Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

Към настоящия момент децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация, в периода на учебното време могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствията на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

С последните изменения в Наредбата за приобщаващото образование се допуска учениците да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано, писмено заявление от родител до класния ръководител.

С предложеното изменение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование ще бъдат синхронизирани условията за отсъствие по семейни причини на децата, записани за задължително предучилищно образование с теза на учениците, като броят на дните, в които детето може да отсъства по преценка на родителя се изменя от 10 на 15. 


Дата на откриване: 8.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 април 2024 г. 13:09:19 ч.
Ирина Манушева

Подкрепям предложеното изменение

Уважаеми дами и господа, 

От свое име и от името на подписалите Петицията за разрешаване отсъствията с декларация от родител (8269 души) подкрепям предложената промяна в наредбата.

Смятам обаче, че 15 дни годишно са твърде недостатъчно, особено в тази възраст.

1) Първо, малките деца често изпитват здравословни неразположения, които не изискват лекарска намеса, но и не позволяват посещаване на детска градина/училище - както заради състоянието на детето, така и с оглед неразпространението на инфекции. Припомням, че тъкмо по тази причина искането на Петицията беше изобщо да се даде възможност отсъствията на децата и учениците от всички възрасти - от детската градина до завършване на втори гимназиален етап - да бъдат извинявани с писмена декларация от родител, без да е необходима медицинска бележка.

2) За оптималното физическо, интелектуално и емоционално развитие на децата роля играят много фактори, от които формалните занятия са само една част. Въпросните 15 дни са изключително малко, за да се ползват и за краткотрайни здравословни неразположения, и по т. нар. семейни причини. В живота може да има много събития, които налагат детето да прекара повече време със семейството си, отколкото в детската градина или училище – раждане на братче или сестриче, прибиране на родител, работещ в друг град или чужбина (или възможност детето да замине за известно време при него), загуба на възрастен роднина и много други. Родителите най-добре могат да преценят ситуацията и не бива да бъдат ограничавани в избора си. 

С оглед на това предлагам поне в предучилищна възраст да отпадне ограничението от 15 дни или в краен случай броят на тези дни да бъде увеличен най-малко на 30. 

С уважение, 

Ирина Манушева