Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.

В разпоредбата на чл. 111, ал. 3 от ППЗОВСРБ е уредено правото на офицери с военно звание „полковник“/„капитан I ранг“ да кандидатстват за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“ по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ или по приравнени на нея обучения в чужбина до навършване на 52-годишна възраст. Установеният регламент обаче не може да бъде приложен в пълна степен по отношение кандидатстването за обучение във военни училища, академии и колежи в чужбина, тъй като изискването към офицерите да притежават военно звание „полковник“/„капитан I ранг“ има ограничаващ характер. В голяма част от подписаните от Република България споразумения за сътрудничество в областта на военното образование със страни-членки от НАТО и ЕС или партньори по други международни инициативи и актуалните изисквания на съответните образователни институции, е уредена възможността за обучение на български офицери във военни училища, академии и колежи в чужбина по специалности/програми, съответстващи на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, ако притежават военно звание „подполковник“/„капитан II ранг“ и по-високо. В тази връзка се предлага, в разпоредбата на чл. 111 от ППЗОВСРБ да се регламентира правото на офицери с военно звание „подполковник“/„капитан II ранг“ и по-високо да кандидатстват за обучение във военни училища, академии и колежи в чужбина по специалности/програми, съответстващи на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

Срокът за обществени консултации на проекта е 14 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, с оглед на следните обстоятелства:

  • Наличие на неусвоени места за обучение на български офицери във военни колежи и университети в чужбина за 2024 година по специалности/програми, съответстващи на специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и възможност за тяхното попълване и от офицери с военно звание „подполковник“/„капитан II ранг“, в съответствие с изискванията, посочени в подписаните от Република България споразумения за сътрудничество в областта на военното образование със страни-членки от НАТО и ЕС или партньори по други международни инициативи;
  • Периодът на започване на обучение във военни колежи и университети в чужбина в повечето случай се организира през втората половина на месец юни на съответната година. Това изисква, процедурата по определяне на офицерите да стартира не по-късно от три месеца преди посочения по-горе срок, през което време се провеждат организационни дейности свързани с:
  • обявяване на неусвоените места със заповед на министъра на отбраната;
  • допускане до конкурсните изпити на офицерите, отговарящи на условията за обучение в чужбина;
  • класиране на кандидатите, в съответствие с постигнатите от тях резултати на конкурсните изпити;
  • разглеждане на кандидатите в Съвета по отбрана към министъра на отбраната;
  • номиниране на офицерите и командироване до съответната чуждестранна военнообразователна институция.


Дата на откриване: 26.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари