Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

С Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол се цели прецизиране на случаите, в които се издава задължително предписание за изтегляне във връзка с проведена процедура за привеждане на течно гориво в съответствие с изискванията на чл. 47 от Закона за енергията от възобновяеми източници, актуализиране на Приложенията за изискванията към различни видове течни горива във връзка с новата версия на  БДС EN 590:2022 „Автомобилни горива. Гориво за дизелови двигатели. Изисквания и методи за изпитване“, изменения, свързани с оформление и датиране на стандарти по предложение на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и прецизиране на процедурата при оспорване от заинтересованите страни на получените резултати от изпитване и възможност за вземане на обосновано решение с най-малък риск за съответствие или несъответствие на течното гориво с изискванията за качество и съдържание на биогориво в течно гориво. Предвидено е и подобряване на някои от разпоредбите на наредбата в резултат на натрупания опит и практика по прилагането й.


Дата на откриване: 9.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 8.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари