Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

През изминалата година бяха направени редица изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Закона за автомобилните превози и Закона за българските лични документи (ЗБЛД), както и в редица подзаконови актове, които касаят отчета на извършените нарушения от нови водачи, издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство на чуждестранно лице, установило обичайното си пребиваване в страната, изискванията за физическа годност на водачите и др. Предлаганите изменения в проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина целят да синхронизират разпоредбите в акта с промените в законовите текстове за изпълнение на норми от по-висока степен и предотвратяване на противоречиви практики в прилагането и тълкуването им. Някои от промените са насочени към намаляване административната тежест за гражданите и бизнеса, а други създават възможност за улесняване и оптимизиране на работата на служители, приемащи и обработващи документи, свързани с издаване на СУМПС.


Дата на откриване: 17.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 април 2024 г. 18:44:26 ч.
asene

Промяна съдържание на приложения

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с предложените промени в Наредба № I-157 от 1 октомври 2002г., се обръщам към Вас със следното предложение:

Навсякъде, както в представените променени приложения, така също и в незасегнатите от обществено обсъждане приложения, фигуриращи в подзаконовия нормативен акт, да се премахнат текстовете "Документ за самоличност: № ........, изд. на дата ..............., от РПУ гр....", "Постоянен адрес:. (област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)", Настоящ адрес:......(област, община, гр./с., ж.к., бул. (ул.), №, бл., вх., ет., ап.)". 

В мотивите за промени на акта многократно е написано, че се  цели облекчаване на административната тежест, но реално не е напълно приложено. Отделно с промените на чл.4, ал. 6 от ЗЕУ не може да бъде въвеждано задължение за доказване на факти и обстоятелства за лица или обекти, вписани в регистър. 

В случай, че бъдат премахнати цитираните по-горе данни от заявленията, служителите, които ги приемат могат да правят справки в НБД "Население" и НАИФ "НРБЛД" за търсената информация, индивидуализираща гражданина подал съответното заявление.

С уважение: Асен Михалков