисква време за обработка на документите и разпределение на желаещите да положат изпита по сгради и зали.  Това налага срокът за предложения и становища по проекта на НИД на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците да бъде в рамките на 14 дни.


Дата на откриване: 22.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 март 2024 г. 10:14:13 ч.
Aziti

Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на ... резултатите от САМОобучението на БИВШИТЕ ученици

Моля да промените името на наредбата и да включите като термин САМОобучението и БИВШИТЕ или ПОВТАРЯЧИТЕ, или други подобни думи политкоректни синоними на горните.

АКО за повторните изпити бившите учениците не са включени в държавни програми за обучение, дигностика и наваксване на образователни и обучителни липси, то те се САМОобучават, а не се обучават и в случая ще бъдат оценявани резултати от САМОобучение на бивши ученици/зрелостници.

Защо се ограничава полагането на изпита еднократно и само в текущата и следващата години?!

Към изпитните материали да се приложи анкета, в която учениците да могат да споделят кой, кога, как се е подготвил и или самоподготвил за зрелостния изпит. В анкетата да има и въпрос дали е БИЛ ученик в самостоятелна форма на обучение или редовен, тоест данъкоплатците са платили обучението му. Такива анкети да се дават И на всички зрелостници, а не само на "вече успешните", но с право да са "повтарячи" по свое желание или поради чуждо нежелание или ...

Не става ясно как е съобразено повтарянето с времевата рамка на първо, второ, трето, четвърто класиране във висшите училища и защо е нужно да повтаряш изпит след като местата по направленията са разпределени предварително или няма така или иначе желаещи за тях?! Ще има ли гарантирани.запазени места по направления за полагащите по свое желание втори изпит?! Или с други думи ще трябва ли повтарящите да изчакат една година, за да кандидатстват догодина с оценката от миналия август.септември?!

25 март 2024 г. 11:02:34 ч.
Aziti

По.граничен случай с право на втори шанс

Има една немска поговорка - да сравняваш ябълки с круши. На английски се сравняват ябълки с портокали, на френски - зеле с моркови, на италиански - зеле с картофи, на испански - скорост със сланина/бекон, на руски - божи дар с яйца. Но на руски също се пее за "разцвет". На български може в този контекст се "поберат" резултатите от цъфналата и вързала традиционна българска образователна система... 

Но какво се пее в песента на руски - за едни мъгли над река, за ясно слънце, за стръмен скален бряг; за степен, сизый орел и за просто двойче с име  "безупречно" "чисто"; за опазени писма/писания/"изпитни материали", за отбрана и сбрана чужда любов...

Освен това учени се опитват да направят кръстоска между ябълка и круша - дървото прилича на ябълка, но формата на листата наподобява на крушевите. Формата на плода е като ябълка, но на вкус и степчивост по се доближава до вкуса на крушата. Крайният продукт не бил задоволителен и готов за пазара и учените продължават да полагат опити... (из статия от интернет)