Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за насърчаване на доброволчеството

Целта на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството е създаване на благоприятна среда за насърчаване развитието на доброволческите дейности според актуалните национални нужди и в съответствие с правилата, стандартите и най-добрите практики в Европейския съюз (ЕС) и отделните държави членки. Приемането на предложената правна уредба ще доведе до предприемане на мерки на национално ниво, които в оптимална степен да разрешат дефинираните проблеми в действащата стратегическа, правна и институционална рамка в областта на доброволчеството.

Доброволчеството е израз на свободата на хората да се обединяват около каузи и да решават обществено значими проблеми. Като такова то се развива спонтанно, инцидентно или организирано, според желанието на доброволстващите и според нуждите на онези, които се ползват от доброволческите дейности.

Предложеният проект на Закон за насърчаване на доброволчеството отразява съвременната динамика на обществените отношения, възникващи при доброволческите дейности, така че доброволческите дейности да бъдат стимулирани при зачитане на определени принципи и стандарти, без да се създават ненужни пречки и трудности за развитието им.

 Разработеният законопроект в максимална степен се стреми да отговори на духа на свободата за включване в доброволчески дейности и едновременно с това да създаде ясни изисквания за защита правата и интересите на участващите в и на засегнатите от тези дейности.

След въвеждане на основните дефиниции за доброволческа дейност, видовете доброволчество и определенията за основните участници във взаимоотношенията при реализиране на доброволческите дейности, са подробно разписани съответно ценностите и принципите, които следва да бъдат основополагащи и спазвани при доброволчеството, и правата и задълженията на доброволците и организаторите на доброволческите дейности.

Новост, в сравнение с предходно предлагани законови уредби на доброволчеството, е реализирането на принципа на приобщаващото доброволчество чрез въвеждането на задължение за организаторите на доброволческите дейности да създават ефективна процедура за подбор на доброволци, която да позволява включването на различни групи доброволци и да насърчава доброволчеството от социално изключени групи.

В глава Пета от предложения законопроект са уредени още случаите на носене на отговорност за причинени вреди от страна на доброволците и организаторите на доброволчески дейности, покриването на разходи на доброволците, направени във връзка с доброволческата дейност и уговорени между тях и организаторите на доброволческите дейности, сключването на писмен договор за доброволчество и издаването на удостоверителни документи за участието в доброволческата дейност от името на организатора на същата.

В Глава втора от законопроекта се полагат основите за създаването на ясна и последователна държавна политика за насърчаване на доброволчеството. Доколкото доброволчеството е една от най-ярките форми на гражданска активност, държавната политика за неговото насърчаване и разгръщане е част от политиките за подкрепа на развитието на гражданското общество. Следвайки принципната политика за оптимизиране на администрацията, на множеството консултативни органи и различните стратегически документи, законопроектът предлага визията за държавната политика в областта на доброволчеството да бъде очертана, планирана, изпълнявана и оценявана като част от общата Стратегия за развитие на гражданските организации, а по отношение спецификите на младежкото доброволчество – като част от Националната стратегия за младежта.

Предложен е набор от насърчителни мерки, които да гарантират целенасоченото и аргументирано провеждане на държавната политика в областта на доброволчеството.

На първо място, това е осигуряването на периодично и систематично събиране и обработване на данни относно броя организирани и неорганизирани доброволци, на броя организатори на доброволчески дейности и на въздействието на доброволчеството върху различните обществени сфери, включително върху икономиката на страната. Към момента институционално не се провеждат и не се подпомагат подобни проучвания, без които не може да бъде оценено значението на доброволчеството върху личността, отделните общности и обществото като цяло, както и не би могла обосновано и ефективно да бъде надграждана държавната политика за насърчаване на доброволчеството в бъдеще.

На второ място, това е насочване на финансова подкрепа за създаването на подходящи условия или на т. нар. инфраструктура за организиране на доброволчески дейности. Чрез механизъм за финансиране на доброволчески инициативи, достъпен за организаторите на доброволчески дейности, на практика, ще бъде дадена възможност на организациите не само да популяризират по-добре различните доброволчески акции и да привличат и обучават повече хора да доброволстват. Те ще могат да осигуряват и по-високо ниво на защита на доброволците, каквото законопроектът изисква в определени случаи, да обезпечават разходите за извършване на доброволческата дейност, и да бъдат по-устойчиви в дейността си в полза на обществото. Именно организациите, които набират, обучават и работят с доброволци са т.нар. жива инфраструктура на доброволчеството, в която държавата следва не само да инвестира ресурси, но и с която да си партнира с оглед изграждане и реализиране на дългосрочната визия на страната за насърчаване на доброволчеството.

Тъй като насърчаването на доброволчеството е хоризонтална политика и тя не попада в ресора само на едно министерство, законопроектът предлага Министерски съвет да реализира държавната политика в областта на доброволчеството, като бъде подпомаган от Съвета за развитие на гражданското общество. Съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Съветът за развитие на гражданското общество към Министерския съвет, с председател  заместник министър-председателя, отговорен за изпълнението на Стратегията за развитието на гражданските организации,  разработва и провежда политиките за подкрепа на развитието на гражданското общество, каквато е политиката за насърчаване на доброволчеството.


Дата на откриване: 8.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 9.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 април 2024 г. 15:17:29 ч.
Aziti

От закон за насърчаване на доброволчеството до Закон за насърчаване на използвачеството

Моля да бъдат предвидени изрични мерки как ще се спазва на практика принципа за забрана на експлоатация на доброволци, макар да или въпреки че се спазват останалите принципи.

Примерни клаузи - 

Доброволците би трябвало да извършват неквалифициран труд, който не изисква специфични умения и знания. Дейността трябва да може да бъде извършена САМО след кратък инструктаж. Предвидените обучения по чл. 17. (2) т. 5 би трябвало или да се конкретизират или да се премахнат. Ако след обучението/придобиване на квалификацията доброволците се конкурират на трудовия пазар с квалифицирана работна ръка, би трябвало техния труд да се заплати по тарифа или на минимална ставка, за да не се подбива работната цена.

АКО доброволецът е придобил на друго място знания и умения, използва свои лични инструменти и към момента на полагането на доброволен труд няма свои доходи, то трудът би трябвало да се заплати не в натура (пътни, спане, храна) и наградки по чл. 17. (2) т.8, а както подобава или поне на минимална ставка. В противен случай имаме скрита младежка заетост срещу краткосрочна издръжка плюс джобни във формата на "наградка" по чл. 17. (2) т. 8 и или вид експлоатация на доброволците и изкривяване на трудовия пазар. 

С други думи САМО професионалисти със сертификати и на постоянна работа/с доход и техните деца би трябвало да имат право да полагат безвъзмезден добоволчески труд. Всички останали не трябва да се ограничават (дискриминират) да участват в полагането на труд, а би трябва трудът им да бъде заплатен.

Специално внимание да се обърне на младите практиканти-доброволци, които полагат специализиран, квалифициран труд, и то безвъзмездно. Това е широка практика в Западните европейски страни.

Моля назовете под чл. 14. в кои случаи от практиката има експлоатация на доброволци и забранете тези случаи изрично в закона.

.............

 

 

Видове доброволчество

(2) Краткосрочно доброволчество е доброволческа дейност, която доброволецът извършва еднократно или периодично, НО ИЛИ ПРИ РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЗАТОРИ ИЛИ ПРИ ЕДИН ОРГАНИЗАТОР, НО С РАЗЛИЧНА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

 

..........

Моля разграничете под чл. 6. регионалното/oбщностно доброволчество като специален вид доброволчество и назовете особеностите на такъв тип доброволчество.

 

....

 

Евентуално могат да се добавят видове доброволчество според сферата на дейност (напримерна класификация)

- социална и медицинска сфера

- безопасност, сигурност, превенция

- селско стопанство

- природни бедствия и аварии

- климат, екология и прородозащита

- ...

 

Може да се направи листа на разрешени и забранени доброволчески дейностти според сферата на корпоративната дейност на организатора на доброволчеството и те да бъдат разграничени от подобни дейности като вид наказание във формата на безвъзмезден труд в полза на обществото.

 

....

Според Конституцията на Република България

Чл. 48. 

(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.

(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при условия и по ред, определени със закон.

 

И доброволците не трябва да биват заставяни да извършват принудителен труд

И доброволците трябва да имат право на здравословни и безопасни условия на труд итн

 

12 април 2024 г. 20:00:34 ч.
Aziti

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 21. (1) Доброволецът има право на:

5. подходящ инструктаж или обучение, свързани с извършването на доброволческа дейност; И ИЛИ НА НАСТАВНИК (МЕНТОР), КОЙТО ДА МУ ОКАЗВА ПОДКРЕПА

6. осигуряване на здравословни и безопасни условия за изпълнение на доброволческата дейност, включително необходима екипировка И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА във връзка с изпълнението на съответните дейности;

 

Чл. 22. (1) Доброволецът е длъжен:

2. да работи в сътрудничество и разбирателство с останалите доброволци, НАСТАВНИЦИ (МЕНТОРИ) и представителите на организатора на доброволческата дейност, като им съдейства и ги подпомага в съответствие с дадените му указания;

 

4. да участва в обучителни програми, когато това се изисква; ДА СЛЕДВА УКАЗАНИЯТА НА СВОЯ НАСТАВНИК (МЕНТОР), КОЙТО МУ ОКАЗВА ПОДКРЕПА

 

Чл. 24. (1) Организаторът на доброволческа дейност е длъжен да:

4. осигурява материали и консумативи И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА за извършване на доброволческата дейност;

 

10. ОСИГУРЯВА ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ, НАСТАВНИЧЕСКА ПРОГРАМА

 

11. ИНФОРМИРА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО да не приема или търси от свое име или от името на други лица финансова изгода при извършването на доброволческа дейност (от Чл. 22. (1) 6.)

12 април 2024 г. 20:06:51 ч.
Aziti

Прекратяване на договор за доброволчество

Чл. 27.Договорът за доброволчество се прекратява:

 

9. АКО ДОБРОВОЛЕЦЪТ НЕ СПАЗВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО Чл. 22., В ТОВА ЧИСЛО ПРИЕМА ИЛИ ТЪРСИ от свое име или от името на други лица финансова изгода при извършването на доброволческа дейност (от Чл. 22. (1) 6.)

 

10. АКО oрганизаторът на доброволческа дейност не спазва задължения и отговорносттите си ПО Чл. 24.

12 април 2024 г. 20:30:11 ч.
Aziti

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Кодекса на труда 

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

(1)

„8. За участие в доброволческа дейност – “

- 2 работни дни за неквалифициран труд

- плус например 4 работни дни за квалифициран труд според длъжностната характеристика

 

(3) 

4. по  т. 8

минимално възнаграждение, АКО доброволният труд на служителя е неквалифициран труд

според предвиденото в колективния договор или по споразумение, АКО доброволният труд на служителя е квалифициран труд и съответства на дейностите според длъжностната му характеристка

 

Аналогични промени в Закона за държавния служител 

 

§4. В Закона за младежта се правят следните изменения и допълнения

 

1. Чл. 35

и без получаване на възнаграждение ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА НА ДОБРОВОЛЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ (парични наградки от трети страни са разрешени)

13 април 2024 г. 12:14:19 ч.
Aziti

Организатор на доброволческа дейност

Чл. 8. 

(2) Организатор на доброволческа дейност, в която имат право да се включат И деца, трябва да изготви така наречената Child Safeguarding Policy и да разпредели отговорностите между ръководството и отговорниците за децата. Законният представител на детето трябва да бъде информиран за съдържанието на горния документ.

13 април 2024 г. 12:24:52 ч.
Aziti

Чл. 24. (1) Задължения и отговорност на организатора

Ако организаторът е поел отговорност за изхранването на доброволците, то той трябва предварително да се информира за хранителния режим и здрвословното състояние на участниците, в това число алергии, непоносимост към храни, и да им подсигури здравословна храна. Ако храната се приготвя на място от самите участици, то те трябва да бъдат инструктирани относно хигиената и начина на приготвяне на храна. 

13 април 2024 г. 12:36:18 ч.
Aziti

Принцип на безвъзмездност

Чл. 17. (2)

Ако участикът взима платен отпуск по чл. 157, ал. 1 т. 8 или чл. 62, ал. 1 т. 9, то той получава възнаграждение от своя работодател.

Това за парична награда според "8. парични награди и други награди за доброволчество, които не са предоставени от организатора на доброволческата дейност;" ли трябва да се разбира?! Ако не, би трябвало изрично да се спомене, както и да се добави че доброволец, който получава финансова облага от страна на своя работодател, трябва изрично да информира организатора на доброволческите дейности за това ( нова точка под задължения на доброволеца в чл. 22. ) 

Организаторът на доброволческите дейности трябва да избягва двойно заплащане на труда и допълнителни награди по точка 8. да се дават на доброволци в платен отпуск само за специални заслуги итн ( нова точка под задължения на организатора в чл. 24. )

 

13 април 2024 г. 13:03:08 ч.
Aziti

обучение извън училищната система според чл. 17. (2) 5.

Тук бих написала образователната система вместо училищната, тъй като освен ученици и студенти могат да участват като доброволци.

 

Как организаторът ще се информира какви обучения се или са се предлагали по време на образоването/oбучението в училище/университета на съответния доброволец?! МОН трябва да предостави документ за обучение на доброволеца ли?! Ако доброволецът се обучава в училище по английски език, може ли организаторът да заплати курс по английски език на кандидат-доброволеца или трябва да си потърси доброволец със сертификат за познания по английски език по време на подбора по чл. 23. (2)?

 

Вместо (в рамкте на и) извън училищната система в чл. 17. (2) 5. може да се разграничи между индивидуално и групово обучение за всички или част от доброволците. Ако група от кандидат-доброволци отидат на курс при БЧК или се направи кратко групово тематично обучение на лексика на английски е едно, а да се плати цял индивидуален курс С1  e нещо друго... Нека са позволени парични компенсации за участия в обучения с група от доброволци и или кандидат-доброволци, но не и индивидуални, макар и групови, ако групата не от кандидат-доброволци а от външни трети лица. 

13 април 2024 г. 13:22:40 ч.
Aziti

финансова изгода

Чл. 22. (1)

6. да не приема или търси от свое име или от името на други лица финансова изгода при / ПО ВРЕМЕ НА И ЗА извършването на доброволческа дейност; 

Тук се има предвид, че доброволците не могат да оперират с пари ли?! Моля да го формулирате в прав текст. Организаторът САМ отговаря за финасирането на  разходи по чл. 24. (1) 5.

15 април 2024 г. 12:52:36 ч.
Aziti

Доброволчеството като алтернатива за заетост на граждански договор

Организаторът на доброволческа дейност трябва да информира доброволците и обществеността защо работи с доброволци и подсигурява парични награди от трети лица чл. 17. (2) т.8, а не наема дългосрочно или краткосрочно "доброволциТЕ" на граждански или трудов договор. 

В чл. 2.  са предвидени насърчителни мерки, НО от законът не се подразбира как ще се случи това. В задълженията на организатора на доброволческата дейност не са влючени клаузи, така че да се гарантира създаването на механизъм за финансова подкрепа (изключвам платения отпуск от страна на работодателя) и най-вече за събиране на данни и анализа им, за условия за наблюдение и оценка на състоянието в областа на доброволчеството. Какви точно данни за орнаизаторите и участниците искате да събирате и анализирате?! Тези данни трябва оранизаторът да бъде задължен да обработи и да предостави на разположение?! Организаторите трябва да разписват механизъм за подбор на доброволци, но може би трябва да се задължи и да прави оценка на ситуацията и доказва нуждата или да обоснове избора да работи с доброволци, а не с наеми работници - спестяване на разходи за трудова заетост, застраховки итн, възможност за наемане на работа на трети лица по трудов или граждански договор. Хубаво е оранизаторите да информират доброволците как финансират компенсациите по чл. 17. (2) и кои са "спонсорите". 

15 април 2024 г. 13:26:29 ч.
Aziti

Доброволчеството като вид пърформанс

Моля да разграничите смислените доброволчески дейности от практики за привличане на "доброволци" в акции с цел пърформанс, демонстрация, правене на снимков материал, реклама, итн

Моля по някакъв начин да бъде ограничено подстрекаването на добронамерени граждани да участват като доброволци например в боядисване на ръждиви катерушки с цел естетическо прикриване на ръждата и в други подобни съпътстващи и или безсмислени акции, които много често са част от друго събитие и се използват за привличането на публика/консуматори, или дори за раздаване и оттърваване от непласирана стока/стока с изтичащ срок на годност/стока без търговски вид.

 

Организиторите може би трябва да се задължават след време да проверяват "ефекта" от дейността на доброволците. Например ако доброволци са засяли дръвчета и нито едно не се е хванало, организаторът да докладва данните, но и САМ да анализира причините за (не)постигнатите цели - например ако се прави "опит" дръвчета от разсадник на 1800 м надморска височина да се засадят на 400 м надморскa височина на южен склон?! Понякога поставените "цели" са обречени предварително на провал и дори няма нужда да се изчаква проверка след време...

24 април 2024 г. 07:37:27 ч.
Aziti

Доброволчеството като социално подпомагане

Доброволчестото често се използва в днешен ден със социални цели.

От една страна се извземат функциите на държавата да се погрижи за гражданите си и липсата на информираност и подкрепа от страна на държават или нерегламентирани подуредби дават възможност за използване на добронамереното отношение на гражданите и поставянето им дори в принудителна среда да проявят "доброволчество" и "доброволно" дарителство. Примери за това са от принудителното кръводаряване за близки до даренията в болницте за планирано ненормално раждане, предметни и парични дарения за детски градини и училища от страна на родителите, събирането на средства за болни за заплащане на лечение или за социално слаби за заплащане на сметки за ток и вода или доставката на хранителни продукти на частни лица или социални обществени институции. Едните го правят, за да спестят средства за разходи на работодателя си, като често държавата е директно или индиректно финансиращ орган на работодателя, с цел да останат пари за заплати и бонуси, а другите го правят от съжаление, защото държавата не предоставя условия за достоен живот и поставя гражданите си в ролята на просяци.

 

Моля да регламентирате кога и в какви случаи доброволчеството и добрата воля могат да се използват за социално подпомагане на частния и обществен сектор без да се накърнява достостойнстото както на надарените, но също така и на дарителите и организаторите на дарителски кампании. Например след бедствия и авария, при еднократни актове за различни потребители итн

Моля да разграничите доброволчеството и доброволните дарителските кампании от спонсорство и скритото финансиране с цел целево преразпределение на финансов държавен ресурс.

 

24 април 2024 г. 08:39:02 ч.
Aziti

Доброволчеството като социално проучване и експеримент

Еднодневни или многодневни събития, в които участниците

дистанционно или на място

синхронно или асинхронно

АКТИВНО участват в доброволни дейности, като например групови игри, работни групи, дискусии,

доброволно споделят с трети и или пред трети своя опит, идеи, гледни точки, преживявания итн

срещу нищо или например срещу една студена вода, eдно кафе c бисквитки, един топъл обяд, осребряване на пътни разходи до мястото на събитието,

спадат ли в графата безвъзмездно доброволчество?!Има ли значение дали участниците правят горното в работното си време или в сободното си време, по нареждне на началника си или по лично желание?!

Организаторът какво може да прави със споделения опит, идеи, гледни точки на участниците и как може да осребрява "събрания" и "набран" материал. Кога и по какъв начин може да го предоставя за прочит и или осребряване пред трети?!

Казус - При провеждането на скрити или открити проучвания за нагласите сред младите хора, например в училища и или държавни учреждения от страна на държавни служители, трябва ли родителите да бъдат информирани и да бъдат поканени или не трябва?! Конкретно визирам доброволна акция на една държавна агенция във формата на прожекция на филм и последваща дискусия на тема дали младите хора биха простили на родители си, ако в миналото са били доносници и агенти. Родителите в случая бяха информирани за събитието и бяха поканени да присъстват, без да се влиза в конкретика за цели итн.

..

Моля също да регламентирате дали оранизаторът трябва да оповести публично резултатите от своето скрито или открито проучване и експеримент с "доброволците" или не?! Ако подобни доброволни и доброволчески събития се организират с европейски пари, то организаторът се от отчита пред ЕС през платформа.

..

Трябва ли организаторът да се задължи да докладва за резултатите от социалния експеримент и проучване директно на участиците в него и на финансиращия орган, в това число и на дарителите?! ...

Ако споделените опит, идеи, гледни точки, преживявания са били изопъчени и изманипулирани в доклада на организатора какви възможности има участникът да възрази, поясни, допълни итн. С други думи - трябва ли проекто-докладът да  бъде изпратен до участниците в игрите за предпровекра преди да бъде публикуван за пред обществеността и трябва ли участниците да имат възможност в даден срок да дадат обратна връзка?!

....

Това, досъздаване и четене и писане и поправка и коментиране на доклади, според ВАС работа ли е или не И трябва или не трябва да бъде "заплатено" за този вид доброволен и състрадалчески труд - солидарен труд с организатора, които по каквато и да е причина остава широко или тясно поле за дописване, поправка и коментар на недоизпипан документ?!

...

Доброволното писане на коментари на ТАЗИ платформа как се дефинира и "осребрява"?!

24 април 2024 г. 11:21:36 ч.
iremairena

Относно: Проект на ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Относно:

Проект на ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

чл..29 

(1)  Регистър на организаторите на доброволчеството.

(2 ) Регистър на доброволците.

чл.30

Контрол на организаторите на доброволчеството.Мотиви: Относно чл.30

Няма финансов  контрол, колко средства са събрани и колко са изразходени.

Много хора живеят от доброволчество и кампании.

Няма контрол и за получаваните хранителни продукти, тяхната годност и съхранение.

 

07 май 2024 г. 08:29:51 ч.
Aziti

Съдържание на удостоверителните документи

Моля да регламентирате какви данни трябва да съдържа  удостоверителния документ.

В документа изрично да се упоменава

- дали доброволецът е получил парична наградка,

- какви разходи в лева е поел организаторът в името на доброволеца - обучение, пътни, хотел, храна

- други разходи за работно облекло, предпазни средства и други за еднократна употреба

- итнДоброволецът да декларира дали участва в кампанията

- по време на работа и е "изпратен"."заплатен" от своя работодател за да извършва доброволческа дейност,

- по време на платен годишен отпуск

- по време на неплатен отпуск с платени здравни и пенсионни застраховки от държавата

- по време на неплатен отпуск с НЕплатени здравни и пенсионни застраховки от държавата

- като неработещ/безработен

- като пенсионер

-

 

Ако доброволецът е получил парична наградка, удостоверенията да се представят пред

- НАП и да се описва в годишната данъчна декларация ИЛИ

- да се декларират като приход от дарения в местната данъчна администрация в рамките на 2 месеца след получаването и да се облага с 5 % данък (към момента) ИЛИ

- да се декларира подобно на приходи от хазарт и игри

- ...

07 май 2024 г. 08:39:40 ч.
Aziti

Избягване на двойно финансиране

Организаторът да декларира дали дейността, за която приканва и подканва доброволци, вече не се финансира и извършва от трета страна. Ако държавата/финансиращият орган е предвидил целеви бюджет на дадено "заведение", например за изхранване, и се проведе кампания за набиране на хранителни продукти, директорът на "заведението" в момента, в който приеме дарението, подлежи на (само)проверка и дори на евентуални санкции, защото би трябвало да опише храните, да им даде стойност, да актуализира бюджета си и да върне на държавата/финансиращия орган парите, получила целево в случая за изхранване. В противен случай има двойно финансиране.

07 май 2024 г. 09:57:16 ч.
Aziti

Да плащаш благотворително чужди сметки

Има благотворителни организации, които събират пари, за да плащат сметките за ток, вода, телефон, данък, дърва на докарани до бедност хора или поставени в ролята на бедни хора или просто така...

Да ти плаща някой друг "доброволно" сметките, за дарение ли се приема или не?! Ако да, трябва ли надарените хора да обявяват тези дарения в общинската данъчна администрация и да плащат данък върху дарените суми?!

Как стоят нещата, ако например родител има три телефонни карти и плаща сметките на децата си, които вече са навършили 7, 16 или 18 години? Това дарение ли е или не?! Или очаквано задължение?!

А ако дете доброволно плаща сметките на родителите си за ток и вода от свое име със собствени средства или с пари дадени от длъжниците, в случая родителите?! Това дарение ли е или не?!

Има ли значение дали доброволецът в случая е самоосигуряващо се лице, наемен работник, държавен служител, безработен, ...

Какво би се променило в законодателството при този вид дарителство ако се въведе заплата.доход.помощ.рента за издръжка за всеки и всеки може да си плаща сам сметките?

07 май 2024 г. 10:28:29 ч.
Aziti

Държавата като "благотворително дружество"

Държавата като "благотворително дружество" набиращо средства и спонсориращо заплатиКак се определят "цената" на наградката, например заплатата на един държавен и общински служител, който "доброволно" изпълнява заповеди и нареждания според и или срещу волята си?! "Тарифата" е според нуждите на служителя и неговото семейство за издръжка и или като функция за поддръжка на определен жизнен стандарт и или ...?!Как държавата финансира благоденствието и определения жизнен стандарт - от кредити, от бизнеса и гражданите през данъци и директни такси, НО и от доплащания във формата на допълнителни и периодично повтарящи се, измислени такси и ... глоби?! Какво е съотношението на "приходни" пера?!

07 май 2024 г. 11:31:51 ч.
Aziti

За работодателите на доброволците

Работодателите да описват какви "доброволчески" умения и сертификати имат служителите му - спасител на плажа, оказващ първа помощ и помощ при пожарогасене, хамалин/носач, шофьор, метач/чистач, санитар,  готвач, пазач, разпоредител/"редовъдворяващ", ... мисионер (най-модерната доброволческа професия сред младите на Запад)...Освен  20-25 дни отпуска по закон, работниците да имат право да си вземат периодично или накуп неплатен отпуск при платени от държавата осигуровки, за да могат по свое желание да полагат доброволчески труд. Временният "работодател" да плаща само храна, спане, транспорт и "наградки". Истинският работодател също така да е отговорен за осигуряването на служителите му, както и за поддържането на уменията и актуализацията на сертификатите, тоест да пуска служителите в неплатен отпуск или в командировка за обучения и други дейности свързани с доброволчеството им.

09 май 2024 г. 00:31:23 ч.
ИИИ

Допълнение към проекта на Закон за насърчаване на доброволчеството

До г-н Георги Глушков - Служебен министър на младежта и спорта

Относно: Проект на Закон за насърчаване на доброволчеството

Уважаеми г-н Министър,

Фондация «Институт за информални иновации» (ИИИ), която е некорпоративно юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза, провежда научноизследователска и приложна дейност за повишаване на интереса към образованието и обучението през целия живот чрез трите “основни категории целенасочена образователна дейност” - формално, неформално и информално образование. Важна част от нашата дейност е подпомагане на държавните институции, които имат законодателна инициатива, в процеса на усъвършенстване на нормативната база.

ИИИ е проследил всички проекти на закони за доброволчеството, съставяни от различни министерства и парламентарни групи в периода 2012-2024 г. (2012 - МС, 2013 – ГЕРБ, 2014 – ГЕРБ, 2016 – ГЕРБ, 2016 – Реформаторски блок, 2017 – ГЕРБ, 2022 – ГЕРБ, 2023 – Консултативен документ, 2024 – ГЕРБ, 2024 – БСП за България). Предложеният от Министерството на младежта и спорта настоящ проект на Закон за насърчаване на доброволчеството, представен за обществено обсъждане, е единадесети опит да се регулират обществените отношения по отношение на доброволчеството. За съжаление той не отчита европейската практика и нормативна уредба в частта за правата на доброволеца.

Предлагаме в проекта на Закон за насърчаване на доброволчеството към Чл. 21 ал. 1 «Доброволецът има право на:» да се добави т. 12 със следния текст:

12. Полученото по реда на чл. 21 ал. 1 т. 5 неформално обучение и развитите знания, умения и компетентности по време на доброволческата дейност чрез информално учене като неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на компетентности в живота на човека, могат да бъдат валидирани по предвиден в законодателството ред.

МОТИВИ

Включването на този текст не само ще създаде допълнителни стимули за доброволците,  но и ще осъществи връзка между Закона за насърчаване на доброволчеството със законите за различните видове и степени на образование (Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение, Закон за насърчаване на заетостта, които дефинират неформалното обучение и информалното учене, посочени в предложението, и процедурите за тяхното валидиране) и с европейската политика за насърчаване на младежкото доброволчество. Тази политика е формирана още в края на 90-те години на ХХ век с Европейската доброволческа служба на младите хора. По-късно тя се имплантира в Програма «Младеж», а днес в Програма «Младежта в действие».

Опитът на младите хора, натрупван в тези програми показва, че чрез доброволчеството се придобива доказан опит на международно ниво (уникални знания, умения и компетенции, получени чрез неформално и информално учене), който може да служи за целите на професионалната реализация. По тази причина е поставено изискването към страните-членки да въведат процедури за валидиране на този опит като част от ученето през целия живот. А това означава и възможност на доброволците от всички възрасти  да обогатят своя „Европейски паспорт на уменията“.

За политиките на ЕС и доброволчеството вижте маркираните текстове в изпратените към писмото Приложения:  1. Документи на ЕС за доброволчеството – 1998-1999; 2. Съобщение относно политиките на ЕС и доброволчеството - 2011; 3. Закон за доброволчеството – консултативен документ – 2023.

д-р Таня Желязкова-Тея

Председател на Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации”

09 май 2024 г. 08:38:18 ч.
Aziti

Отражение на доброволчество върху трудовия пазар, пазарната икономика и конкуренцията

Моля да изготвите доклади за отражението на доброволчеството върху

квалифицирането и сертифицирането на кадри,

трудовия пазар на квалифицирани и неквалифицирани кадри,

пазара на работещите бедни,

лоялната и нелоялна конкурецията,

цената на качествените и некачествени услуги според разходите за труд,

цената на сертифицираните и несертифицирани услуги според разходите за труд,

цената на услугите без гаранция и последващ контрол,

регионална усточивост и достъп до услуги

...

и да ги вземете в предвидИли както се казва в нюанси

безплатно е сиренето само в капана за мишки

безплатно е само сиренето в капана за мишки

безплатно сирене има само в капана за мишки

сиренето е безплатно само в капана за мишки

сиренето е безплатно само в мишия капан (поставен от мишки за мишки и немишки)

09 май 2024 г. 20:11:05 ч.
Yoan Stoyanov

За процеса относно обсъждането, разглеждането и приемането на Закона

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет и в този смисъл на платформа, застъпваща се за интересите на младите хора и младежките организации в страната, голяма част от които се крепят именно на доброволния труд и отдадеността на стотици доброволци, има дългогодишна и ясна позиция в подкрепа на нуждата от приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството в страната.

 

В тази връзка приветствахме инициативата на народните представители от парламентарните групи на “ГЕРБ-СДС” и “БСП за България” да внесат за разглеждане самостоятелни законопроекти. Виждаме в този акт волята на Народното събрание да доведе до край процеса по приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството след почти 17 години на неуспехи.

Бихме искали да отбележим, че Национален младежки форум е част и от създадената към Министерство на младежта и спорта работна група за изработване на Законопроект за доброволчеството, като в рамките на участието си в нея бяха проведени редица дейности за ангажиране на организации и граждани по темата:

 • Публична дискусия по време на честванията на Деня за младежта в рамките на Sofia Summer Fest и в партньорство с Министерство на младежта и спорта;
 • Публична дискусия по време на фестивала “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество” през септември 2023 г., организиран в партньорство с Форум Гражданско Участие и Министерство на младежта и спорта;
 • Анкета за очакванията към Закона за насърчаване на доброволчеството съвместно с група от 5 граждански организации;
 • Консултация с младежки организации, част от мрежата на Национален младежки форум по отношение на мерките, касаещи регулациите, свързани с младежко доброволчество и др.

На база на внесените законопроекти, работата осъществена в рамките на работната група и предстоящото внасяне на трети вариант на Законопроекта, адресирахме разглеждането на отделните законопроекти 1 по 1 като нецелесъобразно. В тази връзка отправихме предложение към Народното събрание за отлагане на разглеждането на законопроекти със сигнатури 49-454-01-10 и 49-454-01-12 до входиране на Законопроекта, разработван от работната група към Министерство на младежта и спорта.

Освен това настояваме, в случай на навлизане в рамките на процеса по чл. 78, ал. 2 от ПОДНС и обединяването на различните законопроекти, да бъде създадена ad hoc работна група към водещата комисия, със задължителното участие на представители на граждански организации, за да може да се гарантира, че окончателните текстове на Законопроекта ще отговорят максимално на нуждите и очакванията на доброволците, доброволческите организации и гражданския сектор като цяло.

09 май 2024 г. 20:12:28 ч.
Yoan Stoyanov

Какво следва да съдържа Законът за насърчаване на доброволчеството? - НМФ

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет и в този смисъл на платформа, застъпваща се за интересите на младите хора и младежките организации в страната, голяма част от които се крепят именно на доброволния труд и отдадеността на стотици доброволци, има дългогодишна и ясна позиция в подкрепа на нуждата от приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството в страната.

Бихме искали да отбележим, че Национален младежки форум е част от създадената към Министерство на младежта и спорта работна група за изработване на Законопроект за доброволчеството, като в рамките на участието си в нея бяха проведени редица дейности за ангажиране на организации и граждани по темата:

 

 • Публична дискусия по време на честванията на Деня за младежта в рамките на Sofia Summer Fest и в партньорство с Министерство на младежта и спорта;
 • Публична дискусия по време на фестивала “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество” през септември 2023 г., организиран в партньорство с Форум Гражданско Участие и Министерство на младежта и спорта;
 • Анкета за очакванията към Закона за насърчаване на доброволчеството съвместно с група от 5 граждански организации;
 • Консултация с младежки организации, част от мрежата на Национален младежки форум по отношение на мерките, касаещи регулациите, свързани с младежко доброволчество и др.

 

С оглед на проведените до момента дейности във връзка с подготовката на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството в рамките на работната група към Министерство на младежта и спорта, Позиция относно доброволчеството на Национален младежки форум, приета през 2011 г. и обновена през 2014 и 2018 г. от Общо събрание на организацията и на база на консултациите с организации членове и партньори, считаме, че Законът за насърчаване на доброволчеството следва да включва най-малко следните елементи:

 

Ясно обособена система за държавна политика за насърчаване на доброволчеството, в това число и:

 • Ясно обособен държавен орган, който ще отговаря за провеждане на политиката;
 • Конкретно дефинирани ангажименти на посочения орган, вкл. и такива за изследване на състоянието и проблемите на доброволчеството и доброволческите организации.

Конкретни насърчителни мерки:

 • За разширяване на разпознаваемостта и ангажираността по отношение на индивидуалното доброволчество и разпознаване на значението на доброволчеството при изграждането на солидарно общество;
 • Мерки за подкрепа и изграждане на капацитет и устойчивост на доброволчески организации;
 • Мерки за обучение в доброволчество и изграждане на култура на доброволчество сред деца и младежи, включително чрез ангажирането на младежки и доброволчески организации в часовете по гражданско образование и активното им взаимодействие с образователни институции;
 • Създаване на механизми за разпознаване и валидиране на знания и умения придобити посредством доброволчество;
 • Насърчаване на създаването на създаването на младежки доброволчески програми по модел на адаптиране на програмата “Европейски корпус за солидарност” на национално ниво и общински програми за младежко доброволчество.

Законът за насърчаване на доброволчеството следва да създава среда за развитие на масово организирано доброволчество, да подкрепя организациите, които работят активно с доброволци, и да гарантира правата и сигурността на доброволеца.

Считаме, че Законът не следва да създава прекомерни регулации, в т.ч. и посредством въвеждането на регистрационни режими и допълнителни административни задължения за организациите, които работят с доброволци, без това да е подкрепено с мерки за гарантиране на тяхната устойчивост и финансова и административна подкрепа за изграждане на капацитет и функционирането им.

Осъществяването на една успешна държавна политика за насърчаване на доброволчеството може да се случи само в активно взаимодействие с граждански и доброволчески организации и Законът следва да създаде средата и механизмите за това взаимодействие.

Национален младежки форум заявява готовността си да участва в работни групи и формати по уточняване на окончателните текстове на Закона за насърчаване на доброволчеството, както и да предостави допълнително становище по конкретни текстове на 1 или повече законопроекти, които достигнат до обсъждане в рамките на комисии и пленарна зала.

09 май 2024 г. 22:44:36 ч.
Aziti

Доброволен И зорноволен труд

нареч. По своя воля, по свое желание. Противоп. насила, по принуда, принудително

Хубаво е че младежите проявяват инициативност, но този закон би трябвало да се изготви от експерти на Министерствата на труда и социалната политика, на финансите и на икономиката. Младежите, които живеят при мама и тати и са на чужда издръжка/хранилка, могат да си "позволят" да полагат безвъзмезден труд, но те трябва да се научат да ценят своя труда и да знаят каква е цената на труда - своя и чуждия, доброволния и зорноволния...