Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

1. Проектът предвижда удължаване на срока на възлагане на задължението на „Български пощи“ ЕАД да извършва обществената услуга на територията на цялата страна по изплащането на пенсии чрез пощенски станции, с 5 години.  

Услугите от общ икономически интерес са дейности, които са икономически неефективни или които пазарът не може да предоставя при условия, отговарящи на обществената потребност. Без намеса на държавата, някои категории граждани не биха могли да ползват съответната услуга. Това налага държавата да възложи върху доставчик задължение за обществено обслужване, което е основано на критерии за общ интерес и с което се гарантира, че услугата се предоставя при условия, позволяващи на доставчика да изпълнява задачата си.

Извършването на услугата от общ икономически интерес – изплащане на пенсии чрез пощенските станции на територията на цялата страна е възложено на „Български пощи“ ЕАД с посочената наредба, за срок 10 години, считано от 1 юли 2016 г. 

Чрез изплащането на пенсии в пощенските станции държавата полага грижа за защита на най-уязвимата социална група на обществото – пенсионерите, в т.ч. инвалиди и др. обслужвани по домовете лица. Осигурена е възможност за изплащане на пенсии в дома на получателя (по постоянния или настоящия адрес), в случай че получава пенсия за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или има навършена 68-годишна възраст. Следва да се отбележи, че пенсионерите са освободени от заплащане на цената на услугата при работа на „Български пощи“ ЕАД със задължение за изплащане на пенсии.

2. Извършването на услугата по изплащане на пенсии представлява несправедлива финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД, за което дружеството се компенсира от държавата. Към настоящия момент компенсацията се предоставя при спазване на правилата на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.). Посоченото Решение на Комисията лимитира размера на компенсацията, която дружеството има право да получи до 15 млн. евро.

Настоящият проект предвижда дружеството да има право да получава пълен размер на компенсацията (включително когато размерът на нетните разходи от предоставяне на услугата надхвърля 15 млн. евро), като това отново се извършва при спазване на съответно приложимите правила за държавни помощи. Целеният резултат се постига с предложението за отпадане на позоваването в чл. 92б, ал. 2 на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.), като изрично се посочва, че средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на услугата се предоставят на „Български пощи“ ЕАД при спазване на приложимите правила за държавните помощи.

 

Лице за контакт:
Илияна Карафизиева
Държавен експерт
Дирекция "Съобщения"
Министерство на транспорта и съобщенията
Е-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg
Тел.: 02/9409 477


Дата на откриване: 26.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 25.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари