Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на Наредба №7 от 03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Проектът на наредба за изменение на Наредба 7/03.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

С проекта на наредба се цели да се актуализира правната регламентация на терапевтичните схеми и на алгоритмите за лечение на неврологичните заболявания, по-специално по отношение на наследствената транстиретин-свързана амлоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия стадий 1 или стадий 2, както и се предлага нов терапевтичен подход за подобряване състоянието на пациенти с Паркинсон с възникнали тежки двигателни усложнения. С изменителната наредба се въвежда новата Класификация и дефиниция на епилептичните синдроми на ILAE според възрастта на първоначалната поява и се създава нов раздел във фармако-терапевтичното ръководство относно диагностиката и лечението на разстройствата на съня и бодърстването.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне  ясна регламентация както на диагностиката на болестите на нервната система, съобразена с международните правила, така и на терапията им - с най-новите разрешени за употреба лекарствени продукти според международни консенсуси и правила, доказващи ефективност и безопасност.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечение на пациенти с неврологични  заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.   

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неврология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения:  office@ncpr.bg


 


 

 


Дата на откриване: 16.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари