Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на звена за контакт с изпълнителите на проекти, които са част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасяме за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление за определяне  на звена за контакт с изпълнителите на проекти, които са част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Проектът е изготвен в изпълнение на мярка № 78 от Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, от междуведомствена работна група, сформирана със Заповед № РД-08-599 от 23.10.2023 г. на министъра на транспорта и съобщенията, в която бяха включени експерти от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“.

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели въвеждане на Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) (директивата) в националното право. В мотивите за приемане на директивата Европейската комисия посочва, че въпреки необходимостта от завършване на основната TEN-T мрежа и обвързващите срокове за целта, много от инвестициите, с които се цели завършването на основната TEN-T мрежа, са изправени пред различни и сложни процедури за издаване на разрешения, трансгранични процедури за възлагане на обществени поръчки и други процедури. Това застрашава навременното осъществяване на проектите и в много случаи води до значителни забавяния и по-високи разходи. Според Европейската комисия може да възникне несигурност за изпълнителите на проектите и потенциалните частни инвеститори и в някои случаи несигурността може да доведе до неизпълнение на първоначално планираните графици за изпълнение. Европейската комисия цели с директивата да бъдат преодолени тези проблеми чрез синхронизирани действия на европейско равнище.

В обхвата на директивата попадат трансгранични проекти и проекти от общ интерес, част от  Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) по смисъла на чл. 3, б. „а“ и б. „м“ от Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348 от 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1315/2013), от които на територията на Република България са следните проекти:

1. по отношение на Транспортен коридор „Източен-източносредиземноморски“ в следните му части:

а) Крайова – Калафат – Видин – София – Солун (железен път);

б)  София – границата със Сърбия/границата с Република Северна Македония (железен път);

в)  Дробета Турну Северин/Крайова – Видин – Монтана (републикански път);

г)  София – границата със Сърбия (републикански път);

2. по отношение на  Транспортен коридор „Рейнско-дунавски“ в следните му части:

а)  Букурещ – Гюргево – Русе (железен път);

б)  Дунав (Келхайм – Констанца/Мидия/Сулина) и свързаните с тях речни басейни на Вах, Сава и Тиса (вътрешни водни пътища);

3. други проекти за коридорите на основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), определени съгласно чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1315/2013, чиято крайна стойност надхвърля 300 000 000 евро.

В директивата са предвидени изисквания към държавите членки за оптимизиране на мерките за постигане на напредък по изграждането на основната TEN-T мрежа, както следва:

1. На проектите, попадащи в приложното ѝ поле, да се даде приоритетен статут от органите, участващи в процедурата по издаване на разрешения, с изключение на съдебните органи.

2. На национално ниво да бъде посочен административен орган, който действа като „определен орган“ със следните функции:

- звено за контакт за изпълнителя на проекта и за административните органи, които участват в процедурите за издаване на разрешения;

- предоставяне на обобщена информация на изпълнителите на проекти относно процедурата за издаване на разрешение за проекта;

- следене за спазването на графика за процедурата за издаване на разрешение, включително на всяко удължаване на срока, посочено в член 5, параграф 4 на директивата;

- подпомагане на изпълнителя на проекта като му предоставя насоки и информация относно необходимите документи, разрешения, становища и др., които трябва да бъдат получени и предоставени за крайното решение;

- извършване на преценка на национално ниво дали проектът на заявителя е в достатъчна степен на готовност, за да бъдат стартирани разрешителните процедури;

- осъществяване на контакт и сътрудничество с аналогични органи в другите държави при трансгранични процедури за издаване на разрешение;

- предоставяне на информация относно процедурите за издаване на разрешения за проекти на ЕК и европейските координатори за трансграничните проекти.

3. Директивата изисква от държавите членки да бъде определен максимален срок до четири години за издаване на разрешението за изпълнение на проектите, попадащи в нейния обхват, като в този срок не са включени сроковете за евентуални административни и съдебни обжалвания. Допуска се срокът да бъде удължаван единствено поради надлежно обосновани причини за всеки конкретен случай.

4.  Директивата предвижда, когато процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат от съвместно образувание по трансграничен проект, държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съвместното образувание прилага националното право на едната държава членка.

Проектът на акт включва следните разпоредби:

В чл. 1 на постановлението е посочено приложното му поле, което напълно съответства на изискванията на Директивата, а именно: трансгранични проекти и проекти от общ интерес, част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) по смисъла на чл. 3, б. „а“ и б. „м“ от Регламент (ЕС) № 1315/2013 , като са посочени тези на територията на Република България.

В чл. 2 са определени органите, които ще изпълняват функциите на звена за контакт за изпълнителите на проекти, попадащи в обхвата на постановлението и ще координират цялата процедура по издаване на разрешения за строеж, а именно: министърът на регионалното развитие и благоустройството – за проектите, част от републиканската пътна мрежа и министърът на транспорта и съобщенията – за проектите, част от железопътната мрежа и от вътрешните водни пътища. В същия член е уреден и максималният четиригодишен срок, в който трябва да бъдат издавани разрешенията за строеж за проектите, попадащи в приложното поле на постановлението.

В чл. 3 са посочени документите, въз основа на които определените органи ще оценяват степента на готовност на всеки конкретен проект за стартиране на процедура за издаване на разрешение за строеж. Функциите на определените органи са уредени в чл. 3 и 4 от проекта на постановление, като текстът напълно съответства на изискванията на директивата, а именно: да предоставят обобщена информация относно процедурите за издаване на разрешения за строеж; да следят за спазването на графика на процедурата за издаване на разрешение за строеж, включително и относно всяко удължаване на срока; да подпомагат изпълнителите на проекти, попадащи в приложното поле на директивата; да извършват преценка на национално ниво дали съответния проект е в достатъчна степен на готовност, за да бъде стартирана процедура за разрешение за строеж; да осъществяват контакт и сътрудничество с аналогични органи в другите държави при трансгранични процедури за издаване на разрешение за строеж; да предоставят регулярно информация на ЕК и европейските координатори относно процедурите за издаване на  разрешения за строеж за трансграничните проекти.

В чл. 5 на постановлението е предвидено работата на определените органи да бъде подпомагана от работна група, сформирана от представители на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата, Министерството на земеделието и Министерството на транспорта и съобщенията. Съставът на работната група предполага по-бърза и оперативна комуникация между отделните ведомства, които на национално ниво са органите, чиито решения, разрешения и актове са предпоставка за успешното осъществяване на процедурите за издаване на разрешения за строеж за обектите, попадащи в приложното поле на постановлението. В допълнение, участието в работната група на представители на ведомствата, имащи пряко отношение към разрешаване строителството на инфраструктурни обекти, би позволило на определените органи да оценят максимално коректно готовността на съответния проект за започване на процедура за издаване на разрешение за строеж и съответно приключването ѝ в четиригодишния срок, предвиден в директивата. Междуведомствената работна група, която ще подпомага работата на определения орган, ще допринесе за по-добра комуникация между различните компетентни органи, чиито решения, разрешения и актове са предпоставка за успешното осъществяване на процедурата за издаване на разрешение за строеж и скъсяване на общия срок за издаване и съгласуване на всички необходими документи.

В допълните разпоредби на постановлението се въвеждат определения на използваните термини, имащи отношение към оптимизиране на мерките за постигане на напредък по изграждането на основната TEN-T мрежа. Във връзка с горното е необходимо да бъдат направени следните пояснения:

На първо място в обхвата на постановлението попадат всички административни процедури, чието изпълнение предхожда издаване на разрешението за строеж, включително оценката на въздействието върху околната среда за всеки конкретен проект, процедури по отчуждаване, ако са необходими за изпълнението на проекта, както и всички становища и разрешения от компетентните административни органи.  

На второ място е необходимо да се отбележи, че с настоящото постановление се цели оптимизация на приложимите национални процедури за издаване на разрешения за строеж за инфраструктурни проекти, които са част от основната TEN-T мрежа и по-конкретно: да се установи единен подход към всички проекти по отношение на тяхната готовност за стартиране на процедурите, да се създаде организация между различните административни органи на национално равнище, която да подобри комуникацията между тях, да съкрати сроковете за съгласуване на проектната документация между отделните институции и по-този начин да бъде намален общия срок за издаване на разрешенията за строеж за проектите, които попадат в обхвата на постановлението.

Определените органи (министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта и съобщенията) ще приоритизират инфраструктурните проекти, попадащи в приложното поле на постановлението, като оценяват готовността за започване на процедурата за издаване на разрешение за строеж за всеки конкретен проект въз основа на предварително определени документи. Това ще стимулира изпълнителите да изпълнят коректно необходимите предпроектни проучвания и да представят във възможно най-пълен обем изискуемите документи.   Функциите на определените органи да следят за общия срок и да координират действията на компетентните органи, отговорни за и/или участващи в процедурите за издаване на разрешения за строеж, ще доведе до съществено съкращаване на сроковете и до прозрачност и по-добра предвидимост на административните процедури.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена и към този доклад се прилага таблица за съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2021/1187. Приложено е и становището по проекта на нормативен акт на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на постановление няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и към този доклад се прилага одобрена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Към този доклад се прилага съгласувана от дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация проектът на постановление, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 14 дни. Съкратеният срок за провеждане на обществени консултации е обоснован от стартиралата от Европейската комисия наказателна процедура срещу Република България № 2023/0191. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената справка.

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.

Лице за контакт:
Мая Станоева-Радковска
Гл. експерт в отдел „Програмиране“
Дирекция „Координация на програми и проекти“
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/9409 858
E-mail: mstanoeva@mtc.government.bg
 


Дата на откриване: 29.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари