Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги.

Основната цел на изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги е привеждане на подзаконовата нормативна уредба, регламентираща общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги в съответствие с измененията и допълненията в Закона за електронното управление (ЗЕУ), приети със Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за държавния бюджет, обн. с ДВ, брой 66 от 01.08.2023 г. и със ЗИД на ЗЕУ, обн. с ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г.

С чл. 4а, ал. 2 от ЗЕУ е въведено задължението административните органи да водят регистрите си в електронен вид, в сила от 31.03.2024 г. Предложеното изменение е и в изпълнение на разпоредбите на ЗЕУ, според които структурата и функционалностите на електронните регистри на административните органи, одита на системата за сигурно електронно връчване, реда за заявяване и използване на регистър чрез системата за централизирано изграждане на регистри, както и други съществени изменения, да бъдат уредени в НОИИСРЕАУ. С чл. 17, ал. 4 от ЗЕУ се предвижда, че административните органи използват споделените ресурси на електронното управление съгласно стандарти и по ред, определени в Наредбата. За целта в НОИИСРЕАУ се създава нова глава, уреждаща тези отношения.

С проекта се допълват и изискванията, към дейността на посредниците на електронни административни услуги, регламентирани в чл. 24а от ЗЕУ.

Прецизира се уредбата в областта на контрола в бюджетния процес, сроковете и указанията по бюджетните прогнози и процедури, и относно създаване на опростена техническа спецификация за утвърждаване по чл. 58а от ЗЕУ, във връзка със задължението на администрациите за адаптиране на информационните им системи за работа с евро по Националния план за въвеждане на еврото в Република България, Приет с Решение на МС № 797 от 13 ноември 2023 г., по чл. 7г от ЗЕУ.


Дата на откриване: 29.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
05 април 2024 г. 14:58:13 ч.
asirekov

Допълнения и предложения

В чл. 50 ал. 1 след "дължностни лица" да се добави "от звената си по бюджет и финанси"

В чл. 52 ал. 2 след "длъжностни лица" да се добави "от звената си за управление на проекти"

Мотиви: изпълнението на дейности в областта на електронно управление, независимо от предмета на тези дейности, по подразбиране се насочват към служители, ангажирани с ИКТ. В конкретния случай дейностите по вписване са свързани с бюджетния и проектния процеси, които са извън експертизата по ИКТ и това може да бъде предпоставка за публикуване на некоректна информация.

В чл. да се добави ал. 7 със следния текст

"Министърът на електронното управление отговаря за осигуряване на адекватно обучение и консултации за работа със системата на длъжностните лица по ал. 4."

Мотиви: Системата (РИР) е пусната в експлоатация през 2016 г.; липсват или не са достъпни обучителни материали и ръководства за работа; текущите персонални промени администрациите.