Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г.

Необходимостта от промени на Наредбата са свързани с подобряване на прилагането ѝ по отношение на отдаването под наем на студентските столове и регламентиране на предоставянето на държавната субсидия за поевтиняване на храната на предприятията в областта на общественото хранене, които са сключили договори с висшите училища.  

На следващо място причина, която налага промяна в Наредбата е необходимостта от установяване на ред за определяне на бюджет за социално-битови разходи и столово хранене за „Студентски столове и общежития“ ЕАД (ССО ЕАД) въз основа на годните за експлоатация легла за настаняване и съответно броя на местата за хранене в студентските столове, каквато регламентация до момента няма.

Регламентира се задължение за висшите училища и ССО ЕАД да поддържат актуална информация на официалните си интернет страници за свободните места.

Също така се изчиства терминологията и се актуализира Наредбата в съответствие с настъпили промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и подзаконовите актове по прилагането му. Прецизират се текстовете относно предоставяне на стикер, удостоверяващ статута на студентите при използването на държавна субсидия за столово хранене, както и се въвежда задължение висшите училища да предоставят този стикер.


Дата на откриване: 11.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 май 2024 г. 17:31:20 ч.
Tonchev_pld

тотално безобразие

предложените текстове са скандални и неадекватни! Защо се предлага различен начин на финансиране за общежития на университети и на акционерното дружество ССО ЕАД, което е дружество на МОН??? Живял съм 4 години на общежитие на висше учебно заведение и условията бяха ужасни. От тогава мина време, но не забелязвам особена промяна. Значи вместо МОН да се погрижи да подобри условията в общежитията на университетите гледа да осигури щедро финансиране на собственото си дружество за години напред??

Кой изобщо е предложил тези промени??

Защо университетите ще получават държавна субсидия въз основа на брой заети места, а дружеството въз основа на брой обявени легла?

Значи ако след няколко години 80% от леглата на дружеството останат празни то пак ще взима същите пари, но ако такава е ситуацията в някой университет ще се предоставят държавни пари само за студентите, които реално живеят в общежитието на ВУЗ-а?

Тези текстове съгласувани ли са изобщо с ВУЗ-овете и те одобряват ли ги?

Как държавата ще плаща за услуги които може реално изобщо да не се ползват? Какво е това източване на държавен ресурс, което министерството предлага? 

Ситуацията с храненето е същата. И тук гледам министерството се е погрижило! предлага да предоставя средства на дружеството си: " въз основа на броя на местата за хранене в студентските столове". Значи примерно ССО ще има един стол със 100 маси и 400 столчета, ще се хранят 20 човека вътре и МОН ще превежда субсидия за общо 400 души, защото има 400 броя столове ли?? Наистина се прекланям пред тази гениална мисъл! 

Тези текстове са срамни и незабавно трябва да бъдат променени. Предлагам:

1. МОН да предостави анализ/справка колко студенти в България живеят на общежитие

2. В справката да стане ясно какъв брой студенти ползват общежития на университетите и какъв брой ползват общежитията на дружеството

3. Да стане ясно колко души се хранят в столовете на ВУЗ-овете и на дружеството

4. Да има един и същи режим за предоставяне на държавната субсидия за леглоден и храноден както за дружеството, така и за ВУЗ-овете !!!

5. да се дадат аргументи кой, защо и въз основа на каква логика или анализ предлага тези промени и този непрозрачен начин на финансиране който ощетява ВУЗ-овете 

6. да се направи анализ дали столовете работят целогодишно! В проекта е записано парите за столово хранене да се дават за всички работни дни от годината, но в тези дни има също летни периоди в които няма лекции, или упражнения, има изпити и периоди, в които изобщо няма студенти които да се хранятАко не се направят цялостни промени на предлаганите текстове по-добре тези текстове изобщо никога да не се приемат! Аз по-безобразно раздаване на пари на калпак без никакви обективни критерии не съм виждал! 

13 май 2024 г. 22:44:36 ч.
HristoZh

Търсим нормативно основание за да спонсорираме Студентски столове и общежития и да крадем от там?

Лобизмът се вижда от километри Без никаква изненада установявам, че Министерството на образованието и науката не изневерява на дългогодишния си стил да предлага лобистки текстове, които имат за цел да защтават всякакви частни интереси, но не и държавните . Това ПМС си заслужава да бъде изпратено до медии и университети, та да станете за смях пред очите на всички. С какви аргументи се предлагт настоящите текстове изобщо? Защо направо не написахте като мотиви в доклада " Желаем да осигурим безконтролното и сигурно бъдещo финансиране на едно от дружестваta на МОН, които иначе биха фалирали?" Поне да не лъжете хората за истинските причини.

13 май 2024 г. 22:48:22 ч.
HristoZh

лобизмът се вижда от километри

Без никаква изненада установявам, че Министерството на образованието и науката не изневерява на дългогодишния си стил да предлага лобистки текстове, които имат за цел да защтават всякакви частни интереси, но не и държавните. Това ПМС си заслужава да бъде изпратено до медии и университети, та да станете за смях пред очите на всички. С какви аргументи се предлагт настоящите текстове изобщо? Защо направо не написахте като мотиви в доклада " Желаем да осигурим безконтролното и сигурно бъдещо финансиране на едно от многото дружества на МОН, които иначе биха фалирали?" Поне да не лъжете хората за истинските причини.

13 май 2024 г. 23:11:28 ч.
megi_56_vn

Лобистко постановление, добър момент..всички са заети с избори, МОН краде

"Годишният размер на субсидията за студентските общежития на ССО ЕАД се определя като произведение от предоставената информация за броя на леглата по ал. 2, размера на средствата за един леглоден, определен с акта по ал. 1 и броя календарни дни на съответната година."

На какво основание? Защо не се плаща на заето легло? Каква е логиката да се плаща на леглоден за всяко свободно легло и за всеки ден от календарната година? Всички легла са заети целогодишно? Какъв е процентът на заетите легла в общежитията в СТРАНАТА, не в София, през последните 3-5 години? Как кореспондира този текст с чл. 20 от Закона за публичните финанси и по-конкретно на т. 2,3,4,5,6,7 и 9? Копирам ги тук, в случай, че МОН не ги помни:

Чл. 20. Публичните финанси се управляват при спазване на следните принципи:

2. отчетност и отговорност - публичните финанси се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;

3. адекватност - съответствие на фискалната политика с макроикономическите и социално-икономическите цели;

4. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на бюджетните организации при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

5. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на бюджетните организации;

6. ефективност - степента на постигане целите на бюджетните организации при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;

7. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за макроикономическите и бюджетните прогнози, до данни относно текущото изпълнение на консолидираната фискална програма, както и за използваните методологии/допускания, залегнали при тяхното изготвяне;

9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.“

13 май 2024 г. 23:33:11 ч.
dimityr_pomnish

В ССО живеят 4687 студенти, а общия разполагаем капацитет е 8990, ние плащаме и за празните 4303?

Съгласно последната справка за заетост на студентските общежития на сайта на МОН, в общежитията на ССО живеят 4687 студенти, а общия разполагаем капацитет е 8990, а ще се плаща за всички легла + храна (леглоден) за всички календарни дни. Къде отива разликата? За какво ще плащаме всички? Защо ССО е постоянно на загуба? Не могат да предложат добри условия за студентите, въпреки парите, които държавата отпуска ежегодно за ремонт на общежитията? Не могат да предлагат свободните легла на частни студенти? Всички плащаме, за да живеят децата в мизерия, а парите да изтичат в канала.

13 май 2024 г. 23:58:38 ч.
Mladenov1973

Апелирам МОН да премисли направените предложения

Уважаеми експерти и ръководство на МОН,

По случайност се запознах с предложените от Вас изменения в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, тъй като линк от общественото обсъждане беше споделен в една от групите в социалните мрежи на университета, в който преподавам.  

Бих определил предложените от Вас текстове като странни и поставящи на различни плоскости висшите училища, чиито интереси Вие трябва приоритетно да защитавате, и дружество, което, доколкото се запознах, се намира под шапката на МОН.

Само в Пловдив в общежитията на висшите училища от града живеят повече студенти, отколкото живеят в обещжитията на ССО в цялата страна. В същото време в Пловдив има хроничен недостиг на места в общежитията, най-вече за студентите от Пловдивския университет. И вие предлагате модел на финансиране, който да облагодетелства само и единствено акционерното дружество? Тези изменения консултирани ли са с някого предварително? Защо ние, представителите на висшите училища, се запознаваме с тях по случайност и в последния момент? Това ли е начинът, по който ръководството на МОН ще процедира?

От текстовете се наблюдава опит за въвеждане на абсолютно неприемливи, необективни и непрозрачни критерии за предоставяне на държавни средства. Министерството предлага за висшите училища средствата за леглоден да бъдат предоставяни съобразно брой на реално настанени лица в студентските общежития, а средствата за храноден – въз основа на реално осъществени хранения. Друго е положението обаче за дружеството ССО. Там средствата за леглоден ще се предоставят съобразно брой налични легла в студентските общежития на дружеството (без значение колко от тях реално са заети), а средствата за храноден – въз основа броя на местата за хранене в студентските столове на дружеството (без значение колко души реално са се хранили).

Това противоречи на логиката и създава редица въпроси, на които се надявам да отговорите.

13 май 2024 г. 23:59:15 ч.
Mladenov1973

предлагам следните редакции

По същество правя следните предложения:

 1. § 1.  В чл. 1 се създава ал. 4: „(4) Министърът на образованието и науката осъществява социалната политика за поевтиняване храната в студентските столове и ползването на студентските общежития от студентите, докторантите и специализантите чрез държавните висши училища и ССО ЕАД.“
 • ДА ОТПАДНЕ. Министърът няма такава социална роля и Вашите предложения нямат нищо общо с политиката за поевтиняване на храната в столовете или поевтиняване наемите на общежитията.
 1. § 3. В чл. 4 ал. 7 се изменя: „(7) Висшите училища и ССО ЕАД поддържат актуална информация на официалните си интернет страници за свободните места в студентските общежития.“
 • ДА СЕ ЗАМЕНИ С: „ Висшите училища и ССО ЕАД изпращат на всяко тримесечие до МОН справка за заетите и свободните места в студентските общежития и поддържат актуална информация за това на официалните си интернет страници. „
 1. § 7. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: „(2) Ежегодно до 15 януари изпълнителният директор на ССО ЕАД предоставя информация на Министерството на образованието и науката за броя на годните за експлоатация легла за настаняване в студентските общежития на дружеството.“ 3. Създават се ал. 3 и 4: „(3) Годишният размер на субсидията за студентските общежития на ССО ЕАД се определя като произведение от предоставената информация за броя на леглата по ал. 2, размера на средствата за един леглоден, определен с акта по ал. 1 и броя календарни дни на съответната година. (4) Министерството на образованието и науката предоставя формираната по реда на ал. 3 субсидия по предварително представено от ССО ЕАД помесечно разпределение.“
 • ДА ОТПАДНЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАМЕНИ С: (2) Ежегодно до 15 януари изпълнителният директор на ССО ЕАД предоставя информация на Министерството на образованието и науката за броя на заетите и на свободните легла за настаняване в студентските общежития на дружеството (3) Годишният размер на субсидията за студентските общежития на ССО ЕАД се определя като произведение от предоставената информация за броя на заетите легла от информцията по ал. 2, размера на средствата за един леглоден, определен с акта по ал. 1 и броя календарни дни на съответната година
 1. § 9. Създава се чл. 31б: „Чл. 31б. (1) Ежегодно до 15 януари изпълнителният директорът на ССО ЕАД предоставя информация на Министерството на образованието и науката за броя на местата за хранене в студентските столове на дружеството. (2) Годишният размер на субсидията за студентските столове за ССО ЕАД се определя като произведение от предоставената информация за броя на местата за хранене по ал. 1, размера на средствата за един храноден, определен с акта по чл. 31а, ал. 1 и броя на работните дни за съответната година. (3) Министерството на образованието и науката предоставя формираната по реда на ал. 2 субсидия по предварително представено от ССО ЕАД помесечно разпределение.“
 • ДА ОТПАДНЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАМЕНИ С: (1) Ежегодно до 15 януари изпълнителният директорът на ССО ЕАД предоставя информация на Министерството на образованието и науката за броя на лицата, които се хранят в студентските столове на дружеството. (2) Годишният размер на субсидията за студентските столове за ССО ЕАД се определя като произведение от предоставената информация за броя на лицата по ал. 1, размера на средствата за един храноден, определен с акта по чл. 31а, ал. 1 и броя на работните дни на студентския стол за съответната година.
 1. § 13. Създава се чл. 44а: „Чл. 44а. Два пъти годишно в срок до 31 май и до 15 ноември, Министерството на образованието и науката извършва проверка на информацията от базите данни по чл. 4, ал. 6 и по чл. 30а, ал. 1 и предоставения трансфер от държавния бюджет за социалнобитови разходи на висшите училища.“
 • ПРОВЕРКАТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА И ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ССО ЕАД ЗА БРОЯ НА ЗАЕТИ МЕСТА В ОБЩЕЖИТИЯТА И БРОЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО СЕ ХРАНЯТ В СТОЛОВЕТЕ. Края на текста да се редактира:“....... предоставения трансфер от държавния бюджет за социално-битови разходи на висшите училища и на ССО ЕАД“
 • Да се предвиди един и същ механизъм за предоставяне на държана субсидия за висшите училища и за ССО ЕАД както за леглоден, така и за храноден! Всичко, различно от това, е недопустимо и недържавническо. Настоявам висшите училища да не се ощетяват за сметка на частен интерес!