Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималните основни заплати за най-ниската академична длъжност и за лицата по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование в държавните висши училища

С проекта на акт се предлага промяна на размера на минималната основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища, с което се цели да се постигне система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висше образование. Висшите училища, като част от европейското пространство за висше образование, следва да се развиват не само като образователни институции, но и като научни центрове. За постигането на тази цел от особено значение е да се стимулират  младите нехабилитирани преподаватели, както и да се привличат млади и високо мотивирани хора за преподаватели във висшите училища.  

С проекта на постановлението се регламентират и минималните основни заплати от 1 април за лицата, заемащи длъжности по  чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование.

Очакваният резултат от предлагания проект на постановление е да бъдат мотивирани  заетите на най-ниската академична длъжност в държавните висши училища и научните организации, както и тези заети на длъжностите изследовател специалист и експерт, да постъпват, да се задържат и да се развиват в академична кариера, както и да прилагат нови компетентности и методи на преподаване. Усилията, които държавата полага за развитието на научноизследователския сектор и академичния състав са насочени и към  повишаване на резултатите и качеството на изградения научен и експертен потенциал в научните организации.


Дата на откриване: 27.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 април 2024 г. 16:20:04 ч.
Veskag

СТАНОВИЩЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ-1

ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за определяне на минималните основни заплати за най-ниската академична длъжност и за лицата по чл.53, ал.1 от Закона за висшето образование в държавните висши училища

 

Предложеният проект на постановление е във връзка с привеждане на възнагражденията на най-ниската академична длъжност асистент в държавните висши училища и лицата по чл. 53, ал. 1, в съответствие с промените в чл. 92, ал. 3 и 4 от ЗВО (ДВ. бр. 25 от 2024 г.). В § 4л. от Допълнителните разпоредби към закона (ДВ. бр. 25 от 2024 г.)  е посочено: „Разпоредбата на чл. 92, ал. 3 се прилага и за най-ниската академична длъжност в научните организации по чл. 47, ал. 1, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, а разпоредбата на чл. 92, ал. 4 - и за изследователите, експертите и специалистите в тях.“

Според нас, предложеният текст не отговаря напълно на измененията в ЗВО. От него не става ясно, че ПМС се отнася и за научните организации, което дава възможност за нееднозначно тълкуване. В тази връзка предлагаме текстът на проекта на ПМС да се промени, както следва:

 

10 април 2024 г. 16:20:59 ч.
Veskag

СТАНОВИЩЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №……………. от …………….

за определяне на минималните основни заплати за най-ниската академична длъжност и за лицата по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование в държавните висши училища и научните организации по чл. 47, ал. 1.

 

 

Чл. 1. Определя, считано от 1 април 2024 г. размер на минималната основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища и научните организации по чл. 47, ал. 1, 2516 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец.

Чл. 2. Определя считано от 1 април 2024 г. размер на минималната основна работна заплата за лицата по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование в държавните висши училища и лицата по § 4л от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, при нормална продължителност на работното време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец, както следва: 1. за длъжностите, за които се изисква придобито висше образование – 2013 лв.;  2. за длъжностите, за които се изисква придобито средно образование – 1610 лв.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Минималната основна работна заплата на лицата, заемащи най-ниската академична длъжност в държавните висши училища и научните организации по чл. 47, ал. 1, се увеличава за периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2024 г. на 2100 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 3 и 4 от Закона за висшето образование, § 4л от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование и чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

10 април 2024 г. 16:21:52 ч.
Veskag

СТАНОВИЩЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ-3

В проекта на Постановление не са предвидени действия и средства по чл. 92, ал. 1. от Закона за висшето образование, което би предизвикало дисбаланс във възнагражденията на академичния състав. За привеждането в съответствие с този текст на ЗВО за НИМХ са необходими допълнителни средства и поради факта, че през последните две години не бяха предвидени средства от държавния бюджет за увеличаване на възнагражденията на работещите в НИМХ.

Съгласно Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, § 7., ал. 2 и ал. 4, Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, и за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология се осъществява от служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. и заемащите академични длъжности.

 

НИМХ е акредитиран от НАОА по две докторски програми:

1. „Метеорология“ по професионално направление 4.4. Науки за земята в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, оценка 9.45.

2. „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“ в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия от област на висше образование 5. Технически науки, оценка 9.1.

Във връзка с горепосоченото следва да се предвидят необходимите средства за изпълнението на проекта на Постановление и привеждане на възнагражденията на работещите в НИМХ в съответствие с измененията на чл.92 на Закона за висшето образование.

Забележка: Възнагражденията на работещите в НИМХ през последните две години не бяха актуализирани със средства от Държавния бюджет. Не е ясен източникът на необходимите средства за изпълнението на проекта на Постановление и привеждане на техните възнаграждения в съответствие с измененията на чл. 92 на Закона за висшето образование.